Services - 279192-2017

19/07/2017    S136    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Ловеч: Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради

2017/S 136-279192

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Ловеч
000291591
ул. „Търговска“ № 22
Ловеч
5500
България
Лице за контакт: Найден Вълчев
Телефон: +359 68688280
Електронна поща: lovechrsk@gmail.com
Факс: +359 68688280
код NUTS: BG315

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.lovech.bg

Адрес на профила на купувача: https://lovech.imeon.bg:4444/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=evInIjHoVPo%3d

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: www.lovech.bg
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Друга дейност: местно самоуправление

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна...Продължава в раздел VI.3).

II.1.2)Основен CPV код
71251000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за:

Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 — 3 от ЗУТ, архитектурно заснемане на сградите и изготвяне на технически паспорти в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите;

Обследване за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с Наредба № Е-РД-04-1/22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, за изпълнение на изискваннето за постигане минимум клас на енергопотребление клас „С“, издаване на сертификат за енергийни характеристики за сградите.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 95 518.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за само една обособена позиция
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 129, бл. „Кубадин“.

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71251000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315
Основно място на изпълнение:

Гр. Ловеч.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 — 3 от ЗУТ, архитектурно заснемане на сградите и изготвяне на технически паспорти в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите;

Обследване за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с Наредба № Е-РД-04-1/22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, за изпълнение на изискването за постигане минимум клас на енергопотребление клас „С“, издаване на сертификат за енергийни характеристики за сградите. Сградата е с разгъната застроена площ — 6 552 м2.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 32 760.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Прогнозната стойност е максимална за офериране от участниците.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Ловеч, бул. „България“ № 55, бл. „Амбарица“.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71251000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315
Основно място на изпълнение:

Гр. Ловеч.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 — 3 от ЗУТ, архитектурно заснемане на сградите и изготвяне на технически паспорти в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите;

Обследване за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с Наредба № Е-РД-04-1/22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, за изпълнение на изискването за постигане минимум клас на енергопотребление клас „С“, издаване на сертификат за енергийни характеристики за сградите. Сградата е с разгъната застроена площ — 3 803,69 м2.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 19 018.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Прогнозната стойност е максимална за офериране от участниците.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Ловеч, ж.к. „Червен бряг“, бл. 107.

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71251000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315
Основно място на изпълнение:

Гр.Ловеч.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 — 3 от ЗУТ, архитектурно заснемане на сградите и изготвяне на технически паспорти в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите;

Обследване за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с Наредба № Е-РД-04-1/22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, за изпълнение на изискването за постигане минимум клас на енергопотребление клас „С“, издаване на сертификат за енергийни характеристики за сградите. Сградата е с разгъната застроена площ — 4 560 м2.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 22 800.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Прогнозната стойност е пределна за офериране от участниците.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес:гр. Ловеч, ж.к. „Червен бряг“, бл. 116. Сградата е с разгъната застроена площ — 4 188 м2.

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71251000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315
Основно място на изпълнение:

Гр. Ловеч.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 — 3 от ЗУТ, архитектурно заснемане на сградите и изготвяне на технически паспорти в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите;

Обследване за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с Наредба № Е-РД-04-1/22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, за изпълнение на изискването за постигане минимум клас на енергопотребление клас „С“, издаване на сертификат за енергийни характеристики за сградите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 20 940.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Прогнозната стойност е пределна за офериране от участниците.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

В случай, че участникът е чуждестранно лице той може Участникът следва да бъде вписан в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закон за енергийната ефективност, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

При подаване на оферта участниците декларират годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност.

Преди сключване на договора участникът определен за изпълнител представя копие на валидно удостоверение за вписване в регистъра по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ.

Да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава. В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по обследване за енергийна ефективност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да разполага с персонал, с определена професионална компетентност за изпълнение предмета на поръчката по обособената позиция.

Минимално изискване:

Участникът следва да разполага с персонал, с определена професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката по обособената позиция (собствени, наети или друго основание за ползване на експерти).

Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ, архитектурното заснемане и съставянето на техническите паспорти да се извърши от консултант, получил удостоверение по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2, или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност, като в състава му се включи физическо лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“, което отговаря на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, както и от проектанти от съответните специалности с пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 176 в от ЗУТ.

Екипът, извършващ обследването за установяване на техническите характеристики трябва да отговаря на следните изисквания:

Част „Архитектурна“ — извършва се от архитект, притежаващ документ за завършено висше образование, специалност „Архитектура“ или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност от КАБ, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.

Част „Конструктивна“

1. Проектант със завършено висше образование, специалност ПГС/ССС или еквивалентна с пълна проектантска правоспособност от КИИП, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.

2. Проектант, упражняващ технически контрол по част „Конструктивна“ притежаващ удостоверение за технически контрол по част „Конструктивна“ от КИИП или да е вписан в еквивалентен регистър на държава членка на ЕС или друга държава страна по Споразумението за европейското икономическо пространство.

Част ВиК — извършва се от проектант част ВиК — завършено висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност от КИИП, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.

Част „Ел. инсталации“ — извършва се от проектант част „Електрическа“ със завършено висше образование, специалност „Електроинженер“ или „Електротехника“ или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност от КИИП, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.

Част „Пожарна безопасност“ — извършва се от проектант със завършено висше образование, с проектантска пълна правоспособност от КИИП или КАБ, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.

Част ОВК — извършва се от проектант със завършено висше образование специалност „Топлотехника“ или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност от КИИП, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.

Обследването за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност и издаване на сертификат за енергийни характеристики за сградите да се извърши от лица, отговарящи на изискванията на чл. 43 от ЗЕЕ.

В случай, че участникът притежава документ, чиито срок на валидност изтича по време на изпълнение на договора, то той следва да започне своевременно процедура по подновяването на документа, удостоверяващ правото му да извършва съответната дейност, в законоустановения срок.

В случай че обследването за установяване на техническите характеристики на сградата съдържа и други части — обследването се извършва от проектант със завършено висше образование със съответстваща специалност, с пълна проектантска правоспособност от КИИП, респективно призната професионална квалификации.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да разполага с персонал, с определена професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката по обособената позиция (собствени, наети или друго основание за ползване на експерти).

Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ, архитектурното заснемане и съставянето на техническите паспорти да се извърши от консултант, получил удостоверение по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2, или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност, като в състава му се включи физическо лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“, което отговаря на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, както и от проектанти от съответните специалности с пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 176 в от ЗУТ.

Екипът, извършващ обследването за установяване на техническите характеристики трябва да отговаря на следните изисквания:

Част „Архитектурна“ — извършва се от архитект, притежаващ документ за завършено висше образование, специалност „Архитектура“ или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност от КАБ, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.

Част „Конструктивна“

1. Проектант със завършено висше образование, специалност ПГС/ССС или еквивалентна с пълна проектантска правоспособност от КИИП, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.

2. Проектант, упражняващ технически контрол по част „Конструктивна“ притежаващ удостоверение за технически контрол по част „Конструктивна“ от КИИП или да е вписан в еквивалентен регистър на държава членка на ЕС или друга държава страна по Споразумението за европейското икономическо пространство.

Част ВиК — извършва се от проектант част ВиК — завършено висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност от КИИП, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.

Част „Ел. инсталации“ — извършва се от проектант част „Електрическа“ със завършено висше образование, специалност „Електроинженер“ или „Електротехника“ или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност от КИИП, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.

Част „Пожарна безопасност“ — извършва се от проектант със завършено висше образование, с проектантска пълна правоспособност от КИИП или КАБ, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.

Част ОВК — извършва се от проектант със завършено висше образование специалност „Топлотехника“ или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност от КИИП, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.

Обследването за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност и издаване на сертификат за енергийни характеристики за сградите да се извърши от лица, отговарящи на изискванията на чл. 43 от ЗЕЕ.

В случай, че участникът притежава документ, чиито срок на валидност изтича по време на изпълнение на договора, то той следва да започне своевременно процедура по подновяването на документа, удостоверяващ правото му да извършва съответната дейност, в законоустановения срок.

В случай че обследването за установяване на техническите характеристики на сградата съдържа и други части — обследването се извършва от проектант със завършено висше образование със съответстваща специалност, с пълна проектантска правоспособност от КИИП, респективно призната професионална квалификация. Продължава в раздел VI.3)

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 23/08/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 24/08/2017
Местно време: 10:00
Място:

Община Ловеч.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или тех упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продължение от раздел II.1.1) ефективност във връзка с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Ловеч.

Продължение от раздел III.1.3) При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор като попълват ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, графа 6а).

Възложителят отстранява от участие участник за когото са налице основанията по: чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата; чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и условията по чл. 107 от ЗОП.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата /по чл. 54, ал. 1 ЗОП/, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 3 (три) на 100 от стойността на договора без ДДС.

Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица, респ. участниците, е в писмен вид, на български език, и се извършва чрез:

— връчване лично срещу подпис;

— по факс на посочените от Възложителя и заинтересованите лица /участниците номера;

— по пощата — чрез препоръчано писмо о обратна разписка, изпратено на посочения от заинтересованото лице / участник адрес;

— в електронен вариант на посочените от Възложителя и заинтересованите лица /участници e-mail адреси.

Възложителят е предоставил пълен достъп до електронен път до документацията за участие на адрес: http://212.122.173.117:8080/ImeonWeb/frmAOP.aspx

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Буркина Фасо
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/07/2017