Works - 280569-2017

20/07/2017    S137    - - Строителство - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Пазарджик: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

2017/S 137-280569

Обявление за поръчка

Строителство

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Пазарджик
000351736
бул. „България“ № 2
Пазарджик
4400
България
Лице за контакт: Павлина Павлова
Телефон: +359 34402200
Електронна поща: secretary@pazardjik.bg
Факс: +359 34440711
код NUTS: BG423

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.pazardzhik.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.pazardzhik.bg/bg/izpalnenie-na-inzhenering-proektirane-avtorski-nadzor-i-stroitelno-montazhni-raboti-v-sgrada-na-nap-v-pazardzhik

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.pazardzhik.bg/bg/izpalnenie-na-inzhenering-proektirane-avtorski-nadzor-i-stroitelno-montazhni-raboti-v-sgrada-na-nap-v-pazardzhik
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изпълнение на инженеринг — проектиране, авторски надзор и СМР в сграда на НАП в гр. Пазарджик” по проект: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на НАП в гр. Пазарджик.

II.1.2)Основен CPV код
71000000
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

„Изпълнение на инженеринг — проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи в сграда на НАП в гр. Пазарджик“ по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на НАП в гр. Пазарджик“ по ОП „Региони в растеж“ 2014 — 2020 г. Обществената поръчка обхваща изпълнение на инженеринг- проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи в сграда на НАП в зоната с публични функции в гр. Пазарджик.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 256 200.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71000000
71315000
45000000
45260000
45261300
45310000
45332000
45321000
45331100
45331000
45333000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423
Основно място на изпълнение:

Предметът на процедурата касае изпълнение на дейности на територията на град Пазарджик.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Изпълнение на инженеринг — проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи в сграда на НАП в гр. Пазарджик” по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на НАП в гр. Пазарджик” по ОП „Региони в растеж” 2014 — 2020 г.

При изпълнение на инженеринг — проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи в сграда на НАП в гр. Пазарджик са предвидени да бъдат изпълнени следните дейности:

— Преглед и анализ на съществуващото положение и наличната документация за планираните дейности, както следва:

а/ обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 от ЗУТ;

б/ обследване за енергийна ефективност с предписани необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане.

— Изготвяне на технически проект, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.5.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за прилагането му и съобразно изискванията на Закона за културното наследство.

— Съгласуване на проектите с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции, включително Министерство на културата, съгласно изискванията на нормативната база и тръжните условия;

— Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство;

— Получаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен технически проект по всички проектни части в съответствие с чл. 148 от ЗУТ и законосъобразно започване на строителството;

— Изпълнение на строително-монтажни работи;

— Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, включващ стриктно спазване на одобрената проектна документация, технически решения, доработки на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация;

— Изготвяне на екзекутивна документация, в съответствие със ЗУТ.

Данни за обекта:

Сграда Сграда на НАП.

Адрес: гр. Пазарджик, бул. „България“ № 41.

Тип на сградата Сграда с обществено предназначение- административно обслужване.

Собственост Държавна публична.

Година на построяване 1950.

Категория на строежа трета, съгласно ЗУТ и Наредба № 1 от 30.7.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Обектът попада в обхвата на недвижима културна ценност, част от групов паметник на културата от местно значение.

Обектът се състои от пет взаимосвързани функционално сгради: административна сграда; склад; гараж и склад; котелно; едноетажна сграда с ВиК съоръжение.

Административна сграда: Масивна тухлена постройка с под от стоманено-бетонна гредоплоча при първия етаж и дървен гредоред с „каратаван” по етажите. Състои се от 2 крила с общ вход — едното на 2 етажа, другото на 3, с подземно сутеренно етажно ниво. Вторият етаж е с трираменно стълбище със стъпала от готови стоманобетонни елементи; третият етаж съдържа дървено вито стълбище. Покривът на сградата е двускатен при двуетажното крило и начупен четирискатен при триетажното крило.

Сграда склад: Масивна, скелетно-гредова стоманобетонна конструкция на един етаж. Етажът е с еднораменна стоманобетонна стълба към подземните помещения. Покривът е стоманобетонов, едноскатен с хидроизолация.

Сграда за гараж и склад: Сграда с метална носеща конструкция, стени от метално окантени азбестоциментови панели с пълнеж от EPS. Покривът е от профилирана ламарина.

Котелно: Едноетажна сграда с монолитна скелетно гредова конструкция, прилепена с дострояване към административната сграда.

Сграда с ВиК съоръжение: Едноетажна сграда с монолитна скелетно гредова конструкция, допълнително пристроена към котелно и административна сграда. Покривът е скатен, покрит с керемиди. Има сутеренно подземие с еднораменна стълба.

Геометрични характеристики на сградата:

Застроената площ на сградата е 616,15 м2, а разгънатата застроена площ — 1 697 м2.

— Обхватът на обществената поръчка е подробно описан в Техническата спецификация към документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: „Организация и професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“ / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: „Предложен срок за изготвяне на технически проект в календарни дни“ / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: „Предложен срок за изпълнение на СМР в календарни дни“ / Тежест: 30
Цена - Тежест: 30
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 256 200.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 140
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на НАП в гр. Пазарджик“.
II.2.14)Допълнителна информация

Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на НАП в гр. Пазарджик“ се осъществява с финансовата подкрепа ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи, съответстващи на направената регистрация по Закона за Камарата на строителите за І група минимум трета категория строежи съгласно чл. 137 от ЗУТ и Наредба № 1 от 30.7.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Обн. ДВ. бр.72 от 15.8.2003 г., или в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен или еквивалентен.

Забележка:

Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част ІV: „Критерии за подбор“ от Единния европейски документ за обществени поръчки.

При сключване на договор избраният за изпълнител следва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява строителство на територията на Република България, вкл. че е извършил съответната регистрация.

Забележка:

Всеки участник следва да представи доказателства за еквивалентността на предложенията, които прави, когато се позовава на еквивалентни такива.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1.Участникът да разполага със застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж — І група, минимум трета категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден еквивалентен документ.

2. Участникът да е реализирал минимален общ оборот в размер на 512 400 BGN без ДДС, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти в размер не по-малък от 256 200 BGN без ДДС;

Забележка:

Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ следва да се разбира: оборот от строителство на сграда и/или ремонт; обновяване и/или реконструкция на сгради.

Забележка:

Данните за оборота могат да обхващат най-много последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Участникът попълва полета: 5), 1а) и 2а) от Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ в част ІV. Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

В случай, че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, участникът попълва поле 3) от Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ в част ІV. Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Преди сключване на договора за обществена поръчка, определеният изпълнител, представя актуален документ, с който се удостоверява липсата на основание за отстраняване, а именно застраховка „Професионална отговорност“ в строителството и проектирането, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж — І група минимум трета категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден еквивалентен документ, както и представя годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква и/или справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Забележка:

Всеки участник следва да представи доказателства за еквивалентността на предложенията, които прави, когато се позовава на еквивалентни такива.

Забележка:

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

Забележка:

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да разполага със застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж — І група, минимум трета категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден еквивалентен документ.

2. Участникът да е реализирал минимален общ оборот в размер на 512 400 BGN без ДДС, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти в размер не по-малък от 256 200 BGN без ДДС;

Забележка:

Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ следва да се разбира: оборот от строителство на сграда и/или ремонт; обновяване и/или реконструкция на сгради.

Забележка:

Данните за оборота могат да обхващат най-много последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е участвал в изпълнението на строителство с предмет и обем, което е идентично или сходно с предмета на поръчката и изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.

Забележка: Под строителство „идентично или сходно с предмета на поръчката“ следва да се разбира: строителство на сграда и/или ремонт; обновяване и/или реконструкция на сгради.

Забележка:

Участникът попълва поле 1а) от Раздел В: „Технически и професионални способности“ в част ІV. Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Преди сключване на договора за обществена поръчка, определеният изпълнител, представя актуален документ, с който се удостоверява липсата на основание за отстраняване, а именно Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на поръчката /съгласно посоченото в ЕЕДОП/, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, съдържащ следната информация: стойност, датата, на която е приключило изпълнението и получателя, като в списъка не трябва да посочва друго строителство извън това, с което доказва съответствието си с минималните изисквания на Възложителя и Удостоверения за добро изпълнение, с които се покриват минималните изисквания на възложителя за участие в изпълнение на строителство, което е идентично или сходно с предмета на поръчката. Тези Удостоверения следва да съдържат информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията трябва да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт. Удостоверенията за добро изпълнение трябва да са приложени за посоченото строителство от списъка на строителството, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата — копия заверени от участника с гриф вярно с оригинала и подпис.

2. Участникът да разполага, през целия период на изпълнение на обществената поръчка в частта на изпълнението на строежа, с лица, които да отговарят за изпълнението на строителството, а именно:

1. Координатор по ЗБУТ:

Образование: завършено висше образование в областта на архитектурата и строителството на инженерна инфраструктура или еквивалентно. Да има успешно завършен курс на обучение за координатор по ЗБУТ или еквивалентен.

2. Отговорник по контрола на качеството:

Да притежава съответното удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ.

Забележка:

Участникът попълва поле 2) от Раздел В: „Технически и професионални способности“ в част ІV. Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Преди сключване на договора за обществена поръчка, определеният изпълнител, представя актуален документ, с който се удостоверява липсата на основание за отстраняване, а именно Списък на лицата, които отговарят за изпълнението на строителството с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит, с приложени Декларации за ангажираност на експерт на всички лица, посочени в Списъка, които не са служители на участника, определен за изпълнител.

Забележка:

Всеки участник следва да представи доказателства за еквивалентността на предложенията, които прави, когато се позовава на еквивалентни такива.

Забележка:

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

Забележка:

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да е участвал в изпълнението на строителство с предмет и обем, което е идентично или сходно с предмета на поръчката и изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата

2. Участникът да разполага, през целия период на изпълнение на обществената поръчка в частта на изпълнението на строежа, с лица, които да отговарят за изпълнението на строителството, а именно:

1. Координатор по ЗБУТ:

Образование: завършено висше образование в областта на архитектурата и строителството на инженерна инфраструктура или еквивалентно. Да има успешно завършен курс на обучение за координатор по ЗБУТ или еквивалентен.

2. Отговорник по контрола на качеството:

Да притежава съответното удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на поръчката.

Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

а) парична сума;

б) банкова гаранция. В случай, че се представя банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност — най-малко за срока на изпълнение на договора, увеличен с 150 календарни дни;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 150 календарни дни, след крайния срок на договора;

Продължение в раздел VІ 3). от настоящото обявление.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 28/08/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 7 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 29/08/2017
Местно време: 14:00
Място:

„Стъклена зала“, на ет. 2 в административната сграда на Община Пазарджик с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продъл. от Раздел ІІІ 2.2 1). Участ., определен за изпълнител, избира сам формата на гар. за изпълнение. Участ., определен за изпълнител на общ. поръчка, представя гар. за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаран. по т. 3.1, б. „а“ или б. „б“ може да се предостави от името на изпъл. за сметка на 3-то лице — гарант. При представяне на гаранция за изпъл. в нея изрично се посочва договора. Когато избр. изпълнител е обединение, което не е юр. лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по бан. гаранция, съответно вносител на сумата по гаран. или титуляр на застрах. Гаранц. за изпъл. може да се внесе по банков път по следната метка: IBAN сметка BG 35 SOMB 9130 84 14474344, ВIC код на „Общинска Банка“ АД — SOMB BG SF. 2. Условия и размер на гаранцията за аван. пред. средства и условия и начин на плащането ѝ Гаранцията за аван. предост. средства е в размер — до 35% от стойността на поръчката гаранцията за аван. предост. средства се предоставя в една от следните форми: а) парична сума; б) банкова гаранция. В случай, че се представя бан. гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност — най-малко за срока на изпъл. на договора, увеличен с 60 кал. дни;в) застраховка, която обезп. изпълнението чрез покритие на отгговор. на изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Застрах. следва да е със срок на валидност минимум 60 кален. дни, след крайния срок на договора; Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за аван. предоставените средства. Гаранцията по т. 3.2, б. „а“ или б. „б“ може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — арант. При представяне на гаранция за аван. предост. сред. в нея изрично се посочва договора .Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застрах. Гаранцията за аван. предост. средства може да се внесе по банков път по следната сметка: IBAN сметка BG 35 SOMB 9130 84 4474344, ВIC код на „Общинска Банка“ АД — SOMB BG SF. 3. Задържане и освобож. на гаранцията за аван. предост сред. и на гаранцията за изпълнение. Условията и сроковете за задържане или освоб. на гаранцията за аван. предост. средства и на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за общест. поръчка. Следните изискв. се отнасят до участниците в процедурата. Наличието им води до отстраняване от участие в процедурата. Няма изискване за създаване на юридическо лице, ако участникът, определен за изпълнител, е обединение на физ. и/или юр.лица.1. Участникът да не е обявен в несъстоятелност или да не е в производство по несъст., или да не е в процедура по ликвидация, или да не е сключил извънсъдебно споразум. с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, или да не е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или частникът е чуждестранно лице — да не се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законод. на държавата, в която е установен;2. За Участника да не е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за общ. поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изкл. на случаите, когато неизпъл. засяга по-малко от 50 на 100 от стойността или обема на договора; 3. Участ. да не е опитал да: а) повлияе на вземането на реш. от страна на възложителя, свързано с отстр., подбора или възлагането, включ. чрез предост. на невярна или забл. инф., или б/получил инф., коята може да му даде неосн. предим. в процед. 4. Не се допуска до участ. и се отст. от участие, ако е друж. регистр. в юрис. с префер. дан. режим или е контролирано от него лице, регистр. в юрисд. с префер. данъчен режим, освен ако са налице изкл. по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/07/2017