TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 279152-2022

25/05/2022    S101

Nederland-Rotterdam: Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten

2022/S 101-279152

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Rotterdam
Nationaal identificatienummer: 24483298 0003
Postadres: Wilhelminakade 179
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3002 AN
Land: Nederland
Contactpersoon: Daniel Beek
E-mail: d.beek@rotterdam.nl
Telefoon: +31 622311783
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rotterdam.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=192360
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=192360
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

9-L-33231-21: Levering ICT hardware (werkplek- en mobiele hardware)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30000000 Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht gaat over het op afroep en naar behoefte van de Aanbestedende Dienst leveren van ICT (werkplek en mobiel) hardware en op verzoek het leveren van accessoires inclusief support op de geleverde apparatuur.

De Aanbestedende Dienst onderscheidt in deze Opdracht drie percelen:

- Perceel 1 - Werkplek hardware

- Perceel 2 - Mobiele hardware

- Perceel 3 - Combinatie perceel van Werkplek hardware en Mobiele hardware

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 25 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Werkplek hardware

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000 Computerapparatuur
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
50300000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met pc's, kantooruitrusting, telecommunicatie- en audiovisuele uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onder werkplekapparatuur wordt al de apparatuur verstaan die je aan een medewerker afgeeft, dan wel nodig is voor een werkplek op kantoor. Zie het Beschrijvend Document met welke artikelen hieronder worden verstaan.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2022
Einde: 31/08/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mobiele hardware

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32250000 Mobiele telefoons
50300000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met pc's, kantooruitrusting, telecommunicatie- en audiovisuele uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onder Mobiele hardware wordt al het apparatuur verstaan die je aan een medewerker afgeeft, die nodig is voor het bereikbaar zijn / of mobiel te kunnen werken op locatie. Zie het Beschrijvend Document met welke artikelen hieronder worden verstaan.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2022
Einde: 31/08/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 keer 1 jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Combinatie perceel (Werkplek & Mobiel)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
50300000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met pc's, kantooruitrusting, telecommunicatie- en audiovisuele uitrusting
32250000 Mobiele telefoons
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De onderdelen van zowel Perceel 1 als Perceel 2 vormen gezamenlijk de scope van Perceel 3. Zowel de eisen als de gunningscriteria die onderdeel uitmaken van de beide percelen zullen onverkort van toepassing zijn op Perceel 3.

 

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 25 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2022
Einde: 31/08/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 keer 1 jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/07/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/07/2022
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Postbus 50950
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3007 BL
Land: Nederland
Telefoon: +31 102971234
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Afdeling Aanbestedingszaken van Gemeente Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2022