Supplies - 279172-2022

25/05/2022    S101

Romania-Sebeș: Garments for biological or chemical protection

2022/S 101-279172

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SPITALUL MUNICIPAL SEBES
National registration number: 4331210
Postal address: Strada: Surianu, nr. 41
Town: Sebes
NUTS code: RO121 Alba
Postal code: 515800
Country: Romania
Contact person: MARIOARA MARGINEAN
E-mail: spitalsebes@gmail.com
Telephone: +40 0258731712
Fax: +40 0258731705
Internet address(es):
Main address: www.spitalulsebes.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144861
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achizitia de echipamente de protectie 3 loturi in cadrul Proiectului Dotarea Spitalului Municipal Sebes in vederea cresterii capacitatii de gestionare a crizei Covid-19

Reference number: 1
II.1.2)Main CPV code
35113410 Garments for biological or chemical protection
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Autoritatea contractanta doreste achizitionarea de echipamente de protectie necesare pentru desfasurarea activitatii specifice, defalcate pe 3 loturi, astfel:

 LOT 1 – ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE PERSONAL MEDICAL

 LOT 2 – MASTI FFP2/FFP3

 LOT 3 – MASTI CHIRURGICALE

Echipamentele care fac obiectul achizitiei, se regasesc in Caietul de sarcini si Fisele tehnice elaborate pentru toate echipamentele din fiecare lot in parte, anexate caietului de sarcini si documentatiei de atribuire.

Pentru fiecare lot in parte, durata contractului este de 180 zile si cuprinde:

Durata maxima de livrare asumata de contractat pentru echipamentele care fac obiectul lotului respectiv, care cuprinde:

- Termen de la semnarea contractului pana la comanda de livrare a produselor-maxim 15 zile

- Durata de livrare efectiva, care incepe de la data emiterii comenzii de catre responsabilul de contract din partea autoritatii contractante – maxim 30 zile

- Receptia cantitativa produselor si intocmirea procesului -verbal cantitativ – maxim 10 zile

- Receptia calitativa a produselor. La finalizarea acestei etape, se va intocmi un proces-verbal calitativ precum si proces-verbal privind realizarea instructajului cu personalul care va deservi echipamentele - maxim 30 zile

- Perioada cu efectuarea platilor

La stabilirea duratei de livrare propusa pentru fiecare echipament, ofertantii vor avea in vedere ca aceasta sa cuprinda toate etapele enumerate.

Perioada aferenta facturarii si efectuarii platilor. Plata facturilor emise se va efectua in termen de 60 zile de la emiterea acestora.

Valoarea totala a contractului de furnizare produse-aparatura medicala este 2,484,826.20 lei fara TVA defalcata astfel:

 LOT 1 – ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE PERSONAL MEDICAL - 2,201,326.20 LEI fara TVA

 LOT 2 – MASTI FFP2/FFP3 - 193,500.00 lei fara TVA

 LOT 3 – MASTI DE UNICA FOLOSINTA CU 3 PLIURI – 90,000.00 lei fara TVA

Clarificari referitoare la documentatia de atribuire

a) Numărul de zile pana la care operatorii economici pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20

b) Numărul de zile pana la care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor : 10

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 484 826.20 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

MASTI FFP2/FFP 3

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113410 Garments for biological or chemical protection
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO121 Alba
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL SEBES

II.2.4)Description of the procurement:

Echipamente de protective conform caietului de sarcini si specificatiilor din fisele tehnice aferente LOT 2, atasate caietului de sarcini,

- Masti FFP/FFP3

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Punctaj tehnic / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 193 500.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Dotarea Spitalului Municipal Sebes in vederea cresterii capacitatii de gestionare a crizei Covid-19, COD PROIECT 141804

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

MASTI DE UNICA FOLOSINTA CU 3 PLIURI

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113410 Garments for biological or chemical protection
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO121 Alba
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL SEBES

II.2.4)Description of the procurement:

Echipamente de protective conform caietului de sarcini si specificatiilor din fisele tehnice aferente LOT 3, atasate caietului de sarcini,

- Masti de unica folosinta cu 3 pliuri

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Punctaj tehnic / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 90 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Dotarea Spitalului Municipal Sebes in vederea cresterii capacitatii de gestionare a crizei Covid-19, COD PROIECT 141804

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Echipamente de protectie personal medical

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113410 Garments for biological or chemical protection
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO121 Alba
Main site or place of performance:

SPITALUL MUNICIPAL SEBES

II.2.4)Description of the procurement:

Echipamente de protectie, conform caietului de sarcini si specificatiilor din fisele tehnice aferente LOT 1, atasate caietului de sarcini, astfel:

Combinezon de protectie biologica ( Marimi L,XL.XXL)

MANUSI UNICA FOLOSINTA (PERECHI)

OCHELARI DE PROTECTIE

HALATE DE UNICA FOLOSINTA

CAPELINA DE UNICA FOLOSINTA

BOTOSI DE UNICA FOLOSINTA

VIZIERE DE PROTECTIE

HALATE CHIRURGICALE

LENJERIE PAT UNICA FOLOSINTA

LENJERIE CORP

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Punctaj tehnic - perioada de livrare / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 201 326.20 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Dotarea Spitalului Municipal Sebes in vederea cresterii capacitatii de gestionare a crizei Covid-19, COD PROIECT 141804

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

 Cerinta nr. 1.

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor.

Operatorii economici (ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii) vor completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor.

Odata cu DUAE, se vor prezenta in SEAP, declaratiile cu privire la neincadrarea la art. 164,art.165 si art.167 din Legea 98/2016 actualizata si dupa caz, acordurile de asociere, acordurile de subcontractare, acordurile privind sustinerea tehnica. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc, dupa etapa finala de licitatie electronica. Aceste documente sunt:

- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat si bugetul local la momentul prezentarii acestora

- documente prin care să se demonstreze faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 171 din Legea 98/2016, dacă este cazul.

- Pentru operatorii economici nerezidenți se vor aplica prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016

In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de 59, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

 Cerinta nr. 2- Evitarea conflictului de interese

Ofertantii, asociatii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 (conflict de interese):

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate in declaratia conducatorului autoritatii contractante, parte a dosarului achizitiei publice si sunt urmatoarele:

1. Franchini Anca Mihaela – Manager Spitalul Municipal Sebes,

2. Cărpinișianu Ștefan – director medical

3. Huzu Maria – director financiar contabil

si din partea consultantului in achizitii publice:

Ioana Chitac – Expert Achizitii Publice cooptat

Gaman Cristina – Specialist Echipamente Medicale cooptat

In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

 Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Se va completa DUAE de catre toti operatorii (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor.

b) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente:

- angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordului de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz.

- Declaratia pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (evitarea conflictului de interese).

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa etapa finala de licitatie electronica.

Nota 1: Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute in Legea 98/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile Legii 98/2016.

Masurile luate de Operatorul Economic trebuie sa fie explicit mentionate in DUAE, iar la solicitarea autoritatii Contractante, Operatorul Economic trebuie să prezinte dovezile concrete pentru masurile descrise in DUAE si implementate la nivelul Operatorului Economic in acest sens. Dovezile furnizate de Operatorul Economic pentru demonstrarea in mod concret a credibilitatii acestuia pentru situațiile de excludere trebuie sa corespunda descrierii furnizate in DUAE la rubrica aferenta descrierii masurilor de „autocorectare”.

Nota 2: Documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator.

Nota 3: Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii – eliberat de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva) din care sa reiasa ca operatorii economici straini nu au obligatii de plata restante a impozitelor la momentul prezentarii lor, in conformitate cu prevederile legislatiei din tara de rezidenta.

Documentele prezentate vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevăzute in prevederile legale de mai sus, persoanele juridice straine pot prezenta o declaratie pe propria răspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței:

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, dupa etapa finala de licitatie electronica, inainte de atribuirea contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii:

- datele de identificare ale operatorului economic,

- actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui tert sustinator/subcontractant sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 4: Limba stabilita pentru derularea procedurii de atribuire este limba romana. Astfel, documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna.

 Cerinte specifice:

Aceasta cerinta se aplica, indiferent de lotul din care fac parte, pentru echipamentele care se incadreaza in prevederile HG 54/2009 privind conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale, cu modificarile si completarile ulterioare, raportandu-se totodata si la legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniu sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Autoritatea contractanta va solicita operatorului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ev... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3Specificati cifra de afaceri medie anuala Cerinţa nr. 1 Nivelul minim al cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii 3 ani, 2019, 2020 și 2021 (funcție de momentul inițierii procedurii se vor completa corespunzător ultimii 3 ani) trebuie să fie cel puțin egală cu:LOT 1 - 2,000,000.00 LEILOT 2 - 100,000.00 leiLOT 3 - 90,000.00 leiNotă: Pentru calculul echivalenței euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători) participanți la procedura de atribuire cu informațiile solicitate de către autoritatea/ entitatea contractantă. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul/ofertanții clasat pe primul loc, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț sau rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, atunci capacitatea economică și financiară se demonstrează prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea economică și financiară prin prezentarea unui ANGAJAMENT FERM DE SUSȚINERE din partea unui/unor terț/terți, atunci acesta ARE OBLIGAȚIA să prezinte documentele transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, DIN CARE SĂ REZULTE MODUL EFECTIV prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui ca ANEXE la respectivul angajament

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de : Pentru LOT 1 cel puțin 2,000,000.00 lei, fără TVA Pentru LOT 2 cel puțin 100,000.00 lei, fără TVA Pentru LOT 3 cel puțin 90,000.00 lei, fără TVA Prin produse similare se înţelege orice echipament sau dispozitiv medical de protecție umană indiferent de forma de prezentare și fără a condiționa domeniul în care au fost livrate (sanitar, alimentar, zootehnic, industrial, colectivități). Ultimii 3 ani vor fi calculați prin raportare la data-limită de depunere a ofertelor stabilită de autoritatea/entitatea contractantă în anunţul de participare/anunțul de participare simplificat (dacă se decalează termenullimită stabilit pentru depunerea ofertelor, Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului/achiziției invocat/invocate drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, perioada de livrare, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitare, ofertantului/ofertantilor clasat pe primul loc/clasați pe primele x locuri (în cazul acordului-cadru semnat cu mai mulți operatori economici), în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: certificate sau documente emise de beneficiar/procese verbale de recepție/părți relevante ale contractului/achiziției, din care să reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței privind experiența similară. Dacă un grup de operatori economici depune o Ofertă comuna, atunci capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. publicându-se în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării furnizărilor de produse similare în intervalul de timp nou rezultat).

Loturile: 1,2,3 Proportia de subcontractare Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 179, punctul k) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.

Loturile: 1,2,3 Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Implementarea sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent (sau în cazul dispozitivelor medicale SR EN ISO 13485:2016/AC:2018 sau echivalent).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului/achizitiei invocat/invocate drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, perioada de livrare, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitare, ofertantului/ofertantilor clasat pe primul loc, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, dupa etapa finala de licitatie electronica: certificate sau documente emise de beneficiar/procese verbale de receptie/parti relevante ale contractului/achizitiei, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Daca un grup de operatori economici depune o Oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a Ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea Contractului/Acordului Cadru si a Contractelor Subsecvente, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Ofertant si persoana respectiva. In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui ANGAJAMENT FERM de sustinere, prin care confirma faptul ca va pune la dispozitie Ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate din partea unui/unor tert/terti, atunci acesta ARE OBLIGATIA să prezinte documentele transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care SĂ REZULTE MODUL EFECTIV prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui ANEXE la respectivul angajament.

In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a valorii la care se ridica partea/partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A " Informatii privind operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere". Conform prevederilor art. 72 alin. (4) din Legea 98/2016 autoritatea contractantă nu poate stabili criterii privind capacitatea pentru subcontractanţii propuşi în ofertă, dar va lua în considerare capacitatea tehnică şi profesională a acestora, pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. Evaluarea susținerii ca terț susținător se realizează cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 47 – 51 din HG nr.394/2016, fără a exista o limitare în raport cu procentul de implicare a subcontractantului în cadrul viitorului contract. In cazul in care cerinte de calificare privind capacitatea sunt indeplinite si prin subcontractantii propusi, proportional cu partea lor de implicare in cadrul contractului, operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la solicitarea autoritatii contractante va face dovada îndeplinirii acestor cerințe prin prezentarea de documente justificative ale subcontractantilor respectivi. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate rezulta ca subcontractantul propus nu are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le indeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le indeplineasca efectiv. Dacă prin subcontractantul/subcontractantii propusi nu se urmareste îndeplinirea unei/unor cerinte de calificare, ci doar indeplinirea unei parti a contractului de achizitie, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016. Nota 1: In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 170 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. Ofertantii vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/acordurile de subcontractare incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la inchierea contractului de achizitie publica. Acordul/ acordurile de subcontractare va/vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: - numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; - activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; - valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate. In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta. Contractul/Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica vor contine cel putin informatiile din acordul/acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/ parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti.  Informatii privind asocierea operatorilor economici Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, în conditiile prevazute de Legea 98/2016, art.53. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii Ofertantul/ofertantul asociat va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de asociere, conform formularului din sectiunea de Formulare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante. In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducere autorizata in limba romana dupa acestea. NOTA: Nedepunerea angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, constituie temei pentru solicitarea de clarificari

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul/ofertanții clasat pe primul loc, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, dupa etapa finala de licitatie electronica, pot fi: - certificat valabil la momentul prezentării, emis de un organism de certificare acreditat care să ateste respectarea de către operatorul economic a standardului SR EN ISO 9001:2015/SR EN ISO 13485:2016/AC:2018 sau alte probe sau dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității (pentru cazurile specifice prevăzute de lege). În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie să deţină un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizează. Documentul trebuie să fie valabil la data prezentării.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

In licitatia electronica intra numai operatorii economici ale caror oferte au fost declarate admisibile. Licitatia electronica va fi organizata in SEAP, intr-o singura runda de ofertare (24 de ore). Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta. Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi. Elementul ofertei : pretul/lot. Pretul va fi exprimat in lei, cu 2 zecimale. Nu exista limite pana la care elementul reofertarii ar putea fi imbunatatit. Licitatia electronica va incepe la o data stabilita ulterior de Autoritatea Contractanta si comunicata agentilor economici ale caror oferte au fost considerate admisibile. Nu se aplica pas de licitare

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/07/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 06/01/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/07/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Interactiunea cu ofertantii se va desfasura dupa urmatoarele reguli:

- pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica);

- pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro)ca operator economic conform prevederilor art.5 alin. (1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016.

Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea "Intrebari" din cadrul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Operatorul economic depune oferta, DUAE,declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.60 din Legea nr.98/2016, documentele de calificare, raspunsurile la solicitarile de clarificari numai prin mijloace electronice in SEAP.

Toate documentele incarcate in SEAP se semneaza cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/imputernicit al operatorului economic, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Titularul semnaturii electronice va fii nominalizat in DUAE la capitolul Informatii privind reprezentantii operatorului economic.

In urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare, autoritatea contractanta comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare.

Modalitatea de departajare a ofertantilor:

- Contractul va fi atribuit ofertantului care a obtinut cel mai mare punctaj in urma aplicarii criteriului de atribuire.

- In cazul in care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Neprezentarea propunerii tehnice sau/si financiare are ca efect descalificarea ofertantului.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/05/2022