Services - 281198-2017

20/07/2017    S137    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Доспат: Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

2017/S 137-281198

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Доспат
000614906
ул. „Първи май“ № 3
Доспат
4831
България
Лице за контакт: Елин Радев
Телефон: +359 030452310
Електронна поща: obshtinadospat@abv.bg
Факс: +359 030452312
код NUTS: BG424

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.dospat.bg

Адрес на профила на купувача: http://dospat.bg/otkr_pr_avt_nadzor_obekti_naredba12.aspx

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://dospat.bg/otkr_pr_avt_nadzor_obekti_naredba12.aspx
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изработване на технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обект, с които ще кандидатства община Доспат за финансиране.

II.1.2)Основен CPV код
71240000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обект на обществената поръчка е изработване на технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за обекти от две обособени позиции: ОП1 - за дейности съгласно член 4, т. 4 — изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение — „Изграждане на 6 / шест / площадки за игра в община Доспат“ , като в зависимост от стойността ще се комплектоват и подадат минимум 3 броя заявления;

ОП 2 за дейности съгласно член 4, т. 8 „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура на територията на община Доспат“ — ЦДГ в село Късак и ОУ в село Бръщен — ще се изготвят и подадат две заявления за всеки обект отделно.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 341 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изграждане на 6 броя площадки за игра

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71240000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG424
Основно място на изпълнение:

Град Доспат и населени места от община Доспат.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изготвяне на технически проекти и авторски надзор за 6 броя площадки, за допустими дейности за финансиране съгласно член 4, т. 4 от Наредба № 12 .Обектите ще се комплектоват в 3 проектни предложения/заявления за кандидатстване на финансиране. Максималната прогнозна стойност за проектиране за 1 заявление е 35 500 BGN, а за авторски надзор е 7 100 BGN, като в едно заявление ще се включат 2 площадки от 2 населени места.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Оценка на техническото предложение / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 127 800.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 28/12/2019
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: ПРСР 2014-2020.
II.2.14)Допълнителна информация

Предложените цени за проектиране и авторски надзор от избрания Изпълнител подлежат на промяна до стойността одобрена от финансиращия орган и е в размер на максимално допустимия процент за съответната дейност съгласно Наредба № 12 от стойността на СМР за обекта.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Общинска образователна инфраструктура

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71240000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG424
Основно място на изпълнение:

Село Бръщен и село Късак.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изготвяне на технически проекти за ЦДГ Късак и за ОУ Бръщен. Максималната стойност за проектиране за всеки един от обектите е на стойност 88 900 BGN и за авторски надзор 17 700 BGN. Общата стойност за двата обекта е определена на база максимално допустимата стойност за финансиране за 1 проект по програмата .Цената на избрания Изпълнител подлежи на промяна до стойността на размера,одобрен от финансиращия орган и е в зависимост като допустим процент от стойността на СМР за обекта.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Оценка на техническото предложение / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 213 200.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 28/12/2019
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: ПРСР 2014-2020.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които за изпълнение на услугите имат на разположение „проектанти“ по смисъла на член 162, ал. 1 от ЗУТ с пълна проектантска правоспособност по съответната част и да бъдат вписани съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП); с призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации .Необходими документи за доказателство при подписване на договора с избрания Изпълнител — заверено копие на валидно удостоверение за членство издадено от КИИП за 2017 година за всички проектанти, включени в списъка на лицата.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Да имат застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт — представя се заверено копие на полицата при сключване на договор с Избрания Изпълнител.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Да имат застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт — представя се заверено копие на полицата при сключване на договор с Избрания Изпълнител.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е извършил минимум 1 (една) услуга, *идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността; 2. Участникът трябва да разполага с екип от проектанти за изпълнението на предмета на поръчката по отделните части.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За ОП1: 1. Участникът да е извършил минимум 1 (една) услуга, *идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността. 2. Участникът има проектанти, които притежават необходимата проектантска правоспособност, за изработване на част „Архитектура” ;част „Конструктивна“; част Геодозия, трасировачен план и вертикална планировка; част „Пожарна и аварийна безопасност“; част „План за безопасност и здраве” ; част ПУСО; Допустимо е 1 лице да изработва повече от 1 част при притежаване на съответната правоспособност. Доказване: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата и извършени услуги от експертите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, заедно с доказателство за извършената услуга. Забележка: *Идентичен или сходен предмет на поръчката е услуги, свързани с изготвяне на инвестиционни проекти във фаза техническа и/или работна за изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на спортни площадки.

ЗА ОП 2: Минимално ниво: Участникът да е извършил минимум 1 (една) услуга, *идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността. Доказване: Списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка или услуга; Забележка: *Идентичен или сходен предмет на поръчката е услуги, свързани с изготвяне на инвестиционни проекти във фаза техническа и/или работна за изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на жилищни и/или индустриални сгради.2 Участникът трябва да разполага със следния минимален екип за изпълнение на поръчката:1. Експерт по част „Архитектура” — проектант, завършил специалност „Архитектура” или еквивалент; Професионален опит — опит в изпълнението на минимум 1 (една) услуга за проектиране с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. Експерт по част „Конструктивна“ — строителен инженер със специалност „Строителство на сгради и съоръжения” или еквивалент; Професионален опит — опит в изпълнението на минимум 1 (една) услуга за проектиране с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.

Експерт по част „Електро” — инженер със специалност „Електро инженер” или еквивалент; Професионален опит — опит в изпълнението на минимум 1 (една) услуга за проектиране с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. Експерт по част „Пожарна и аварийна безопасност“ — висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна образователна степен, квалификация Строителен инженер, Архитект или еквивалентна.

Професионален опит — опит в изпълнението на минимум 1 (една) услуга за проектиране с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. Експерт по част „Енергийна ефективност” — висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна Професионален опит — опит в изпълнението на минимум 1 (една) услуга за проектиране с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.

Възложителят допуска едни и същи лица да бъдат ангажирани за изпълнение и на двете ОП, ако участва за двете обособени позиции, както и едно и също лице да изготвя различни части при условие, че има необходимата квалификация и правоспособност.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранция за изпълнение съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП е определена в размер на 5% от стойността на договора за обществена поръчка. По отношение на гаранцията важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП. В сила са условията на член 114 от ЗОП.

При одобрение на заявленията за кандидатстване, подписан договор за подпомагане и изпълнение, ще се изисква фактуриране по дейности и до цени, одобрени от ДФЗ /финансиращия орган. Възложителят ще заплаща само реално извършените дейности по обществената поръчка. Възложителят няма да дължи плащания на Изпълнителя за разходи и задължения, които са включени в договора, но не са одобрени за финансиране от Финансиращия орган.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/08/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 25/08/2017
Местно време: 10:00
Място:

Общинска администрация сграда № 1.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Когато участник подава оферта за повече от 1 обособена позиция, в опаковката за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/07/2017