Supplies - 279635-2021

04/06/2021    S107

Poland-Świnoujście: Furniture

2021/S 107-279635

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miasto Świnoujście
National registration number: 8551571375
Postal address: ul. Wojska Polskiego 1/5
Town: Świnoujście
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Postal code: 72-600
Country: Poland
Contact person: Ewa Bimkiewicz
E-mail: bzp@um.swinoujscie.pl
Telephone: +48 913212425
Internet address(es):
Main address: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa mebli do Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Bydgoskiej 14 w Świnoujściu

Reference number: BZP.271.1.28.2021
II.1.2)Main CPV code
39100000 Furniture
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Bydgoskiej 14 w Świnoujściu. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części. W ramach realizacji zamówienia wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących przedmiotowej dostawie, takich jak transport i ubezpieczenie na czas transportu, załadunek i rozładunek oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, takich jak instalacja, uruchomienie, konfiguracja, utylizacja odpadów, pomoc techniczna oraz serwis gwarancyjny.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa siedzisk do Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Bydgoskiej 14 w Świnoujściu

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
39110000 Seats, chairs and related products, and associated parts
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

ul. Bydgoska 14 w Świnoujściu

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa siedzisk do Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Bydgoskiej 14 w Świnoujściu.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby Zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji – do 50 % wartości części zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Gwarancja i rękojmia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Maksymalny termin wykonania zamówienia: 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa mebli tapicerowanych do Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Bydgoskiej 14 w Świnoujściu

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
39113100 Armchairs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

ul. Bydgoska 14 w Świnoujściu

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa mebli tapicerowanych do Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Bydgoskiej 14 w Świnoujściu.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby Zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji – do 50 % wartości części zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Gwarancja i rękojmia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Maksymalny termin wykonania zamówienia: 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa łóżek szpitalnych i wyposażenia pokoi pacjentów do Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Bydgoskiej 14 w Świnoujściu

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

ul. Bydgoska 14 w Świnoujściu

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa łóżek szpitalnych i wyposażenia pokoi pacjentów do Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Bydgoskiej 14 w Świnoujściu.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby Zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji – do 50 % wartości części zamówienia

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Gwarancja i rękojmia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Maksymalny termin wykonania zamówienia: 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Z uwagi na limit znaków w innych sekcjach Zamawiający zawarł w tej sekcji następujące informacje:

Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Uwaga: Ofertę oraz oświadczenia, w tym JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. System jest dostępny na platformie zakupowej pod adresem: (www.platformazakupowa.pl).

1) W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (zwanego dalej – jednolitym dokumentem lub JEDZ).

Uwaga: Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ dostępne są na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, w Repozytorium wiedzy – zakładka „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia”, pod linkiem:

(https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf)

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, tj. jednolity dokument (JEDZ) sporządza i podpisuje każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Powyższe dotyczy również wspólników spółki cywilnej. Dokument ten potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

III.1.2)Economic and financial standing
Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

1) dla części 1 – 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych);

2) dla części 2 – 1 600,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sześćset 00/100 złotych);

3) dla części 3 – 14 000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy 00/100 złotych).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

— dla części 1 – co najmniej dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł) brutto każde, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, przez co rozumie się zamówienia polegające na realizacji dostaw krzeseł i/lub foteli biurowych,

— dla części 2 – co najmniej dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł) brutto każde, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, przez co rozumie się zamówienia polegające na realizacji dostaw mebli tapicerowanych. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden z wykonawców samodzielnie,

— dla części 3 – co najmniej dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy zł) brutto każde, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, przez co rozumie się zamówienia polegające na realizacji dostaw asortymentu łóżek szpitalnych i/lub wyposażenia pokoi w podmiotach leczniczych. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden z wykonawców samodzielnie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projekt umowy zawarty jest w rozdziale 3 SWZ. Przed zawarciem umowy Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej równowartość 5 (pięć) % wynagrodzenia (ceny ofertowej brutto). Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z postanowieniami SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/06/2021
Local time: 11:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 14/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/06/2021
Local time: 12:00
Place:

W siedzibie zamawiającego, za pośrednictwem platformy zakupowej.

Information about authorised persons and opening procedure:

Zgodnie z Pzp.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 9 oraz 10 Pzp.

1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór – załącznik nr 3 do SWZ);

c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 Pzp, oraz w art. 109 ust. 1 pkt 5, 7–10 Pzp (wzór – załącznik nr 4 do SWZ);

e) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór – załącznik nr 5 do SWZ).

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty w sposób wskazany w dziale VIII pkt 3 SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1;

3) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

4) odwołanie w przypadkach innych niż określone w ppkt 1–3 wnosi się w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/06/2021