Services - 281212-2022

25/05/2022    S101

Nederland-Utrecht: Diensten voor onderwijs en opleiding

2022/S 101-281212

Periodieke indicatieve aankondiging – speciale sectoren

Deze aankondiging betreft enkel een periodieke indicatieve aankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ProRail B.V.
Nationaal identificatienummer: 381962604
Postadres: Moreelsepark 3
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3511 EP
Land: Nederland
Contactpersoon: Lisette Drieman
E-mail: Lisette.Drieman@prorail.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.tenderned.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: via TenderNed
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@prorail.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.prorail.nl/leveranciers
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Learning Service Provider

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

ProRail heeft het voornemen om haar huidige Learning Service Provider opnieuw in de markt te zetten en de opdracht naast opleidingen uit te breiden met coaching.

Daarnaast wil ProRail graag haar ambities voor een compleet geïntegreerd en innovatief ecosysteem voor de toekomst toetsen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80570000 Opleidingsdiensten voor persoonlijke ontwikkeling
80510000 Gespecialiseerde opleidingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

nog niet bekend

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/05/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2022