The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 285651-2021

07/06/2021    S108

Poland-Gdansk: Street-cleaning services

2021/S 108-285651

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 253-638727)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
National registration number: 5840900085
Postal address: ul. Partyzantów 36
Town: Gdańsk
NUTS code: PL634 Gdański
Postal code: 80-254
Country: Poland
E-mail: gzdiz-przetargi@gdansk.gda.pl
Telephone: +48 583412041
Fax: +48 585244609
Internet address(es):
Main address: http://www.gzdiz.gda.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Utrzymanie zimowe i oczyszczanie infrastruktury drogowej

Reference number: 72/B/PC/2020
II.1.2)Main CPV code
90611000 Street-cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Utrzymanie zimowe i oczyszczanie infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych oraz służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej na terenie miasta Gdańska – 5 Zakresów.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/06/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 253-638727

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Lot No: od 1 do 5
Place of text to be modified: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Instead of:

2) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym – sprzętem do wykonania zamówienia.

— Rejon I: zamiatarka chodnikowa o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 tony – 1 szt. Samobieżna jednostka sprzętowa wyposażona w pług czołowy oraz posypywarkę o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 ton i szerokości maksymalnej pługa czołowego nie przekraczającej 2 m – 1 szt. Miniładowarka przystosowana do manewrowania na małych powierzchniach, o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 2 650 kg do pracy na chodnikach, parkingach, drogach rowerowych z możliwością zainstalowania pługu śnieżnego – 1 szt. Agregat ciśnieniowy z własnym źródłem zasilania i zbiornikiem wody do zmywania powierzchni w tunelach oraz innych powierzchni wskazanych przez Zamawiającego – 1 szt.;

— Rejon II: zamiatarka chodnikowa o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 tony – 1 szt. Samobieżna jednostka sprzętowa wyposażona w pług czołowy oraz posypywarkę o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 ton i szerokości maksymalnej pługa czołowego nie przekraczającej 2 m – 2 szt. Miniładowarka przystosowana do manewrowania na małych powierzchniach, o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 2 650 kg do pracy na chodnikach, parkingach, drogach rowerowych z możliwością zainstalowania pługu śnieżnego – 1 szt. Agregat ciśnieniowy z własnym źródłem zasilania i zbiornikiem wody do zmywania powierzchni w tunelach oraz innych powierzchni wskazanych przez Zamawiającego – 1 szt.;

— Rejon III: zamiatarka chodnikowa o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 tony – 1 szt. Samobieżna jednostka sprzętowa wyposażona w pług czołowy oraz posypywarkę o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 ton i szerokości maksymalnej pługa czołowego nie przekraczającej 2 m – 1 szt. Miniładowarka przystosowana do manewrowania na małych powierzchniach, o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 2 650 kg do pracy na chodnikach, parkingach, drogach rowerowych z możliwością zainstalowania pługu śnieżnego – 1 szt. Agregat ciśnieniowy z własnym źródłem zasilania i zbiornikiem wody do zmywania powierzchni w tunelach oraz innych powierzchni wskazanych przez Zamawiającego – 1 szt.;

— Rejon IV: zamiatarka chodnikowa o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 tony – 1 szt. Samobieżna jednostka sprzętowa wyposażona w pług czołowy oraz posypywarkę o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 ton i szerokości maksymalnej pługa czołowego nie przekraczającej 2 m – 2 szt. Miniładowarka przystosowana do manewrowania na małych powierzchniach, o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 2 650 kg do pracy na chodnikach, parkingach, drogach rowerowych z możliwością zainstalowania pługu śnieżnego – 1 szt. Agregat ciśnieniowy z własnym źródłem zasilania i zbiornikiem wody do zmywania powierzchni w tunelach oraz innych powierzchni wskazanych przez Zamawiającego – 1 szt.;

— Rejon V: zamiatarka chodnikowa o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 tony – 1 szt. Samobieżna jednostka sprzętowa wyposażona w pług czołowy oraz posypywarkę o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 ton i szerokości maksymalnej pługa czołowego nie przekraczającej 2 m – 2 szt. Miniładowarka przystosowana do manewrowania na małych powierzchniach, o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 2 650 kg do pracy na chodnikach, parkingach, drogach rowerowych z możliwością zainstalowania pługu śnieżnego – 1 szt. Agregat ciśnieniowy z własnym źródłem zasilania i zbiornikiem wody do zmywania powierzchni w tunelach oraz innych powierzchni wskazanych przez Zamawiającego – 1 szt.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący: wykonawcy mogą spełnić ten warunek wspólnie.

W przypadku złożenia oferty na dwa Rejony liczba posiadanego sprzętu musi być sumą sprzętu dla wybranych Rejonów.

Read:

2) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym – sprzętem do wykonania zamówienia.

Dla Rejonu I oraz dla Rejonu III:

1. zamiatarka chodnikowa o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 tony – 1 szt.;

2. samobieżna jednostka sprzętowa wyposażona w pług czołowy oraz posypywarkę o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 ton i szerokości maksymalnej pługa czołowego nie przekraczającej 2 m – 1 szt.;

3. miniładowarka przystosowana do manewrowania na małych powierzchniach, o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 2 650 kg do pracy na chodnikach, parkingach, drogach rowerowych z możliwością zainstalowania pługu śnieżnego – 1 szt.;

4. agregat ciśnieniowy z własnym źródłem zasilania i zbiornikiem wody do zmywania powierzchni w tunelach oraz innych powierzchni wskazanych przez Zamawiającego – 1 szt.;

5. samojezdny elektryczny odkurzacz miejski z własnym źródłem zasilania, wyposażony w zbiornik na odpady o poj. min. 120 l oraz wymienny filtr powietrza – 1 szt.

Dla Rejonu II oraz dla Rejonu IV oraz dla Rejonu V:

1. zamiatarka chodnikowa o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 tony – 1 szt.;

2. samobieżna jednostka sprzętowa wyposażona w pług czołowy oraz posypywarkę o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 ton i szerokości maksymalnej pługa czołowego nie przekraczającej 2 m – 2 szt.;

3. miniładowarka przystosowana do manewrowania na małych powierzchniach, o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 2 650 kg do pracy na chodnikach, parkingach, drogach rowerowych z możliwością zainstalowania pługu śnieżnego – 1 szt.

4. agregat ciśnieniowy z własnym źródłem zasilania i zbiornikiem wody do zmywania powierzchni w tunelach oraz innych powierzchni wskazanych przez Zamawiającego – 1 szt.;

5. samojezdny elektryczny odkurzacz miejski z własnym źródłem zasilania, wyposażony w zbiornik na odpady o poj. min. 120 l oraz wymienny filtr powietrza – 1 szt.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący: Wykonawcy mogą spełnić ten warunek wspólnie.

W przypadku złożenia oferty na dwa Rejony liczba posiadanego sprzętu musi być sumą sprzętu wymienionego w poz. 1–4 dla wybranych Rejonów. Zamawiający dopuszcza wykazanie jednego samojezdnego elektrycznego odkurzacza miejskiego w przypadku złożenia oferty na dwa Rejony.

Section number: III.1.3
Lot No: od 1 do 5
Place of text to be modified: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Instead of:

4) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych doku…

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Read:

4) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy będzie zobowiązany do złożenia ww. dokumentów również w odniesieniu do tych podmiotów.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 06/07/2021
Local time: 09:30
Read:
Date: 08/07/2021
Local time: 09:30
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 06/07/2021
Local time: 13:00
Read:
Date: 08/07/2021
Local time: 13:00
VII.2)Other additional information: