Services - 279875-2022

25/05/2022    S101

Nederland-'s-Gravenhage: Diensten voor bedrijfsgeneeskunde

2022/S 101-279875

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Lucas Onderwijs
Nationaal identificatienummer: 48482706
Postadres: Saffierhorst 105
Plaats: 'S-GRAVENHAGE
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2592GK
Land: Nederland
Contactpersoon: Dominique Bribosia
E-mail: mluchtenberg@lucasonderwijs.nl
Telefoon: +31 703001100
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lucasonderwijs.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - Marktconsultatie arbodienstverlening (verwachte einddatum: 30-06-2022).

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85147000 Diensten voor bedrijfsgeneeskunde
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Marktconsultatie m.b.t. de voorgenomen aanbesteding voor arbodienstverlening bij Stichting Lucas Onderwijs.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ca. €300.000 excl btw

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/11/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2022