Supplies - 27805-2020

21/01/2020    S14

Bulgaria-Varna: Parts and accessories for vehicles and their engines

2020/S 014-027805

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Direktorat na teritorialno podelenie „Darzhavno gorsko stopanstvo Varna“ na „Severoiztochno darzhavno predpriyatie“ DP — gr. Shumen
National registration number: 2016174120038
Postal address: ul. „Radko Dimitriev“ No.10
Town: Varna
NUTS code: BG331 Варна
Postal code: 9000
Country: Bulgaria
Contact person: inzh. Vladislav Georgiev
E-mail: dgs.varna@dpshumen.bg
Telephone: +359 52613159
Fax: +359 52610931

Internet address(es):

Main address: http://dgsvarna.sidp.bg/

Address of the buyer profile: http://dgsvarna.sidp.bg/remont-i-chasty-mps-2020/

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://dgsvarna.sidp.bg/remont-i-chasty-mps-2020/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: горско и ловно стопанство

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на резервни части, смазочни материали, консумативи и аксесоари, както и осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили на ТП „ДГС Варна“ при С

II.1.2)Main CPV code
34300000 Parts and accessories for vehicles and their engines
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Доставка на резервни части, смазочни материали, консумативи и аксесоари, както и осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили на ТП „ДГС Варна“ при СИДП — Шумен според конкретните потребности на възложителя за 12 календарни месеца.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 13 300.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
34300000 Parts and accessories for vehicles and their engines
09211000 Lubricating oils and lubricating agents
50110000 Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG331 Варна
Main site or place of performance:

гр. Варна или сервизна база на изпълнителя

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на резервни части, смазочни материали, консумативи и аксесоари, както и осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили на ТП „ДГС Варна“ при СИДП — Шумен според конкретните потребности на възложителя.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: предложен гаранционен срок / Weighting: 20
Cost criterion - Name: предложена цена за човекочас вложен труд / Weighting: 40
Cost criterion - Name: предложена цена за километър при транспорт на аварирали МПС / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 13 300.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Възложителят няма поставени изисквания за годност.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Възложителят няма изисквания за технически и професионални възможности.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/02/2020
Local time: 17:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/02/2020
Local time: 10:00
Place:

Заседателната зала на ТП „ДГС Варна“, гр. Варна, ул. „Радко Димитриев“ № 10

Information about authorised persons and opening procedure:

Отварянето на офертите се провежда на публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

м. януари 2021 г.

VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Настоящата процедура се възлага на основание делегиране на правомощия при условията на чл. 7 от ЗОП съгласно заповед № 414/11.12.2019 г. на директора на СИДП ДП — Шумен.

Свободен и неограничен безплатен достъп до документацията за участие се предоставя на всички заинтересовани на интернет адреса на възложителя, посочен в раздел I, подраздел „Адрес на профил на купувача“

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП +359 70018700

Интернет адрес: http://www.nap.bg" www.nap.bg

Национален осигурителен институт (НОИ)

Контактен център, тел. +359 70014802

Адрес: гр. София, 1303, бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64

Интернет адрес: www.noi.bg

Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14:00 до 17:00 ч.

Адрес: 1000 София, бул. „Мария Луиза“ № 22

Телефон +359 29406000

Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. „Триадица“ № 2

Телефон +359 28119443.

1. За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и т. 5 от ЗОП.

Национални основания за отстраняване на участниците в процедурата са:

— осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—255а и чл. 256—260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП),

— нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.5.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП),

— наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици,

— обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Освен на посочените по-горе основания възложителят ще отстранява от участие и на на основанията по чл. 107 от ЗОП.

Гаранции не се предвиждат.

Преди подписване на договора за обществена поръчка съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/01/2020