Supplies - 279151-2022

25/05/2022    S101

Nederland-Rotterdam: Mobiele telefoons

2022/S 101-279151

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Nationaal identificatienummer: 51712148
Postadres: Frobenstraat 8
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3045 RD
Land: Nederland
Contactpersoon: Wendy van Rijn
E-mail: wendy.vanrijn@vr-rr.nl
Telefoon: +31 650053498
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vr-rr.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=199478
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=199478
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAS Smartphones en toebehoren

Referentienummer: 199478
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32250000 Mobiele telefoons
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) heeft regelmatig behoefte aan smartphones en toebehoren. Voor de invulling van deze behoefte heeft VRR gekozen om een DAS in te stellen. De VRR beoogt met de instelling van dit DAS op eenvoudige en snelle wijze opdrachten te kunnen gunnen. 

De VRR nodigt geïnteresseerde partijen uit om zich te registreren en aan te melden voor deze DAS. In bijgaande Toelatingsleidraad staat de te volgen procedure beschreven.

Iedere Gegadigde, die aan de voorwaarden zoals beschreven in bijgaande Toelatingsleidraad voldoet wordt tot het DAS toegelaten en wordt gedurende de looptijd van het DAS uitgenodigd om mee te dingen naar opdrachten die uitgevraagd worden binnen deze DAS.

Inschrijving vindt plaats d.m.v. het doorlopen van de vragenlijst in het Negometrix platform. 

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32000000 Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) heeft regelmatig behoefte aan smartphones en toebehoren. Voor de invulling van deze behoefte heeft VRR gekozen om een DAS in te stellen. De VRR beoogt met de instelling van dit DAS op eenvoudige en snelle wijze opdrachten te kunnen gunnen.

De VRR nodigt geïnteresseerde partijen uit om zich te registreren en aan te melden voor deze DAS. In bijgaande Toelatingsleidraad staat de te volgen procedure beschreven.

Iedere Gegadigde, die aan de voorwaarden zoals beschreven in bijgaande Toelatingsleidraad voldoet wordt tot het DAS toegelaten en wordt gedurende de looptijd van het DAS uitgenodigd om mee te dingen naar opdrachten die uitgevraagd worden binnen deze DAS.

Inschrijving vindt plaats d.m.v. het doorlopen van de vragenlijst in het Negometrix platform.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie aanbestedingsdocumenten

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/06/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 08/07/2022
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2022