There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 27780-2022

18/01/2022    S12

Romania-Pitești: Electricity

2022/S 012-027780

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: PUBLITRANS 2000 S.A.
National registration number: 13008995
Postal address: Strada: Depozitelor, nr. 2L
Town: Pitesti
NUTS code: RO311 Argeş
Postal code: 110129
Country: Romania
Contact person: Daniela Torok
E-mail: torok.daniela@publitrans2000.ro
Telephone: +40 248213573
Fax: +40 248213577
Internet address(es):
Main address: http://www.publitrans2000.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135145
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare energie electrica, acord-cadru 4 ani

Reference number: 13008995_2022_PAAPD1326500
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Acord cadru de furnizare energie electrica (joasa tensiune si medie tensiune) pentru:

- sediul societatii S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, Str.Depozitelor, Nr.2L,

- locatiile de vanzare bilete (tonete si automate bilete), conform Anexei nr.1 din Caietul de sarcini,

- statiile de incarcare autobuze electrice conform Anexei nr.2 din Caietul de sarcini.

Acordul cadru se va încheia cu mai mulți operatori, fără reluarea competiției, respectiv cu primii doi ofertanţi, în ordinea descrescătoare a punctajelor obtinute, din clasamentul ofertelor admisibile. În situaţia în care primul ofertant din clasament, respectiv primul promitent-furnizor, nu va putea răspunde solicitării entităţii contractante de atribuire a unui contract subsecvent, în perioada de valabilitate a acordului-cadru, refuzând semnarea acestuia, entitatea contractantă va solicita semnarea contractului subsecvent promitentului-furnizor clasat pe următorul loc în clasamentul în baza căruia se vor încheia acordurile-cadru. Contractele subsecvente vor fi atribuite anual si ori de cate ori va fi necesar. Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 6.510.000 lei. Perioada de valabilitate pentru acordul cadru este de 48 luni. Primul contract subsecvent se va atribui pentru furnizarea de energie electrică de joasă tensiune, pentru locurile de consum menţionate în Anexa 1 la caietul de sarcini, pentru o perioadă de 12 luni. Contractul subsecvent pentru furnizarea de energie electrică de medie tensiune, pentru locurile de consum menţionate în Anexa 2 la caietul de sarcini, se va atribui în funcţie de necesităţile de consum ale entităţii contractante, având în vedere faptul că acestea depind de primirea în concesiune a staţiilor de încărcare şi autobuzelor electrice achiziţionate de către Municipiul Piteşti prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice conform Anunţului de participare CN1012053 publicat în SEAP în data de 10.06.2019 şi Anunţului de atribuire CAN1060042 publicat în SEAP în data de 28.08.2021. Estimăm că atribuirea acestui contract subsecvent se va realiza începând cu luna iulie 2022. Următoarele contracte subsecvente se vor atribui în funcţie de necesităţile de consum de energie electrică de joasă şi medie tensiune ale entităţii contractante.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 21 540 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO311 Argeş
Main site or place of performance:

- Sediul societatii S.C. Publitrans 2000 S.A. din Pitesti, Str.Depozitelor, Nr.2L,

- Locatiile de vanzare bilete (tonete si automate bilete), conform Anexei nr.1 din Caietul de sarcini,

- Statiile de incarcare autobuze electrice conform Anexei nr.2 din Caietul de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Acord cadru de furnizare energie electrica (joasa tensiune si medie tensiune) pentru sediul societatii S.C. Publitrans 2000 S.A. din Pitesti, Str.Depozitelor, Nr.2L; locatiile de vanzare bilete (tonete si automate bilete) si statiile de incarcare autobuze electrice, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Neincadrarea in dispozitiile art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare a operatorilor economici ofertanti/asociati/terti sustinatori /subcontractanti propusi, daca este cazul. Completarea DUAE. Documentele justificative, ce vor fi solicitate pentru demonstrarea informatiilor din DUAE, vor fi prezentate de primii doi ofertanţi în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, din clasamentul ofertelor admisibile.

- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 72 şi 73 din Legea nr.99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Formularul nr.1 prezentat în sectiunea „Formulare” din cadrul documentatiei de atribuire. In cazul unui grup de operatori economici care isi depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant propus si/sau tert sustinator). Completarea DUAE. Documentele justificative, ce vor fi solicitate pentru demonstrarea informatiilor din DUAE, vor fi prezentate de primii doi ofertanţi în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, din clasamentul ofertelor admisibile.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt:

Cotet Mihai - consilier local;

Nedelcu Darius-Sebastian - consilier local;

Ciurea-Diaconescu Constantin - administrator-presedintele Consiliului de Administratie;

Rotaru Manuel-Vasile - director general;

Matei Lazar-Gheorghe - membru in Consiliul de Administratie;

Hodos Dan - Adrian - membru in Consiliul de Administratie;

Sandu Adrian - membru in Consiliul de Administratie;

Barlogeanu Marioara - membru in Consiliul de Administratie;

Berinde Elena - director economic;

Niţă Adrian-Tiberiu - director tehnic;

Dinescu Ioana - sef birou financiar-contabilitate;

Torok Daniela - sef birou achizitii publice;

Lixandru Adriana – expert achizitii publice;

Tutunaru Florica - consilier juridic;

Matei Marius-Catalin - sef birou tehnic;

Vilau Iuliana – economist în biroul financiar –contabilitate;

Calugarescu Marius-Razvan - inginer biroul tehnic;

Chiritoiu Alexandru-Ilie – sef atelier mecanic.

- Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) care trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora, prezentat in original sau copie lizibila, cu mentiunea "in conformitate cu originalul", cu semnatura si stampila operatorului economic ofertant. Completarea DUAE. Documentele justificative, ce vor fi solicitate pentru demonstrarea informatiilor din DUAE, vor fi prezentate de primii doi ofertanţi în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, din clasamentul ofertelor admisibile.

- Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) care trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora, prezentat in original sau copie lizibila, cu mentiunea "in conformitate cu originalul", cu semnatura si stampila operatorului economic ofertant. Completarea DUAE. Documentele justificative, ce vor fi solicitate pentru demonstrarea informatiilor din DUAE, vor fi prezentate de primii doi ofertanţi în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, din clasamentul ofertelor admisibile. Certificatele de taxe şi impozite locale (datorii la bugetele locale) se vor prezenta, la solicitarea entitatii contractante si vor fi valabile la data postării în SEAP.

Pentru respectarea prevederilor alin.(2), în etapa prevăzută la art.205 alin. (2) operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 178 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate.

- Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei este urmatoarea: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre primii doi ofertanţi în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, din clasamentul ofertelor admisibile. Informatiile cuprinse în certificatul constatator emis de ONRC trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii. Pentru persoane juridice straine: Documentele edificatoare se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

-Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească ca detin Licență de furnizare a energiei electrice emisa de către ANRE, in conformitate cu prevederile Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, valabila la momentul prezentarii. Ofertantul va prezenta o copie dupa Licența de furnizare a energiei electrice emisa de către ANRE in vigoare. Licența de furnizare energie electrică, emisă de ANRE, va fi însoțită de „CONDITIILE LICENTEI PENTRU FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ”, care constituie anexa la licenta. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei este urmatoarea: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative, respectiv "copie conform cu originalul" dupa Licența de furnizare a energiei electrice emisa de către ANRE in vigoare, prin care se certifica dreptul de furnizare a energiei electrice, urmeaza sa fie prezentata la solicitarea entitatii contractante, doar de catre primii doi ofertanţi în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, din clasamentul ofertelor admisibile. Nota: in cazul in care valabilitatea licenței emise de ANRE expira in timpul derularii contractului, ofertantul desemnat castigator are obligatia de a prezenta entitatatii contractante in termen de 3 zile lucratoare de la expirarea acesteia, copia noii licente de furnizare. Persoanele juridice straine vor prezenta la data depunerii ofertei documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. Documentele vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana, semnate cu semnatura electronica extinsa.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Cifra de afaceri anuala generalaCifra de afaceri anuală generală pentru cel mult ultimele 3 exercitii financiare disponibile (2018, 2019, 2020), in conformitate cu art.188 din Legea nr.99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, de minim 6.510.000 lei.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Completarea DUAE, conform art. 202 din Legea nr.99/2016. Documentele justificative care vor fi solicitate vor fi prezentate de ofertanţii clasaţi pe primele două locuri, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Documentele prezentate trebuie sa fie valabile la data prezentarii. Pentru echivalentă se va avea în vedere cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR. Se pot prezenta bilanturi contabile - formular F 20 - Contul de profit şi pierderi, situaţii financiare sau extrase din situaţiile financiare, în cazul în care publicarea situaţiilor finanicare este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit operatorul economic, rapoarte de audit financiar, precum şi orice alte documente echivalente emise de către organisme specializate din care să rezulte nivelul cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani: 2018, 2019 şi 2020. În cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economică si financiară bazându-se pe capacitătile altor entităti, invocând, după caz, sustinerea unui tert, DUAE, împreună cu angajamentul de sustinere, trebuie să fie completat separat si de către tertul/tertii sustinător(i). DUAE prezentat de tertul/tertii sustinător(i) va include toate informatiile mentionate la art.202 alin. (1) lit. a) din Legea nr.99/2016, precum si informatiile de la art.202 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr.99/2016 care prezintă relevantă pentru sustinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Proportia de subcontractare- Operatorul economic, va prezenta informații privind subcontractanții. În situatia în care ofertantul intenţionează să subcontracteze parte/parti din contract, are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze, datele de recunoaştere ale subcontractanţilor, precum şi specializarea acestora, iar la încheierea contractului de achiziţie publică (în situaţia în care este desemnat câştigător) are obligaţia de a prezenta contractul/contractele încheiate cu subcontractantul/subcontractanţii, contracte care trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi care se vor constitui în anexă la acordul-cadru/contractul de furnizare.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatExperienţa similară, conform art.192 din Legea nr.99/2016, respectiv lista principalelor furnizari de energie electrica efectuate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Ofertantul trebuie sa prezinte documente referitoare la furnizarile de energie electrica similare efectuate în ultimii 3 ani, prin care acesta sa dovedeasca faptul ca a furnizat energie electrica similara in baza unui/ mai multor contract/ contracte sau alte documente, emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client beneficiar, de minim 6.510.000 lei. La solicitarea entităţii contractante, pentru confirmarea realizării plafonului valoric minim solicitat privind experienţa similară, ofertanţii clasaţi pe primele două locuri după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, vor prezenta documente justificative, cum ar fi: copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit, procese verbale de recepţie, certificate de predare - primire, recomandări, certificate constatatoare, documente similare emise sau contrasemnate de către autoritatea/entitatea contractantă beneficiară sau de către clientul privat benficiar, din care să reiasă următoarele informaţii: cantitatea/ valoarea, perioada şi locul livrării.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii- Certificarea implementării sistemului de management al calitătii în conformitate cu standardul român ISO 9001 sau echivalent, valabil la data prezentarii documentului. Operatorul economic va face dovada implementării unui sistem de management al calitătii în conformitate cu SR EN ISO 9001, sau echivalent, care să permită atât prezentarea unui certificat emis de un organism de certificare, cât si alte documente care probează în mod concludent îndeplinirea cerintei.

Minimum level(s) of standards possibly required:

- Completarea DUAE, conform art. 202 din Legea nr.99/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Documentele justificative vor fi prezentate de catre, ofertanţii clasaţi pe primele două locuri după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile. Se solicită tuturor ofertanţilor, ca odată cu depunerea DUAE să prezinte acordul de subcontractare. Se va prezenta acordul de subcontractare împreună cu documentele anexe la acordul de subcontractare, transmise operatorului economic ofertant de către subcontractant, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia şi contractul de subcontractare între operatorul economic ofertant și operatorul economic subcontractant, în conformitate cu prevederile art. 232 - 234 din Legea nr.99/2016.

Completarea DUAE, conform art.202 din Legea nr.99/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Documentele justificative vor fi prezentate de catre ofertanţii clasaţi pe primele două locuri după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile. Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinţei privind plafonul valoric, asociat cerinţei referitoare la experienţa similară cursul de referinţă care va fi avut în vedere pentru calculul echivalenţei contractelor a căror valoare este exprimată în valută va fi cursul mediu anual Leu/altă monedă, comunicat de Banca Naţională a României, pe site-ul http://bnr.ro, pentru fiecare an în parte. În cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică si profesională bazându-se pe capacitătile altor entităti, invocând, după caz, sustinerea unui tert, DUAE, împreună cu angajamentul de sustinere, trebuie să fie completat separat si de către tertul/tertii sustinător(i). DUAE prezentat de tertul/tertii sustinător(i) va include toate informatiile mentionate la art.202, alin. (1) lit. a), b) si c) din Legea nr.99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, care prezintă relevantă pentru sustinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective.

- Completarea DUAE, conform art. 202 din Legea nr.99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele justificative, respectiv certificate care sa ateste implementarea unui sistem de asigurare a calitatii în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 sau similar, acordate de un organism national sau international urmează să fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertanţii clasaţi pe primele două locuri după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile. În cazul în care operatorii economici admisi nu detin un certificat de calitate astfel cum este solicitat, se vor accepta orice alte probe sau dovezi prezentate, în masura în care acestea pot dovedi asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. Modalitatea de indeplinire a cerintei in cazul asocierii: cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Documentele prezentate trebuie sa fie valabile la data prezentarii şi trebuie să menţioneze activităţi din domeniul obiectului contractului ce urmează a fi atribuit.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Garantia de participare este de 65.100 lei, în cuantum de 1% din valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent, care este de 6.510.000 lei. Valabilitatea garantiei de participare este de 4 luni de la data si ora-limita de depunere a ofertelor si poate fi constituita virament în contul: RO58BRDE030SV05734310300, deschis la B.R.D. Pitesti, sau printr-un instrument de garantare, care trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Data la care se face echivalenta leu/alta valuta, pentru ca suma în lei sa fie corelata cu cea în alta valuta, este data publicarii anuntului de participare in SEAP. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie depusa cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor.

Furnizorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie la semnarea fiecărui contract subsecvent, sau în termen de 5 zile lucratoare de la această dată, în cuantum de 10% din valoarea fără TVA, a acestuia. Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar în contul RO58BRDE030SV05734310300,deschis la B.R.D. Piteşti, sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract, în conformitate cu prevederile art. 46 , alin.(1) din H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Asociere conform art.66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr.99/2016

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 2
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/02/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/02/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare a ofertelor

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedurile de atribuire, prevăzută la art. 67 alin. (1) și (4), art. 76 alin. (1) și (3), art. 129 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de entitatea contractanta. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către entitatea contractanta în secțiunea dedicată acestuia. Operatorii economici completeaza DUAE direct in sistem, după autentificare, de către fiecare participant. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La fel ca în prezent, la procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta. Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” –Ghid de completare DUAE. Ofertantii vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a se asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare este: in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pâna la termenul - limita stabilit, de 20 de zile inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Pitesti
Postal code: 110129
Country: Romania
E-mail: office@publitrans2000.ro
Telephone: +40 248213573
Fax: +40 248213577
Internet address: http://www.publitrans2000.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. - Oficiul juridic
Postal address: Str. Depozitelor, Nr.2L
Town: Pitesti
Postal code: 110129
Country: Romania
E-mail: office@publitrans2000.ro
Telephone: +40 248213573
Fax: +40 248213577
Internet address: http://www.publitrans2000.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/01/2022