There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 280307-2022

Submission deadline has been amended by:  350838-2022
25/05/2022    S101

Nederland-Amsterdam: Financiële leasing

2022/S 101-280307

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ambulance Amsterdam B.V.
Nationaal identificatienummer: 60527908
Postadres: Karpwerweg 19 25
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1075 LB
Land: Nederland
Contactpersoon: Jasper Matena
E-mail: jmatena@ambulanceamsterdam.nl
Telefoon: +31 653384419
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ambulanceamsterdam.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/7f2fe4e7a8a02c02e9e79e8a376d554a
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/7f2fe4e7a8a02c02e9e79e8a376d554a
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lease, beheer en onderhoud wagenpark (ambulancevoertuigen)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66114000 Financiële leasing
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht bestaat uit de lease, het beheer en het onderhoud van ambulancevoertuigen voor Ambulance Amsterdam. De looptijd is minimaal 5 jaar.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50111110 Ondersteunende diensten voor wagenpark
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Groot Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht bestaat uit het leveren, beheren en onderhouden van ca 80 ambulancevoertuigen in een lease constuctie met open calculatie op de component onderhoud. Dit voor de gebruiksduur van minimaal 5 jaar met een optie tot verlengen

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Wijze van invulling kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht kan worden verlengd door het bestellen van nieuwe ambulancevoertuigen na een gebruiksduur van 5 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De opdracht kan worden verlengd door het bestellen van nieuwe ambulancevoertuigen na een gebruiksduur van 5 jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Financieel economische draagvlak

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Technische bekwaamheid,

- Kwaliteitsborging,

- Voldoen aan de gestelde eisen in het programma van eisen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De afschrijvingstermijn van een ambulancevoertuig is 5 jaar

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/07/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/07/2022
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Postadres: Postbus 84500
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1080 BN
Land: Nederland
E-mail: jmatena@ambulanceamsterdam.nl
Telefoon: +31 205412111
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2022