Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 279423-2021

Submission deadline has been amended by:  387106-2021
04/06/2021    S107

Slovakia-Bratislava: Passenger cars

2021/S 107-279423

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Slovenská inovačná a energetická agentúra
National registration number: 00002801
Postal address: Bajkalská 27
Town: Bratislava-Ružinov
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 827 99
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Vladimír Pokojný
E-mail: vladimir.pokojny@siea.gov.sk
Telephone: +421 258248207
Internet address(es):
Main address: www.siea.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430551
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.ezakazky.sk
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nájom osobných vozidiel na vodíkový pohon

Reference number: NL0121
II.1.2)Main CPV code
34110000 Passenger cars - CB44
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je zabezpečenie osobných motorových vozidiel, bližšie špecifikovaných v súťažných podkladoch formou nájmu bez možnosti odkúpenia. Vozidlá budú využívané v rámci národného projektu Žiť energiou (ďalej len NP ŽE), implementovaného Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, na účely prezentácie vodíkových technológií využívaných v automobilovom priemysle a doprave pre širokú a odbornú verejnosť na rôznych podujatiach organizovaných v rámci NP ŽE, ako aj na účely zberu a vyhodnocovania štatistických údajov o prevádzke predmetných vozidiel pri rôznych podmienkach ich využívania.

Zákazka je rozdelená na tri časti:

Časť 1: Nájom osobných vozidiel na vodíkový pohon - vozidlo kategórie M1 s karosériou typu sedan: vozidlo kategórie M1 s karosériou typu sedan s možnosťou prepravy minimálne 4 osôb v počte 2 kusy,

Časť 2: Nájom osobných vozidiel na vodíkový pohon - vozidlo kategórie M1 vhodné na jazdu na nespevnených povrchoch: vozidlo kategórie M1 vhodné na jazdu na nespevnených povrchoch, napríklad lesné a poľné cesty s možnosťou prepravy minimálne 4 osôb v počte 2 kusy,

Časť 3: Nájom osobných vozidiel na vodíkový pohon - vozidlo kategórie N1 s karosériou typu pick-up: vozidlo kategórie N1 s úložným priestorom v zadnej časti, s možnosťou prepravy minimálne 2 osôb, s užitočnou hmotnosťou minimálne 650 kg a objemom úložného priestoru minimálne 3,5 m3 v počte 2 kusy.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 450 711.22 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Časť 1: Nájom osobných vozidiel na vodíkový pohon - vozidlo kategórie M1 s karosériou typu sedan

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
34110000 Passenger cars - CB44
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Main site or place of performance:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská č. 27, 827 99 Bratislava

II.2.4)Description of the procurement:

Nájom osobných vozidiel na vodíkový pohon - vozidlo kategórie M1 s karosériou typu sedan: vozidlo kategórie M1 s karosériou typu sedan s možnosťou prepravy minimálne 4 osôb 2 kusy; maximálna lehota dodania do šiestich mesiacov.

Nájom vozidiel na obdobie odo dňa účinnosti zmluvy s úspešným uchádzačom (predpoklad 1. októbra 2021) do 30. júna 2023.

Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti C - Opis predmetu zákazky

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 109 790.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2021
End: 30/06/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Operačný program Kvalita životného prostredia

Národný projekt Žiť energiou

ITMS kód projektu: 310041J746

II.2.14)Additional information

Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku ponúk pre časť 1 vo výške 5 400,00 EUR.

Spôsob zloženia zábezpeky je uvedený v súťažných podkladoch v časti A1 v bode 13.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Časť 2: Nájom osobných vozidiel na vodíkový pohon - vozidlo kategórie M1 vhodné na jazdu na nespevnených povrchoch

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
34110000 Passenger cars - CB44
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Main site or place of performance:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská č. 27, 827 99 Bratislava

II.2.4)Description of the procurement:

Nájom osobných vozidiel na vodíkový pohon - vozidlo kategórie M1 vhodné na jazdu na nespevnených povrchoch: vozidlo kategórie M1 vhodné na jazdu na nespevnených povrchoch, napríklad lesné a poľné cesty s možnosťou prepravy minimálne 4 osôb 2 kusy; maximálna lehota dodania do deviatich mesiacov.

Nájom vozidiel na obdobie odo dňa účinnosti zmluvy s úspešným uchádzačom (predpoklad 1. októbra 2021) do 30. júna 2023.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 221 921.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2021
End: 30/06/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Operačný program Kvalita životného prostredia

Národný projekt Žiť energiou

ITMS kód projektu: 310041J746

II.2.14)Additional information

Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku ponúk pre časť 2 vo výške 11 000,00 EUR.

Spôsob zloženia zábezpeky je uvedený v súťažných podkladoch v časti A1 v bode 13.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Časť 3: Nájom osobných vozidiel na vodíkový pohon - vozidlo kategórie N1 s karosériou typu pick-up

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
34110000 Passenger cars - CB44
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Main site or place of performance:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská č. 27, 827 99 Bratislava

II.2.4)Description of the procurement:

Nájom osobných vozidiel na vodíkový pohon - vozidlo kategórie N1 s karosériou typu pick-up: vozidlo kategórie N1 s úložným priestorom v zadnej časti, s možnosťou prepravy minimálne 2 osôb, s užitočnou hmotnosťou minimálne 650 kg a objemom úložného priestoru minimálne 3,5 m3 2 kusy; maximálna lehota dodania do 12 mesiacov.

Nájom vozidiel na obdobie odo dňa účinnosti zmluvy s úspešným uchádzačom (predpoklad 1. októbra 2021) do 30. júna 2023.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 119 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2021
End: 30/06/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Operačný program Kvalita životného prostredia

Národný projekt,,Žiť energiou

ITMS kód projektu: 310041J746

II.2.14)Additional information

Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku ponúk pre časť 3 vo výške 5 900,00 EUR.

Spôsob zloženia zábezpeky je uvedený v súťažných podkladoch v časti A1 v bode 13.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom využiť zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.

Upozornenie:

Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje podľa § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do systému eZákazky v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.

Podrobné informácie o podmienkach účasti sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B - Podmienky účasti uchádzačov uvedená podmienka účasti sa vzťahuje ku všetkým častiam predmetu zákazky.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nevyžaduje sa

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Nevyžaduje sa

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom elektronických zariadení na internetovej adrese https://www.eaukcie.sk, na ktorej po prihlásení bude každému uchádzačovi administrátorom sprístupnený vstup do aukčnej siene.

Elektronická aukcia bude použitá pre každú časť zákazky samostatne.

Bližšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch v časti E - Elektronická aukcia

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/07/2021
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 12 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/07/2021
Local time: 13:30
Place:

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská č. 27, 827 99 Bratislava

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk je neverejné s prihliadnutím na použitie ustanovenia § 54 zákona o verejnom obstarávaní.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Vzhľadom na technické špecifikácie je predmetné verejné obstarávanie:

a) zelené verejné obstarávanie.

1.) Postup zadávania nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom eZákazky na https://www.ezakazky.sk.

2.) Dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu je uverejnená v príslušnej zákazke na profile verejného obstarávateľa umiestnenom na webovej stránke www.uvo.gov.sk, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

3.) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému eZákazky. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.

4.) Záujemca pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže dočasne nahradiť tieto doklady predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Uvedený doklad je možné predložiť ako podpísaný naskenovaný doklad v pdf. formáte. Záujemca môže využiť predloženie aj elektronickej verzie formulára JED.

5.) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

6.) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit (predpokladanú hodnotu zákazky) vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/05/2021