Supplies - 279148-2022

25/05/2022    S101

Nederland-Rotterdam: Beeldvormingsapparatuur voor medisch, tandheelkundig en diergeneeskundig gebruik

2022/S 101-279148

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Erasmus MC
Nationaal identificatienummer: 332188652
Postadres: Dr. Molewaterplein 40
Plaats: ROTTERDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3015 GD
Land: Nederland
Contactpersoon: H.W.A. Doeff
E-mail: aanbestedingen@erasmusmc.nl
Telefoon: +31 107040704
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.erasmusmc.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/d9a5f278523cef91da406540df662aa7
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/d9a5f278523cef91da406540df662aa7
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SPECT CT

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33110000 Beeldvormingsapparatuur voor medisch, tandheelkundig en diergeneeskundig gebruik
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht voor deze aanbesteding bestaat uit de levering en plaatsing van een SPECT-CT scanner. Daarnaast wordt een aanbieding voor een onderhoudsovereenkomst gevraagd.

Optioneel wordt een aanbieding voor een tweede SPECT-CT gevraagd, welke uiterlijk in 2026 zal worden afgeroepen

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rotterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 stuk SPECT CT, Optioneel een tweede SPECT CT

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Programma van Wensen / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1stuk SPECT CT, levering uiterlijk 2026

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/07/2022
Plaatselijke tijd: 15:15
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/07/2022
Plaatselijke tijd: 15:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Erasmus MC
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@erasmusmc.nl
Internetadres: http://www.erasmusmc.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2022