Services - 281008-2022

25/05/2022    S101

Nederland-Utrecht: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2022/S 101-281008

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting ROC Midden Nederland
Nationaal identificatienummer: 25638009
Postadres: Brandenburchdreef 20
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3562 CS
Land: Nederland
Contactpersoon: Wilma de Bruin
E-mail: inkoop@rocmn.nl
Telefoon: +31 307541700
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rocmn.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inhuur van externen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Inhuur van surveillanten

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
79600000 Recruteringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

De inhuur van surveillanten omvat het werven, instrueren, plannen en inzetten van surveillanten, inclusief het poolbeheer. Aanvulling met dezelfde werkzaamheden voor andere functiegebieden, zoals bijvoorbeeld congierges, is op termijn mogelijk.

De gemiddelde jaaromvang van alle inhuur van externen is ongeveer 5.000.000 euro, ca. 10% daarvan betreft de inhuur van surveillanten.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 31/07/2023
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 167-409127

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Inhuur van externen - surveillanten

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
01/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Uitzendbureau 65plus B.V.
Nationaal identificatienummer: 33110950
Postadres: Westzijde 163
Plaats: ZAANDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1506GC
Land: Nederland
E-mail: esthergoedhart@65plus.nl
Telefoon: +31 756539939
Internetadres: http://www.65plus.nl
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 1.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Met deze wijziging wordt de totale contractwaarde met € 9 miljoen verhoogd (4 jaar x € 2,25 miljoen) . Dit betekent dat de totale waarde van de overeenkomst € 29 miljoen wordt.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht
Postadres: Vrouwe Justitiaplein 1
Plaats: Utrecht
Postcode: 3511 EX
Land: Nederland
E-mail: Civiel.RB-MNL.utrecht@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2022

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL3 West-Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Door onvoorzienbare omstandigheden zijn de uitgaven voor inhuur externen hoger geweest dan geraamd.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 31/07/2023
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 7 250 000.00 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Uitzendbureau 65plus B.V.
Nationaal identificatienummer: 33110950
Postadres: Westzijde 163
Plaats: ZAANDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1506GC
Land: Nederland
E-mail: esthergoedhart@65plus.nl
Telefoon: +31 756539939
Internetadres: http://www.65plus.nl
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

De totale opdrachtwaarde wordt gewijzigd door onvoorzienbare omstandigheden als gevolg van Covid-19

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

De totale opdrachtwaarde wordt gewijzigd door onvoorzienbare omstandigheden als gevolg van Covid-19

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 20 000 000.00 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 29 000 000.00 EUR