Services - 280301-2022

25/05/2022    S101

Nederland-Leidschendam: Verkeersleidingsdiensten

2022/S 101-280301

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Leidschendam-Voorburg
Nationaal identificatienummer: 27370940
Postadres: Raadhuisplein 1
Plaats: Leidschendam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2264BP
Land: Nederland
Contactpersoon: Jeroen Folker
E-mail: jfolker@leidschendam-voorburg.nl
Telefoon: +31 621864502
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.leidschendam-voorburg.nl
Adres van het kopersprofiel: https://hub.negometrix.com/buyer/2400
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://hub.negometrix.com/today/15894
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://hub.negometrix.com/today/15894
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inzet verkeersregelaars

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63712700 Verkeersleidingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft in het kader van de bereikbaarheid van de gemeente met grote regelmaat behoefte aan de inzet van verkeersregelaars voor geplande werkzaamheden en de inzet van verkeersregelaars en verkeersmaatregelen bij calamiteiten en pieken.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Leidschendam - Voorburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft in het kader van de bereikbaarheid van de gemeente met grote regelmaat behoefte aan de inzet van verkeersregelaars voor geplande werkzaamheden en de inzet van verkeersregelaars en verkeersmaatregelen bij calamiteiten en pieken.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gunningscriterium 1: Borging verkeersveiligheid / Weging: 50000
Kwaliteitscriterium - Naam: Gunningscriterium 2: Social Return / Weging: 25000
Kwaliteitscriterium - Naam: Gunningscriterium 3: Procesplan calamiteiten en pieken / Weging: 75000
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2x 12 maanden

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/07/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/07/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Leidschendam-Voorburg

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Niet openbaar

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Rechtbank Den Haag

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2022