Services - 283546-2017

21/07/2017    S138    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Bytom: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2017/S 138-283546

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Bytom – Bytomskie Mieszkania
ul. Zielna 25B
Bytom
41-907
Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Jezierny-Biela
Tel.: +48 327453901/170/171
E-mail: zamowienia@bm.bytom.pl
Faks: +48 324130033
Kod NUTS: PL228

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bytomskie.mieszkania.magistrat.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bytomskie.mieszkania.magistrat.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Bytomskie Mieszkania
ul. Armii Krajowej 54b
Bytom
41-909
Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Jezierny-Biela
Tel.: +48 327453901/170/171
E-mail: zamowienia@bm.bytom.pl
Faks: +48 324130033
Kod NUTS: PL228

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bytomskie.mieszkania.magistrat.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Bytomskie Mieszkania
Armii Krajowej 54b
Bytom
41-909
Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Jezierny-Biela
Tel.: +48 327453901/170/171
E-mail: zamowienia@bm.bytom.pl
Faks: +48 324130033
Kod NUTS: PL228

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bytomskie.mieszkania.magistrat.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla obiektów budowlanych kubaturowych (budynków mieszkalnych wielorodzinnych) położonych w dzielnicy Bytomia – Bobrek, z podziałem na 6 części.

Numer referencyjny: DZ-PN-15/2017
II.1.2)Główny kod CPV
71000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie dokumentacji technicznej dla obiektów budowlanych kubaturowych (budynków mieszkalnych wielorodzinnych) położonych w dzielnicy Bytomia – Bobrek, z podziałem na 6 części”. Podstawowym celem realizacji zamówienia jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej z punktu widzenia planowanej do realizacji inwestycji polegającej na przystosowaniu i adaptacji obiektów kubaturowych – budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Jochymczyka 4a, Olszewskiego 11, Pasteura 1, Zabrzańskiej 126, Konstytucji 51, Pasteura 4a w Bytomiu na cele socjalne i społeczne.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji technicznej w tym: inwentaryzacji budowlanej, ekspertyzy techniczno-budowlanej, audytu energetycznego i Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku ul. Jochymczyka 4a w Bytom

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000
71250000
71300000
71240000
71245000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

41-905 Bytom, ul. Jochymczyka 4a.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opracowanie dokumentacji technicznej w tym: inwentaryzacji budowlanej, ekspertyzy techniczno-budowlanej, audytu energetycznego i Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla celów przebudowy i adaptacji obiektu kubaturowego położonego w Bytomiu przy ul. Jochymczyka 4a (budynku mieszkalnego wielorodzinnego) na budynek mieszkalny socjalny – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1. do SIWZ.

Dokumentacja techniczna będąca przedmiotem zamówienia stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia, dlatego też należy ją sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 29 – 31 ustawy Pzp oraz zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na terenach obiektów objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem takiej wizji w celu zapoznania się z miejscem wykonywania usług oraz z faktycznym stanem tych obiektów, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Zamawiającego w formie pisemnej, fax-em na nr 32 413-00-33, lub za pośrednictwem e-maila na adres: zamowienia@bm.bytom.pl do dnia 11.8.2017 r. godz. 15:30. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Istotnych postanowieniach umownych stanowiących Załączniki nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Podany w pkt. II.2.7 Ogłoszenia o zamówieniu, końcowy termin wykonania może ulec zmianie w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego terminu (Kryterium: Termin realizacji przedmiotu zamówienia), z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może być krótszy niż 90 dni.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji technicznej w tym: inwentaryzacji budowlanej,ekspertyzy techniczno-budowlanej,audytu energetycznego i Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku ul. Olszewskiego 11 w Bytomiu

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000
71250000
71300000
71240000
71245000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

41-905 Bytom, ul. Olszewskiego 11.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opracowanie dokumentacji technicznej w tym: inwentaryzacji budowlanej, ekspertyzy techniczno-budowlanej, audytu energetycznego i Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla celów przebudowy i adaptacji obiektu kubaturowego położonego w Bytomiu przy ul. Olszewskiego 11 (budynku mieszkalnego wielorodzinnego) na budynek mieszkalny socjalny – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.2. do SIWZ.

Dokumentacja techniczna będąca przedmiotem zamówienia stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia, dlatego też należy ją sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 29 – 31 ustawy Pzp oraz zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na terenach obiektów objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem takiej wizji w celu zapoznania się z miejscem wykonywania usług oraz z faktycznym stanem tych obiektów, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Zamawiającego w formie pisemnej, fax-em na nr 32 413-00-33, lub za pośrednictwem e-maila na adres: zamowienia@bm.bytom.pl do dnia 11.8.2017 r. godz. 15:30. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Istotnych postanowieniach umownych stanowiących Załączniki nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Podany w pkt. II.2.7 Ogłoszenia o zamówieniu, końcowy termin wykonania może ulec zmianie w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego terminu (Kryterium: Termin realizacji przedmiotu zamówienia), z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może być krótszy niż 90 dni.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji technicznej w tym: inwentaryzacji budowlanej, ekspertyzy techniczno-budowlanej, audytu energetycznego i Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku ul. Pasteura 1 w Bytomiu

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000
71250000
71300000
71240000
71245000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

41-905 Bytom, ul. Pasteura 1.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opracowanie dokumentacji technicznej w tym: inwentaryzacji budowlanej, ekspertyzy techniczno-budowlanej, audytu energetycznego oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla celów przebudowy i adaptacji obiektu kubaturowego położonego w Bytomiu przy ul. Pasteura 1 (budynku mieszkalnego wielorodzinnego) na budynek mieszkalno-użytkowy poprzez utworzenie na parterze budynku żłobka, zaś na I i II piętrze lokali socjalnych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.3. do SIWZ. Dokumentacja techniczna będąca przedmiotem zamówienia stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia, dlatego też należy ją sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 29 – 31 ustawy Pzp oraz zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na terenach obiektów objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem takiej wizji w celu zapoznania się z miejscem wykonywania usług oraz z faktycznym stanem tych obiektów, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Zamawiającego w formie pisemnej, fax-em na nr 32 413-00-33, lub za pośrednictwem e-maila na adres: zamowienia@bm.bytom.pl do dnia 11.8.2017 r. godz. 15:30. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Istotnych postanowieniach umownych stanowiących Załączniki nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Podany w pkt. II.2.7 Ogłoszenia o zamówieniu, końcowy termin wykonania może ulec zmianie w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego terminu (Kryterium: Termin realizacji przedmiotu zamówienia), z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może być krótszy niż 90 dni.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji technicznej w tym: inwentaryzacji budowlanej,ekspertyzy techniczno-budowlanej,audytu energetycznego i Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku ul. Zabrzańska 126 w Bytomiu

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000
71250000
71300000
71240000
71245000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

41-905 Bytom, ul. Zabrzańska 126.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opracowanie dokumentacji technicznej w tym: inwentaryzacji budowlanej, ekspertyzy techniczno-budowlanej, audytu energetycznego oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla celów przebudowy i adaptacji obiektu kubaturowego położonego w Bytomiu przy ul. Zabrzańskiej 126 (budynku mieszkalnego wielorodzinnego) na budynek mieszkalny socjalny wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.4. do SIWZ. Dokumentacja techniczna będąca przedmiotem zamówienia stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia, dlatego też należy ją sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 29 – 31 ustawy Pzp oraz zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na terenach obiektów objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem takiej wizji w celu zapoznania się z miejscem wykonywania usług oraz z faktycznym stanem tych obiektów, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Zamawiającego w formie pisemnej, fax-em na nr 32 413-00-33, lub za pośrednictwem e-maila na adres: zamowienia@bm.bytom.pl do dnia 11.8.2017 r. godz. 15:30. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Istotnych postanowieniach umownych stanowiących Załączniki nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Podany w pkt. II.2.7 Ogłoszenia o zamówieniu, końcowy termin wykonania może ulec zmianie w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego terminu (Kryterium: Termin realizacji przedmiotu zamówienia), z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może być krótszy niż 90 dni.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji technicznej w tym: inwentaryzacji budowlanej,ekspertyzy techniczno-budowlanej,audytu energetycznego i Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku ul. Konstytucji 51 w Bytomiu

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000
71250000
71300000
71240000
71245000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

41-905 Bytom, ul. Konstytucji 51.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opracowanie dokumentacji technicznej w tym: inwentaryzacji budowlanej, ekspertyzy techniczno-budowlanej, audytu energetycznego oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla celów przebudowy i adaptacji obiektu kubaturowego położonego w Bytomiu przy ul. Konstytucji 51 (budynku mieszkalnego wielorodzinnego) na budynek mieszkalny socjalny wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.5. do SIWZ. Dokumentacja techniczna będąca przedmiotem zamówienia stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia, dlatego też należy ją sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 29 – 31 ustawy Pzp oraz zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na terenach obiektów objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem takiej wizji w celu zapoznania się z miejscem wykonywania usług oraz z faktycznym stanem tych obiektów, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Zamawiającego w formie pisemnej, fax-em na nr 32 413-00-33, lub za pośrednictwem e-maila na adres: zamowienia@bm.bytom.pl do dnia 11.8.2017 r. godz. 15:30. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Istotnych postanowieniach umownych stanowiących Załączniki nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Podany w pkt. II.2.7 Ogłoszenia o zamówieniu, końcowy termin wykonania może ulec zmianie w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego terminu (Kryterium: Termin realizacji przedmiotu zamówienia), z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może być krótszy niż 90 dni.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji technicznej w tym: inwentaryzacji budowlanej,ekspertyzy techniczno-budowlanej,audytu energetycznego i Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku ul. Pasteura 4a w Bytomiu

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000
71250000
71300000
71240000
71245000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

41-905 Bytom, ul. Pasteura 4a.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opracowanie dokumentacji technicznej w tym: inwentaryzacji budowlanej, ekspertyzy techniczno-budowlanej, audytu energetycznego oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla celów przebudowy i adaptacji obiektu kubaturowego położonego w Bytomiu przy ul. Pasteura 4a (budynku mieszkalnego wielorodzinnego), z przystosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych i uwzględnieniem wykonania w nim na parterze – Centrum Integracji Społecznej, na I piętrze – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, zaś na II piętrze – lokali socjalnych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.6. do SIWZ.

Dokumentacja techniczna będąca przedmiotem zamówienia stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia, dlatego też należy ją sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 29 – 31 ustawy Pzp oraz zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na terenach obiektów objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem takiej wizji w celu zapoznania się z miejscem wykonywania usług oraz z faktycznym stanem tych obiektów, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Zamawiającego w formie pisemnej, fax-em na nr 32 413-00-33, lub za pośrednictwem e-maila na adres: zamowienia@bm.bytom.pl do dnia 11.8.2017 r. godz. 15:30. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Istotnych postanowieniach umownych stanowiących Załączniki nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Podany w pkt. II.2.7 Ogłoszenia o zamówieniu, końcowy termin wykonania może ulec zmianie w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego terminu (Kryterium: Termin realizacji przedmiotu zamówienia), z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może być krótszy niż 90 dni.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunki za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie usługi polegające na: 1) opracowaniu dokumentacji technicznej w postaci inwentaryzacji budowlanej co najmniej 1 obiektu budowlanego kubaturowego, o kubaturze nie mniejszej niż 1.500 m³; 2) opracowaniu dokumentacji technicznej w postaci ekspertyzy techniczno-budowlanej dotyczącej co najmniej 1 obiektu budowlanego kubaturowego, o kubaturze nie mniejszej niż 1.500 m³; W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wystarczające jest potwierdzenie spełniania ww. warunków. b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą (projektantem), którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej /bez ograniczeń/ lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej /bez ograniczeń/, zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1332) wraz z przepisami wykonawczymi, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, która wykonała osobiście w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej jeden Program funkcjonalno – użytkowy dotyczący przebudowy i adaptacji obiektu budowlanego kubaturowego o kubaturze nie mniejszej niż 1.500 m³. W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wystarczające jest potwierdzenie spełniania ww. warunku. Uwaga: Dopuszcza się kwalifikacje równoważne do ww. zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1332).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. V.3. SIWZ następujących dokumentów: 1) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/08/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/09/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/08/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Bytomskie Mieszkania, 41-909 Bytom, ul. Armii Krajowej 54b, pokój nr 31 (Dział Zamówień Publicznych).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie stosował procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Kryteriami oceny ofert są:

K1 – cena – waga 60 %,

K2 – termin realizacji przedmiotu zamówienia – waga 20 %

K3 – doświadczenie projektanta – waga 20 %

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie (konsorcja,spółki cywilne). W przypadku, gdy do postępowania przystępują Wykonawcy działający wspólnie, winni oni ustanowić pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp i przedłożyć pełnomocnictwo.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w

terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/07/2017