Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 283005-2021

Submission deadline has been amended by:  308770-2021
04/06/2021    S107

Poland-Katowice: Cleaning and sanitation services

2021/S 107-283005

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Oddział KWK „Ruda”, 41-711 Ruda Śląska, ul. Halembska 160
E-mail: bar.rzepka@pgg.pl
Telephone: +48 327173130
Internet address(es):
Main address: http://www.korporacja.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://efo.coig.biz
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania łaźni pracowniczych dla potrzeb Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba

Reference number: 442100413
II.1.2)Main CPV code
90900000 Cleaning and sanitation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania łaźni pracowniczych dla potrzeb Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Polska Grupa Górnicza S.A., Oddział KWK Ruda Ruch Halemba

II.2.4)Description of the procurement:

Zakres przedmiotu zamówienia opisany został szczegółowo w załączniku nr 1 do SWZ – SOPZ.

Szacunkowa ilość metrów do sprzątania w okresie 12 miesięcy wynosi 9 234 190 m2.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca powinien być wpisany do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunków odnoszących się do sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawcy.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Zasady kwalifikacji podmiotowej Wykonawców oraz wymagane podmiotowe środki dowodowe określono w częściach V i VIII SWZ.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN.

2. Szczegółowe zapisy dot. wadium zawiera część X SWZ.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Termin płatności faktur wynosił będzie 120 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. Ze względu na przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w przypadku Wykonawcy spełniającego warunki do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w załączniku 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. UE L187 z 26.6.2014), stosowany będzie termin płatności wynoszący 60 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na warunkach określonych w części VI SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera załącznik nr 5 do SWZ.

2. Postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zawierają informacje w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – załącznik nr 2 do umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

1. Przedmiotem aukcji będzie kryterium ceny.

2. Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz.

3. Pozostałe informacje zgodnie z częścią XVI SWZ.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 108-263064
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/06/2021
Local time: 08:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 14/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/06/2021
Local time: 09:00
Place:

Portal EFO.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Zgodnie z działem X ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Town: jw.
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dział IX, rozdział 2, oddział 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/05/2021