We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 282432-2015

Display compact view

11/08/2015    S153

Poland-Ruda Śląska: Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways

2015/S 153-282432

Miasto Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II nr 6, Urzad Miasta Ruda Śląska, Wydział Zamówień Publicznych, For the attention of: Anna Płachta, Ruda Śląska 41-709, Poland. Telephone: +48 322449094. Fax: +48 322487348. E-mail: zamowienia@ruda-sl.pl

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 18.7.2015, 2015/S 137-252963)

RE:
CPV:45221000 Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways, 90510000 Refuse disposal and treatment, 90530000 Operation of a refuse site

Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways

Refuse disposal and treatment

Operation of a refuse site

Instead of: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego będzie wspólna realizacja przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki odpadami na terenie miasta Ruda Śląska wraz z utworzeniem i eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych”.

Podstawą realizacji Przedsięwzięcia będzie umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej jako: Umowa o ppp) zawarta pomiędzy Zamawiającym tj. Miastem Ruda Śląska (dalej jako: Podmiot Publiczny) a Wykonawcą zwanym dalej Partnerem Prywatnym.

Przedsięwzięcie obejmuje utworzenie na terenie miasta Ruda Śląska, sfinansowanie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) oraz kompostowni, a następnie eksploatację powstałej infrastruktury zgodnie z przeznaczeniem przez okres określony w Umowie o ppp.

W zakresie inwestycyjnym Przedsięwzięcie obejmuje co najmniej:

— utworzenie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – MBP), spełniającej wymagania, standardy RIPOK (Partner Prywatny zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności prawnych i faktycznie niezbędnych do utworzenia instalacji, o której wyżej mowa),

— budowa kompostowni (instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych), spełniającej wymagania, standardy RIPOK.

— uzyskanie statusu RIPOK dla utworzonych instalacji,

— utworzenie na terenie Miasta Ruda Śląska (w różnych dzielnicach miasta) co najmniej 2 stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK (ilość zostanie doprecyzowana w trakcie dialogu),

— uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wynagrodzenie Partnera Prywatnego stanowić będą przychody generowane przez przedsięwzięcie PPP (pożytki z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego).

Wynagrodzenie będzie mogło zostać pomniejszone, gdy Partner Prywatny naruszy zobiektywizowane wskaźniki przyjęte w Umowie PPP (np. nie będą utrzymane standardy środowiskowe).

Miasto Ruda Śląska w ramach współpracy z Partnerem Prywatnym zapewnia gwarancję strumienia odpadów zmieszanych z Miasta Ruda Śląska przez okres trwania umowy.

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, że w celu jej wykonania Podmiot Publiczny i Partner Prywatny zawiążą spółkę, w takim wypadku zakłada się, iż forma wniesienia wkładu własnego przez Podmiot Publiczny i Podmiot Prywatny będzie przedmiotem negocjacji.

Ostateczny zakres realizacji Przedsięwzięcia zostanie określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), opracowanej na podstawie ustaleń poczynionych w trakcie dialogu konkurencyjnego oraz na podstawie poznanych w trakcie dialogu konkurencyjnego przez Podmiot Publiczny rozwiązań proponowanych przez Partnerów Prywatnych w zakresie realizacji Przedsięwzięcia.

Planowany okres współpracy z Partnerem Prywatnym wynosi pomiędzy 15 – 25 lat.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

2. Partner Prywatny musi wykazać, iż w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jego średni roczny obrót wyniósł nie mniej niż 60 000 000 zł (sześćdziesiąt milionów złotych). Przez pojęcie „obrotu” należy rozumieć przychód netto ze sprzedaży towarów i usług.

W celu wykazania spełniania przez Partnera Prywatnego warunku, o którym mowa powyżej, Partner Prywatny zobowiązany jest przedłożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

a) część sprawozdania finansowego tj. rachunek zysków i strat, a w przypadku Partnerów Prywatnych niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inny dokument określający obroty – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

Uwaga: Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Partner Prywatny nie może przedstawić dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanych wyżej warunków, może przedstawić inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanych warunków (art. 26 ust. 2c ustawy).

Uwaga: Jeżeli Partner Prywatny wskazując spełnianie warunku, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1 a, 2 a, dotyczącej tych podmiotów.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

1. Partner Prywatny musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące co najmniej dwie usługi polegające na eksploatacji instalacji MBP do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych będących Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych własną lub powierzoną lub równoważną w wypadku instalacji wybudowanej w innym kraju niż Polska tj. spełniającą co najmniej wymagania i standardy RIPOK określone w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.).

W celu wykazania spełniania przez Partnera Prywatnego warunku, o którym mowa powyżej, Partner Prywatny zobowiązany jest przedłożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Pod pojęciem głównych usług Podmiot Publiczny rozumie usługi w przedmiocie jw. pozwalające na wykazanie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków,

2) oświadczenie Partnera Prywatnego – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Partner Prywatny nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa.

2. Partner Prywatny musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, utworzył (w sposób należyty, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył) co najmniej dwie instalacje MBP do mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych będących Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych własną lub powierzoną lub równoważną w wypadku instalacji wybudowanej w innym kraju niż Polska tj. spełniającą co najmniej wymagania i standardy RIPOK określone w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.).

W celu wykazania spełniania przez Partnera Prywatnego warunku, o którym mowa powyżej, Partner Prywatny zobowiązany jest przedłożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

a) wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których wyżej mowa są:

— poświadczenia;

— inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o

obiektywnym charakterze Partner Prywatny nie jest w

stanie uzyskać poświadczenia o którym wyżej mowa.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

Opis sposobu dokonywania wyboru Partnera Prywatnego, którzy zostaną zaproszeni do dialogu, gdy liczba Partnerów Prywatnych spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu.

1. Zamawiający dokona wyboru Partnera Prywatnego, którzy zostaną zaproszeni do dialogu na podstawie przyznanych punktów:

a) za wykonanie w sposób należyty, nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące usługi polegającej na eksploatacji instalacji MBP do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych będącej Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych własną lub powierzoną lub równoważną w wypadku instalacji wybudowanej w innym kraju niż Polska tj. spełniającą co najmniej wymagania i standardy RIPOK określone w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.), Podmiot Publiczny przyzna 20 pkt za każdą jedną taką usługę ponad wymagany warunek udziału w postępowaniu opisany w sekcji III.2.3) pkt 1 ogłoszenia

b) za utworzenie ( w sposób należyty, zgodnie ze sztuką budowlana oraz prawidłowo ukończonej) instalacji MBP do

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych będącej Regionalną Instalacją Przetwarzania

Odpadów Komunalnych własną lub powierzoną lub równoważną w wypadku instalacji wybudowanej w innym

kraju niż Polska tj. spełniającą co najmniej wymagania i standardy RIPOK określone w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.), Podmiot Publiczny przyzna 20 pkt za każdą jedną taką instalację ponad wymagany warunek udziału w postępowaniu opisany w sekcji III.2.3) pkt 2 ogłoszenia

Uwaga: Przy kwalifikacji podmiotów i przyznawaniu punktów Podmiot Publiczny nie będzie brał pod uwagę zasobów innych podmiotów w rozumieniu art. 26 ust. 2b ustawy. Oznacza to, iż oceniany zostanie wyłącznie zasób własny Podmiotu Prywatnego z wyłączeniem powoływania się na zasoby innego podmiotu (tzw. podmiotu trzeciego).

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

3. Terminy i wysokość przewidzianych płatności lub innych świadczeń Podmiotu Publicznego jeżeli będą planowane.

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Zamówienie należy zrealizować w terminie pomiędzy 15-25 lat od dnia zawarcia umowy.

7. Opis sposobu przygotowania i złożenia wniosku: Partner Prywatny może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wniosek winien być złożony w zaklejonej kopercie zawierającej: nazwę i adres Partnera Prywatnego, oznaczenie Podmiotu Publicznego i miejsce złożenia wniosku tj. Urząd Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, Wydział Zamówień Publicznych (pokój 309), nazwę postępowania tj. Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki odpadami na terenie miasta Rudy Śląskiej wraz z utworzeniem i eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych”, nie otwierać przed 14.08.2015r. godz. 12:00. Tak opisany i zabezpieczony przed rozklejeniem wniosek należy dostarczyć do Podmiotu Publicznego w wymaganym terminie. Podmiot Publiczny nie ponosi odpowiedzialności za niewpłynięcie wniosku w terminie lub niezgodnie z ww. opisem. Przed upływem terminu składania wniosków, Partner Prywatny może dokonywać w złożonym wniosku zmian, poprawek czy uzupełnień, jednakże pod warunkiem, ze pisemnie powiadomi o tym fakcie Partnera Publicznego. Powiadomienie, o którym mowa powyżej, winno być złożone na zasadach i w sposób jaki jest składany wniosek z odpowiednim dopiskiem: ZMIANA, POPRAWKA, UZUPEŁNIENIE przed upływem terminu złożenia wniosku.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

14.8.2015 (12:00)

Read: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego będzie wspólna realizacja przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki odpadami na terenie miasta Ruda Śląska wraz z utworzeniem i eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych”.

Podstawą realizacji Przedsięwzięcia będzie umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej jako: Umowa o ppp) zawarta pomiędzy Zamawiającym tj. Miastem Ruda Śląska (dalej jako: Podmiot Publiczny) a Wykonawcą zwanym dalej Partnerem Prywatnym.

Przedsięwzięcie obejmuje zespół wszelkich czynności prawnych i faktycznych (w tym finansowych) mających na celu utworzenie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) oraz kompostowni, a następnie eksploatację powstałej infrastruktury zgodnie z przeznaczeniem przez okres określony w Umowie o ppp na terenie miasta Ruda Śląska.

Miasto Ruda Śląska posiada teren, który może zostać udostępniony (nie jest to warunek konieczny) celem realizacji przedmiotowej inwestycji. Miasto planuje zagospodarować działkę nr 741/473 obr. Ruda, karta mapy 5 o powierzchni 2,5232 ha (GL 1S/00011057/2). Ponadto wskazuje, iż możliwe jest w razie potrzeby pozyskanie na ten cel przyległych działek należących do Skarbu Państwa o nr 1021/507 (pow. 5,2968 ha) i nr 760/476 (pow. 5,8534 ha). Sposób udostępnienia będzie przedmiotem negocjacji.

Przedsięwzięcie dzieli się na dwa etapy. Etap inwestycyjny i etap eksploatacji.

W etapie inwestycyjnym Przedsięwzięcie obejmuje co najmniej:

— zaprojektowanie i budowę lub przebudowę lub rozbudowę instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – MBP), spełniającej wymagania, standardy RIPOK,

— budowę kompostowni (instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych), spełniającej wymagania, standardy RIPOK.

— uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń,

— uzyskanie statusu RIPOK dla utworzonych instalacji,

— utworzenie na terenie Miasta Ruda Śląska co najmniej 1 stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK (możliwość wykorzystania terenu wskazanego dla instalacji RIPOK). Podmiot Publiczny zastrzega możliwość zwiększenia ilości PSZOK w trakcie dialogu z równoczesnym wskazaniem terenów dla utworzenia tych punktów (ilość zostanie doprecyzowana w trakcie dialogu).

Instalacje o których mowa powyżej mogą być instalacjami odrębnymi lub jednolitymi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

W etapie eksploatacji Przedsięwzięcie obejmuje co najmniej:

— utrzymanie i eksploatację wybudowanych instalacji,

Wynagrodzenie Partnera Prywatnego stanowić będzie opłata za dostępność instalacji rozliczana w oparciu o ilość dostarczonych przez Gminę odpadów. Wynagrodzenie będzie mogło zostać pomniejszone, gdy Partner Prywatny naruszy zobiektywizowane wskaźniki przyjęte w Umowie PPP (np. nie będą utrzymane standardy środowiskowe, brak dostępności).

Miasto Ruda Śląska w ramach współpracy z Partnerem Prywatnym zapewnia gwarancję strumienia odpadów z gospodarki odpadów na terenie miasta Ruda Śląska dla której jest organizatorem przez okres trwania umowy ppp, a partner Prywatny zapewnia dostępność instalacji dla całego strumienia dostarczonych odpadów.

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, że w celu jej wykonania Podmiot Publiczny i Partner Prywatny zawiążą spółkę celową, w takim wypadku zakłada się, iż forma wniesienia wkładu własnego przez Podmiot Publiczny i Partnera Prywatnego będzie przedmiotem negocjacji.

Ostateczny zakres realizacji Przedsięwzięcia zostanie określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), opracowanej na podstawie ustaleń poczynionych w trakcie dialogu konkurencyjnego oraz na podstawie poznanych w trakcie dialogu konkurencyjnego przez Podmiot Publiczny rozwiązań proponowanych przez Partnerów Prywatnych w zakresie realizacji Przedsięwzięcia.

Planowany okres współpracy z Partnerem Prywatnym wynosi pomiędzy 15 – 25 lat.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

2. Partner Prywatny musi wykazać, iż w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jego średni roczny obrót wyniósł nie mniej niż 20 000 000 PLN (dwadzieścia milionów złotych). Przez pojęcie „obrotu” należy rozumieć przychód netto ze sprzedaży towarów i usług.

W celu wykazania spełniania przez Partnera Prywatnego warunku, o którym mowa powyżej, Partner Prywatny zobowiązany jest przedłożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

a) część sprawozdania finansowego tj. rachunek zysków i strat, a w przypadku Partnerów Prywatnych niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inny dokument określający obroty – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

Uwaga: Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Partner Prywatny nie może przedstawić dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanych wyżej warunków, może przedstawić inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanych warunków (art. 26 ust. 2c ustawy).

Uwaga: Jeżeli Partner Prywatny wskazując spełnianie warunku, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1 a, 2 a, dotyczącej tych podmiotów.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

1. Partner Prywatny musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy co najmniej jedną usługę polegającą na eksploatacji instalacji MBP do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych będącą na dzień składania wniosku Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych własną lub powierzoną lub równoważną w wypadku instalacji wybudowanej w innym kraju niż Polska tj. spełniającą co najmniej wymagania i standardy RIPOK określone w art. 35 ust. 6 ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.) – instalację umożliwiającą obsługę 120 000 mieszkańców, przetwarzającą 42 400 Mg/rok w części mechanicznej oraz 21 200 Mg/rok w części biologicznej.

W celu wykazania spełniania przez Partnera Prywatnego warunku, o którym mowa powyżej, Partner Prywatny zobowiązany jest przedłożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Pod pojęciem głównych usług Podmiot Publiczny rozumie usługi w przedmiocie jw. pozwalające na wykazanie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków,

2) oświadczenie Partnera Prywatnego – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Partner Prywatny nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa.

2. wykreślony.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

Opis sposobu dokonywania wyboru Partnera Prywatnego, którzy zostaną zaproszeni do dialogu, gdy liczba Partnerów Prywatnych spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu.

1. Zamawiający dokona wyboru Partnera Prywatnego, którzy zostaną zaproszeni do dialogu na podstawie przyznanych punktów:

a) za wykonanie w sposób należyty, nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy usługi polegającej na eksploatacji instalacji MBP do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych będącej na dzień składania wniosku Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych własną lub powierzoną lub równoważną w wypadku instalacji wybudowanej w innym kraju niż Polska tj. spełniającą co najmniej wymagania i standardy RIPOK określone w art. 35 ust. 6 ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.) – instalację umożliwiającą obsługę 120 000 mieszkańców, przetwarzającą 42 400 Mg/rok w części mechanicznej oraz 21 200 Mg/rok w części biologicznej, Podmiot Publiczny przyzna 20 pkt za każdą jedną taką usługę ponad wymagany warunek udziału w postępowaniu opisany w sekcji III.2.3) pkt 1 ogłoszenia

b) za budowę lub przebudowę lub rozbudowę (w sposób należyty, zgodnie ze sztuką budowlana oraz prawidłowo ukończonej) instalacji MBP do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych będącej Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych własną (wystarczające jest, gdy Partner Prywatny był inwestorem takiej budowy) lub powierzoną lub równoważną w wypadku instalacji wybudowanej w innym kraju niż Polska tj. spełniającą co najmniej wymagania i standardy RIPOK określone w art. 35 ust. 6 ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.) – instalację umożliwiającą obsługę 120 000 mieszkańców, przetwarzającą 42 400 Mg/rok w części mechanicznej oraz 21 200 Mg/rok w części biologicznej, Podmiot Publiczny przyzna 20 pkt za każdą jedną taką instalację.

Uwaga: Przy przyznawaniu punktów Podmiot Publiczny nie będzie brał pod uwagę zasobów innych podmiotów w rozumieniu art. 26 ust. 2b ustawy. Oznacza to, iż oceniany zostanie wyłącznie zasób własny Partnera Prywatnego z wyłączeniem powoływania się na zasoby innego podmiotu (tzw. podmiotu trzeciego).

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

3. Terminy i wysokość przewidzianych płatności lub innych świadczeń Podmiotu Publicznego.

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Podany w Sekcji II.3) czas trwania zamówienia 300 miesięcy to maksymalny okres realizacji. Planowany okres współpracy z Partnerem Prywatnym wynosi pomiędzy 15–25 lat, zostanie on doprecyzowany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia po przeprowadzeniu dialogu.

7. Opis sposobu przygotowania i złożenia wniosku: Partner Prywatny może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wniosek winien być złożony w zaklejonej kopercie zawierającej: nazwę i adres Partnera Prywatnego, oznaczenie Podmiotu Publicznego i miejsce złożenia wniosku tj. Urząd Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, Wydział Zamówień Publicznych (pokój 309), nazwę postępowania tj. Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki odpadami na terenie miasta Rudy Śląskiej wraz z utworzeniem i eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych”, nie otwierać przed 7.9.2015 godz. 12:00. Tak opisany i zabezpieczony przed rozklejeniem wniosek należy dostarczyć do Podmiotu Publicznego w wymaganym terminie. Podmiot Publiczny nie ponosi odpowiedzialności za niewpłynięcie wniosku w terminie lub niezgodnie z ww. opisem. Przed upływem terminu składania wniosków, Partner Prywatny może dokonywać w złożonym wniosku zmian, poprawek czy uzupełnień, jednakże pod warunkiem, ze pisemnie powiadomi o tym fakcie Partnera Publicznego. Powiadomienie, o którym mowa powyżej, winno być złożone na zasadach i w sposób jaki jest składany wniosek z odpowiednim dopiskiem: zmiana, poprawka, uzupełnienie przed upływem terminu złożenia wniosku.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

7.9.2015 (12:00)