Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 282389-2018

30/06/2018    S124

België-Antwerpen: Oceanografische en hydrologische diensten

2018/S 124-282389

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17200
Postadres: Thonetlaan 102, bus 2
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2050
Land: België
Contactpersoon: Frederik Roose
E-mail: frederik.roose@mow.vlaanderen.be
Telefoon: +32 32220825
Fax: +32 32312062
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=****
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=313446
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=313446
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Maritieme+Toegang-01239_PIN1-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Precommerciële aankoop (PCP) van diensten voor onderzoek en ontwikkeling om gebiedsdekkende digitale hoogtemodellen in kustgebieden m.b.v. een innovatief sensorplatform en geavanceerde proces methoden

Referentienummer: Maritieme Toegang-01239_PIN1-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71351920 Oceanografische en hydrologische diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Innovatieve overheidsopdracht DEMCA

Het verwerven van digitale hoogtemodellen in kustgebieden met een innovatief sensor platform en geavanceerde verwerkingstechnieken.

Aankoop onderzoek en ontwikkeling.

Oproep tot het indienen van voorstellen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71351921 Diensten voor estuariumoceanografie
71351922 Diensten voor fysische oceanografie
71351923 Diensten voor bathymetrische metingen
71352300 Magnetometrische onderzoeksdiensten
71353000 Oppervlakteonderzoek
71353100 Hydrografisch onderzoek
71354100 Digitale kartering
71355100 Fotogrammetriediensten
71355200 Topografische opmetingen
72212324 Diensten voor ontwikkeling van karteringssoftware
72212326 Diensten voor ontwikkeling van cartografiesoftware
72212328 Diensten voor ontwikkeling van beeldverwerkingssoftware
72212460 Diensten voor ontwikkeling van analytische, wetenschappelijke, mathematische of prognosesoftware
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
73100000 Onderzoek en experimentele ontwikkeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Informatie over de pre-commerciële aankoop

How verloopt een PCP? De aankoop gebeurt onder de vorm van een pre-commerciële aankoop (PCP) van diensten voor onderzoek en ontwikkeling, waarbij de opdracht aan meerdere dienstverleners tegelijk wordt toegewezen volgens een gefaseerde aanpak. Hierdoor is het mogelijk om competitieve alternatieve oplossingen met elkaar te vergelijken.

Elke geselecteerde dienstverlener krijgt een raamovereenkomst toegewezen over de 3 fasen van het O&O-traject. Deze 3 fasen zijn:

— uitwerken van het principe van de oplossing

— uitwerken van het prototype

— validatie en uitvoeren van testen.

Aan het einde van elke fase volgt een beoordeling van de resultaten, de dienstverlener met de beste oplossing wordt geselecteerd voor de volgende fase.

De testen in fase 3 worden in principe uitgevoerd in het Schelde-estuarium en/of de Belgische kustzone.

De communicatie tijdens het aanbestedingsproces gebeurt in het Nederlands en het Engels.

Meer informatie: DEMCA PCP project website.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 107-243931
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/09/2018
Plaatselijke tijd: 10:15
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/09/2018
Plaatselijke tijd: 10:15
Plaats:

Antwerpen

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Openbaar

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Postadres: Koolstraat 35
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Postadres: Thonetlaan 102 bus 2
Plaats: Antwerpen
Postcode: 2050
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres: http://www.raadvanstate.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/06/2018