Services - 280305-2022

25/05/2022    S101

Nederland-Rotterdam: Diensten voor het organiseren van evenementen

2022/S 101-280305

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Rotterdam
Nationaal identificatienummer: 24483298 0003
Postadres: Wilhelminakade 179
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3002 AN
Land: Nederland
Contactpersoon: Jorien Heemskerk-Hollaar
E-mail: j.heemskerkhollaar@rotterdam.nl
Telefoon: +31 123456789
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rotterdam.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=200560
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=200560
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAS Tijdelijk Onderkomen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79952000 Diensten voor het organiseren van evenementen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Rotterdam heeft regelmatig behoefte aan tijdelijke onderkomen. Zodra de gemeente Rotterdam hieraan behoefte heeft buiten de door haar gesloten raamovereenkomsten kan een uitvraag in het DAS Tijdelijke Onderkomen worden uitgezet.

 

De Gemeente Rotterdam nodigt geïnteresseerde partijen van harte uit om zich eenmalig te registreren op het Negometrix platform. Vervolgens kunt u zich aanmelden voor het DAS Tijdelijke Onderkomen. U kunt zich aanmelden voor één of meerdere categorieën (kwalificaties) binnen het DAS Tijdelijke Onderkomen. Aan toelating tot het DAS Tijdelijke Onderkomen kan geen recht op opdrachten worden ontleend.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34512200 Cruiseschepen
39000000 Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten
39114100 Stoffering
39143000 Meubilair voor slaapkamer, eetkamer en zitkamer
39151300 Modulair meubilair
39200000 Meubilering
39300000 Diverse uitrusting
39522530 Tenten
39717000 Ventilatoren en klimaatregelingsapparaten
44211100 Modulaire verplaatsbare bouwelementen
55100000 Hoteldiensten
55500000 Kantine- en cateringdiensten
70333000 Huisvestingsdiensten
79710000 Beveiligingsdiensten
85311000 Maatschappelijke dienstverlening waarbij onderdak wordt verschaft
85312000 Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeente Rotterdam heeft regelmatig behoefte aan tijdelijke onderkomen. Zodra de gemeente Rotterdam hieraan behoefte heeft buiten de door haar gesloten raamovereenkomsten kan een uitvraag in het DAS Tijdelijke Onderkomen worden uitgezet.

De Gemeente Rotterdam nodigt geïnteresseerde partijen van harte uit om zich eenmalig te registreren op het Negometrix platform. Vervolgens kunt u zich aanmelden voor het DAS Tijdelijke Onderkomen. U kunt zich aanmelden voor één of meerdere categorieën (kwalificaties) binnen het DAS Tijdelijke Onderkomen. Aan toelating tot het DAS Tijdelijke Onderkomen kan geen recht op opdrachten worden ontleend.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 21/05/2022
Einde: 20/05/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De looptijd van de DAS is één jaar. De begindatum is 20-05-2022 en eindigt van rechtswege

op 20-05-2023 zonder dat opzegging nodig is. De Gemeente kan de DAS 5 keer verlengen

voor de duur van 1 jaar. Op eventuele verlengingen zijn alle bepalingen en voorwaarden van

het DAS zonder enige beperking van toepassing.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel, zie toelatingsdocument.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Eventuele minimumeisen:

Bewijs van verzekering beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid, zie toelatingsdocument.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/05/2023
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 20/05/2023
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De Aanbestedende Dienst maakt bij deze aanbestedingsprocedure gebruik van het Aanbestedingsplatform.

De communicatie met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure verloopt uitsluitend via het

Aanbestedingsplatform.

Indien Inschrijver problemen ondervindt met het versturen van berichten, het indienen van gegevens en

bescheiden of anderszins met het gebruik van het Aanbestedingsplatform, dient hij contact op te nemen

met de helpdesk van het Aanbestedingsplatform (deze is te bereiken via servicedesk@negometrix.com en

via 085-2084666 o.v.v. aanbestedingsnummer).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Postbus 50950
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3007 BL
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883626000
Internetadres: www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Postbus 50950
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3007 BL
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883626000
Internetadres: www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie toelatingsdocument.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Afdeling Inkoop en Aanbestedingszaken van gemeente Rotterdam
Postadres: Postbus 1130
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3000 BC
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingszaken@rotterdam.nl
Internetadres: https://www.rotterdam.nl/werken-leren/inkoop-en-aanbesteding/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2022