Help us improve the TED website by filling out our short survey!

Works - 280849-2019

Niezweryfikowane tłumaczenie maszynowe

17/06/2019    S114    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura negocjacyjna 

Niemcy-Düsseldorf: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

2019/S 114-280849

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle
Willi-Becker-Allee 10
Düsseldorf
40227
Niemcy
Tel.: +49 211-8996905
E-mail: vergabestelle@duesseldorf.de
Kod NUTS: DEA11

Adresy internetowe:

Główny adres: https://vergabe.duesseldorf.de

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://vergabe.duesseldorf.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-16b47049981-56bc59fd8dc3bf7
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Amt für Verkehrsmanagement
Auf´m Hennekamp 45
Düsseldorf
40225
Niemcy
Osoba do kontaktów: Fr. Heer
Tel.: +49 211-8997063
E-mail: walburga.heeer@duesseldorf.de
Faks: +49 211-8929653
Kod NUTS: DEA11

Adresy internetowe:

Główny adres: https://vergabe.duesseldorf.de

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://vergabe.duesseldorf.de
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Stan surowy na bazie tuszy U81 FreeLigradthplatz – Terminal port lotniczy

Numer referencyjny: DUS-2019-0316
II.1.2)Główny kod CPV
45221000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Stan surowy

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Transza 1 (Tower work Tower)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45221000
45221100
45233120
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DEA11
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Düsseldorf, obszar Lohausen, lotnisko i port lotniczy

II.2.4)Opis zamówienia:

Główne działania, które należy przeprowadzić, są następujące:

Struktura na płycie pomostowej – Lilienthalrodroga: Długość ok. 120 m,

Mostek Nordster (6-feldrig, stalownia z powyższym zakładem technicznym): Długość ok. 480 m,

— Dammobauwerk: Długość ok. 180 m,

Bramka 1 (4 – feldrg, beton pokreślony): Długość ok. 100 m,

— Poziom odległości włącznie z konstrukcją toru (na torze na podsypce) i przełącznikiem na U79 Tor: Długość ok. 900 m (pojedynczy tor)

Odległość poziomu (tylko): Długość ok. 320 m (dwutorowy)

— Budowa drogi/restaurowanie dróg: ok. 6 500 m2± ok. 15 000 m2

System sieci trakcyjnej (tor U79, obsługiwany działanie), o długości około 900 m (pojedynczy tor).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana minimalna liczba: 3
Maksymalna liczba: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

W przypadku gdy analiza wniosków o dopuszczenie do udziału wykaże, że warunki uczestnictwa spełniają ponad 3 kandydatów lub konsorcjów, instytucja zamawiająca zastosuje następującą procedurę wyboru, aby wybrać od 3 do 5 kandydatów zaproszonych do złożenia oferty.

Wyboru dokonuje się na podstawie rankingu, który jest ustalany na podstawie punktów otrzymanych wniosków o dopuszczenie do udziału. W tym przypadku można uzyskać maksymalnie 100 punktów na jeden wniosek o dopuszczenie do udziału, o parametrach zaokrąglonych do pierwszego miejsca po przecinku. Jeżeli całkowita liczba punktów jest równa liczbie punktów, wybór zostanie dokonany na podstawie punktów otrzymanych z odesłaniami. Jeżeli to kryterium jest identyczne, wybór losowania zostanie ostatecznie dokonany w drodze losowania.

Rozdział punktów przedstawia się następująco:

Przyznaje się maksymalnie 50 punktów za średni roczny obrót utworów w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, za które zamknięto rachunki.

Maksymalnie 50 punktów zostanie przyznanych za maksymalnie 5 punktów odniesienia. Dla każdego numeru referencyjnego zostanie przyznana maksymalna liczba 10 punktów.

Punkty przyznaje się w następujący sposób:

Średni roczny obrót z ostatnich 3 lat obrotowych, za które zamknięto rachunki:

Z średniego obrotu wynoszącego 50 mln EUR lub więcej, maksymalna liczba punktów, które zostaną przyznane, wyniesie 50 punktów. Średni roczny obrót na poziomie 20 mln EUR wyniesie 0 punktów. Między polerowaniem.

Każde odniesienie będzie oceniane oddzielnie dla maksymalnie 10 punktów. Kryterium przydziału punktów jest porównywalność między referencyjną strukturą mostu a most na U81 określonym w niniejszym zaproszeniu do składania ofert. Oceny porównywalności dokonuje się na podstawie następujących kryteriów:

Jeżeli struktura mostu referencyjnego jest zgodna z odpowiednim kryterium, za kryterium przypisuje się następujące punkty: Most linii kolejowej, lekkiej i tramwajowej (tak = 1 pkt, nie = 0 pkt), nadbudówki z wieloma polami uprawnymi (tak = 1 punkt, nie = 0 pkt), całkowita długość między rekinami (ponad 100 m = 1 pkt, większa niż 250 m = 2 pkt), maksymalny odstęp (większy niż 100 m = 0 pkt), maksymalny odstęp (większy niż 30 m = 1 pkt), strzelec zegarowy (tak = 60 punkt, nie = 2 punktu), wygięta (tak = 30 punkt, nie = 0 punktu), zakrzywiona (tak = 1 pkt), 0 tor lub 1 pasów (tak = 0 punkt, nie = 1 punktu).

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Instytucja zamawiająca przyjmuje, że decyzja w sprawie zatwierdzenia planu zabudowy i decyzji o udzieleniu dotacji wydana przez organ przyznający pomoc będzie wykonalna do przewidywanego dnia udzielenia zamówienia. Należy jednak zauważyć, że decyzja o udzieleniu zamówienia nie nastąpi do czasu wydania decyzji zatwierdzającej plany i decyzji o przyznaniu dotacji.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lot 2 Buny do gazowania

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45221000
45221240
45233120
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DEA11
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Düsseldorf, obszar Lohausen, lotnisko i port lotniczy

II.2.4)Opis zamówienia:

Główne działania, które należy przeprowadzić, są następujące:

— rampa w tunelu: Długość ok. 170 m,

— Tunel Line: Długość ok. 210 m,

— U-Mstacja z platformą centralną: Długość ok. 180 m,

Odległość poziomu (tylko): Długość ok. 300 m (dwutorowy)

— Budowa drogi/restaurowanie dróg: ok. 10 500 m2± ok. 19 000 m2INNE.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana minimalna liczba: 3
Maksymalna liczba: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

W przypadku gdy analiza wniosków o dopuszczenie do udziału wykaże, że warunki uczestnictwa spełniają ponad 3 kandydatów lub konsorcjów, instytucja zamawiająca zastosuje następującą procedurę wyboru, aby wybrać od 3 do 5 kandydatów zaproszonych do złożenia oferty.

Wyboru dokonuje się na podstawie rankingu, który jest ustalany na podstawie punktów otrzymanych wniosków o dopuszczenie do udziału. W tym przypadku można uzyskać maksymalnie 100 punktów na jeden wniosek o dopuszczenie do udziału, o parametrach zaokrąglonych do pierwszego miejsca po przecinku. Jeżeli całkowita liczba punktów jest równa liczbie punktów, wybór zostanie dokonany na podstawie punktów otrzymanych z odesłaniami. Jeżeli to kryterium jest identyczne, wybór losowania zostanie ostatecznie dokonany w drodze losowania.

Rozdział punktów przedstawia się następująco:

Przyznaje się maksymalnie 50 punktów za średni roczny obrót utworów w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, za które zamknięto rachunki. Maksymalnie 50 punktów zostanie przyznanych za maksymalnie 5 punktów odniesienia. Dla każdego numeru referencyjnego zostanie przyznana maksymalna liczba 10 punktów.

Punkty przyznaje się w następujący sposób:

Średni roczny obrót z ostatnich 3 lat obrotowych, za które zamknięto rachunki:

Z średniego obrotu wynoszącego 50 mln EUR lub więcej, maksymalna liczba punktów, które zostaną przyznane, wyniesie 50 punktów. Średni roczny obrót na poziomie 20 mln EUR wyniesie 0 punktów. Między polerowaniem.

Każde odniesienie będzie oceniane oddzielnie dla maksymalnie 10 punktów. Kryterium przydziału punktów jest porównywalność konstrukcji tunelu referencyjnego przy budowie tunelu U81, która jest przedmiotem niniejszego przetargu. Oceny porównywalności dokonuje się na podstawie następujących kryteriów: Jeżeli obiekt budowlany tunelu referencyjnego spełnia kryterium, przypisuje się następujące punkty za jedno kryterium: Tunel kolejowy lub metro (tak: 2 pkt, nie = 0 pkt), tunel pod ziemią (tak = 2 pkt, nie = 0 pkt), w tym stacja podziemna (tak = 2 pkt, nie = 0 pkt), długość prac w tunelu (ponad 100 m = 1 pkt, większa niż 300 m = 2 pkt, 100 m i mniej = 0 pkt), otwarta budowa (tak: 2 punktów, nie = 0 punktów).

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Instytucja zamawiająca przyjmuje, że decyzja w sprawie zatwierdzenia planu zabudowy i decyzji o udzieleniu dotacji wydana przez organ przyznający pomoc będzie wykonalna do przewidywanego dnia udzielenia zamówienia. Należy jednak zauważyć, że decyzja o udzieleniu zamówienia nie nastąpi do czasu wydania decyzji zatwierdzającej plany i decyzji o przyznaniu dotacji.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Kandydat lub każdy członek wspólnoty narodowej musi złożyć następujący wniosek o dopuszczenie do udziału:

Przedstawienie aktualnego wyciągu (nie starszego niż 3 miesięcy w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału) z rejestru handlowego lub rejestru działalności gospodarczej (rejestr rzemieślniczy, rejestr Izby Rzemiosła, rejestr CCI) statutowej siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub wspólnoty kandydackiej; dla kandydatów lub członków grupy niemających siedziby w Republice Federalnej Niemiec należy przedstawić aktualne zaświadczenie z rejestru handlowego lub zawodowego ich kraju pochodzenia.

Jeżeli w celu udowodnienia swojej ekonomicznej lub finansowej lub technicznej zdolności do wykonania zamówienia w celu wykonania niniejszej Umowy, kandydat lub stowarzyszenie kandydujące pragną skorzystać z możliwości innego przedsiębiorstwa (zabezpieczenie należytego wykonania umowy), musi on również złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w tej sprawie, w zakresie, w jakim dotyczy to tego przedsiębiorstwa.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Do wniosku o dopuszczenie do udziału dołącza się następujące dokumenty dowodowe przedstawione przez kandydata lub każdego członka wspólnoty kandydatów:

1) oświadczenie własne dotyczące łącznego obrotu utworów w odniesieniu do każdego z ostatnich lat budżetowych, za które rachunki zostały zamknięte w ostatnim roku budżetowym, w odniesieniu do których rachunki

2) dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu lub, alternatywnie, wiążące oświadczenie ubezpieczyciela trzeciego potwierdzające, że istniejące już ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w przypadku umowy zwiększa minimalne sumy gwarancyjne wymagane poniżej lub zawiera ubezpieczenie od posiadania polisy ubezpieczenia do wysokości minimalnej kwoty ubezpieczenia.

W przypadku gdy kandydat lub grupa wnioskodawców jest wezwana do udowodnienia zdolności ekonomicznej i finansowej innego przedsiębiorstwa (zabezpieczenie należytego wykonania Umowy), powyższe stwierdzenie dotyczące ust. 1) oraz dowody, o których mowa w pkt 2 powyżej, muszą również zostać przedstawione w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) Średni roczny obrót utworów, obliczony na podstawie ostatnich lat budżetowych, za które rachunki zostały zamknięte przez ostatnie 3 lat obrotowych, nie może być niższy niż 20 000 000 EUR. W przypadku gdy dany kandydat lub konsorcjum ma zastosowanie w tym samym czasie co część 1 i część 2, średni roczny obrót ustalony na podstawie ostatnich 3 lat obrotowych, za które zamknięto rachunki, nie może być mniejszy niż 40 000 000 EUR. Średni roczny minimalny obrót robót może zostać zrealizowany wspólnie przez wszystkich członków w przypadku grupy kandydatów. W przypadku gdy zdolność innego przedsiębiorstwa jest wykorzystywana do wykazania zdolności ekonomicznej i finansowej, wystarczy, aby minimalny obrót roczny był równy obrotowi tego przedsiębiorstwa.

2) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej wynosi co najmniej 3 000 000 EUR na każde roszczenie w odniesieniu do szkody na osobie oraz co najmniej 3 000 000 EUR na jeden wniosek o odszkodowanie z tytułu innej szkody.

Niespełnienie minimalnych wymogów doprowadzi do dyskwalifikacji.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału wnioskodawca lub wspólnota kandydacka musi złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału maksymalnie 5 projektów referencyjnych w zakresie budowy mostu (część 1) lub tuneli (część 2) (część 15), zakończonych w ciągu ostatnich 2019 lat (2005 –) lub nadal będących w trakcie budowy.

Dla każdego projektu referencyjnego części 1 przedstawia się co najmniej następujące informacje: Nazwa posiadacza odniesienia, nazwa projektu, nazwa podmiotu zamawiającego, data zakończenia projektu lub wyniki (jeżeli projekt jeszcze nie ukończono), opis/prezentacja struktury mostu przynajmniej z następujących informacji dotyczących projektu: Most kolejowy, kolejowy lekki most tramwajowy lub tramwajowy (tak/nie), powlekanie wielofunkcyjne (tak/nie), całkowita długość między oparciem, maksymalnym zakresem, czasowym (tak/nie), głębokie formowanie się pali (tak/nie), zakrzywione (tak/nie) oraz liczba torów lub pasów ruchu.

Dla każdego projektu referencyjnego części 2 przedstawia się co najmniej następujące informacje: Nazwa posiadacza odniesienia, nazwa projektu, nazwa instytucji zamawiającej, data ukończenia projektu lub poziom wykonania (jeżeli projekt jeszcze nie został ukończony), opis/prezentacja robót budowlanych w tunelu, wykonanych przynajmniej z następujących informacji o projekcie: Tunel kolejowy lub metro (tak/nie), tunel pod ziemią (tak/nie), w tym stacja podziemna (tak/nie), długość budowy tunelu oraz otwarta budowa (tak/nie).

Ponadto w przypadku części 1 dokumentacji referencyjnej dotyczącej budowy dróg należy dołączyć dokumentację referencyjną dotyczącą budowy dróg, budowy torów oraz linii jezdnych, a w przypadku części 2 należy dostarczyć dokumenty referencyjne dotyczące budowy dróg. Dowody odniesienia mogą opierać się albo na wyżej wymienionych materiałach referencyjnych w zakresie mostu/tunelu, albo na dodatkowych dokumentach referencyjnych. Taka dokumentacja referencyjna zawiera co najmniej następujące informacje: Nazwa posiadacza odniesienia, nazwa projektu, nazwa instytucji zamawiającej, data ukończenia projektu, krótki opis budowy drogi, budowa torów lub środki budowlane związane z budową linii trakcyjnych stanowiły co najmniej: Obszar powierzchni usług budowy dróg (mający zastosowanie do części 1 i 2), długość konstrukcji torów oraz środki linii jezdnej (mające zastosowanie jedynie w przypadku części 1). Odniesienia te nie są wykorzystywane w ocenie punktów w pkt II.2.9), lecz jedynie jako dowód spełnienia minimalnych wymogów.

W przypadku gdy kandydat lub konsorcjum powołuje się na zdolność innego przedsiębiorstwa w celu wykazania zdolności technicznej i zawodowej (zabezpieczenie należytego wykonania umowy), należy przedstawić odpowiednie wnioski w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa. Informacje, o które wystąpiono, muszą zostać dostarczone jednorazowo, w przypadku wniosku o dopuszczenie do udziału ze społeczności kandydatów, tylko raz w każdej społeczności kandydata, a nie w przeliczeniu na jedną osobę ubiegającą się o ochronę międzynarodową.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Minimalne standardy dla części 1:

— W celu wykazania, że w ciągu ostatnich 5 lat (15 – 2019) w ciągu ostatnich 2005 lat (od 50 do) most kolejowy, lekki kolej lub most tramwajowy nagromadzony w co najmniej jednym projekcie referencyjnym został ukończony w sposób skumulowany ze stalą wyższą niż budowa wielu pól o łącznej długości powyżej m.

Wykazać na podstawie dokumentów referencyjnych, że wnioskodawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie budowy dróg, budowy torów i struktur linii jezdnych. W tym celu należy wykazać, że w ciągu ostatnich 15 lat (2019 – 2005) co najmniej jeden projekt referencyjny, roboty drogowe są wykonywane na obszarze wynoszącym co najmniej 10 000 m;2W co najmniej jednym projekcie referencyjnym na długości co najmniej 500 m i w co najmniej jednym punkcie referencyjnym usługi budowlane mają długość co najmniej 500 m. Dokumenty referencyjne można udokumentować na podstawie co najmniej jednego projektu.

Minimalne standardy dla części 2:

— Na podstawie maksimum 5 projektów referencyjnych należy wykazać, że w ciągu ostatnich 15 lat (2019 – 2005) obszar budowy podziemnych tuneli kolejowych lub metra, o długości co najmniej 100 m, został zakończony na zasadzie otwartej budowy w co najmniej jednym projekcie referencyjnym,

Wykazać, że wnioskodawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie budowy dróg, korzystając z dokumentacji referencyjnej. W tym celu należy wykazać, że w ciągu ostatnich 15 lat (2019 – 2005) co najmniej jeden projekt referencyjny, roboty drogowe są wykonywane na obszarze wynoszącym co najmniej 10 000 m;2 zostały zakończone.

Niespełnienie minimalnych wymogów doprowadzi do dyskwalifikacji.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Oprócz warunków i kryteriów wymienionych w pkt III.1.1) – III.1.3), do wniosku o dopuszczenie do udziału dołącza się dowód braku obowiązkowych i fakultatywnych podstaw wykluczenia, określonych w § § 123 i 124 GWB, przez każdego kandydata/każdą wspólnotę kandydacką poprzez złożenie oświadczeń własnych. W tym celu należy wykorzystać odpowiednie formularze instytucji zamawiającej, którą można znaleźć na stronie internetowej, o której mowa w pkt I.3). Odpowiednie oświadczenia własne mają również zostać złożone przez zainteresowane przedsiębiorstwa, w przypadku pożyczki właściwej z wnioskiem o dopuszczenie do udziału. W przypadku planowanych podwykonawców (bez kredytu) oświadczenia własne należy składać przed zawarciem umowy w następstwie odrębnego wniosku od instytucji zamawiającej.

Pozostałe zasady i kryteria uczestnictwa zostały podane w pkt II.2.9 i VI.3 powyżej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Gwarancja w wysokości 5 % wartości brutto umowy do celów umowy; Gwarancja w wysokości 3 % kwoty gwarancji brutto.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wspólnie i solidarnie z upoważnionym przedstawicielem.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/07/2019
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Niemiecki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo udzielenia zamówienia na podstawie wstępnych ofert bez negocjacji.

Wniosek o dopuszczenie do udziału należy złożyć w języku niemieckim. W przypadku zagranicznych certyfikatów językowych przedstawia się tłumaczenie na język niemiecki.

Wnioski należy składać przy składaniu wniosków przez instytucję zamawiającą (formularze), które mogą być zakupione za pomocą adresu poczty elektronicznej, o którym mowa w pkt I.3 powyżej.

W przypadku braku dowodów lub deklaracji we wniosku o dopuszczenie do udziału instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do zażądania brakujących dokumentów lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Jeżeli brakujące dowody i wyjaśnienia nie zostaną przedłożone w tym terminie, wniosek o dopuszczenie do udziału zostanie odrzucony. Termin rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu zaproszenia przez instytucję zamawiającą.

Ponadto instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia dokumentów potwierdzających oświadczenia własne.

Społeczność kandydacka wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału musi złożyć deklarację (formularz od instytucji zamawiającej) podpisaną przez wszystkich jej członków, w której podaje się wszystkich członków, upoważnionego przedstawiciela jako punkt kontaktowy oraz oświadczając, że upoważniony przedstawiciel będzie reprezentował członka grupy w prawnie wiążący sposób.

Oferenci lub konsorcja muszą przedłożyć deklarację (formularz do przedłożenia przez instytucję zamawiającą) wraz z wstępnymi ofertami, niezależnie od tego, czy zamierzają one współpracować z innymi przedsiębiorstwami w związku z zamówieniem (subdelegacja). W takim przypadku należy określić charakter i zakres usług świadczonych przez inne przedsiębiorstwa. Nie ma konieczności określania konkretnych zobowiązań w odniesieniu do danych usług. Zamiast tego podmioty wyznaczone do podwykonawstwa muszą być wyznaczone, a dowód na dostępność wnioskowanych środków musi być dostarczony, jeżeli instytucja zamawiająca wyraźnie tego zażąda przed udzieleniem zamówienia.

Jeżeli w celu udowodnienia swojej ekonomicznej lub finansowej lub technicznej zdolności do wykonania niniejszej umowy kandydat lub grupa kandydatów chce skorzystać z zdolności innej spółki do wykonania niniejszej umowy (komisja konkursowa), musi on już wskazać wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału, że dane przedsiębiorstwo musi już zostać zidentyfikowane i wykazać, że wykorzystane środki finansowe są mu rzeczywiście dostępne. Ma to również zastosowanie w przypadku pożyczki kwalifikującej się spółki należącej do grupy powiązanej z grupą.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Vergabekammer Rheinland, Spruchkörper Köln c/o Bezirksregierung Köln
Zeughausstraße 2-10
Köln
50667
Niemcy
Tel.: +49 2211472889
E-mail: VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de
Faks: +49 2211472891

Adres internetowy: www.bezreg-duesseldorf.nrw.de

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z § 135 (2) GWB okres na stwierdzenie nieważności umowy z procedurą odwoławczą kończy się w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wiedzy o naruszeniu, co skutkuje brakiem skuteczności umowy, lecz nie później niż 6 miesięcy po zawarciu umowy lub, w przypadku publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 30 dni kalendarzowych po jego opublikowaniu.

Zgodnie z § 160 (3) (1) – (4) GWB wniosek o wszczęcie procedury odwoławczej jest niedopuszczalny:

Wnioskodawca uznał naruszenie przepisów dotyczących zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie złożył niezwłocznie skargi do instytucji zamawiającej,

Naruszenia zasad udzielania zamówień, które wynikają z ogłoszenia, nie są krytykowane przez instytucję zamawiającą najpóźniej w terminie określonym w ogłoszeniu o składaniu ofert lub w odniesieniu do podmiotu zamawiającego;

Naruszenia zasad udzielania zamówień, które nie mogą zostać uznane, dopóki termin składania ofert lub złożenia wniosku o udzielenie zamówienia do instytucji zamawiającej nie zostaną przedstawione instytucji zamawiającej najpóźniej do dnia,

Upłynęło więcej niż 15 dni kalendarzowych po otrzymaniu powiadomienia od instytucji zamawiającej, że skarga nie została wycofana.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/06/2019