Építési beruházás - 285890-2021

07/06/2021    S108

Magyarország-Paks: Állványozás

2021/S 108-285890

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10742833217
Postai cím: Hrsz.: 8803/17.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sóthy Tímea
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Telefon: +36 75506525
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.atomeromu.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000184162021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000184162021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Technológiai épületek és rendszerek állványozása

Hivatkozási szám: EKR000184162021
II.1.2)Fő CPV-kód
45262100 Állványozás
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Technológiai épületekhez és rendszerekhez kapcsolódó állványozási munkák végzése 2022–2026. években

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45262110 Állványzat szétszerelése
45262120 Állványzat felállítása
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye, 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. Feladat műszaki terjedelme

A Paksi Atomerőmű üzemi területén lévő épületek és technológiai rendszerek, berendezések karbantartásához kapcsolódó állványozási munkák végrehajtása az üzemi főépület primer- és szekunderkörében, valamint egyéb épületekben és létesítményekben.

A szükséges állványanyagokat és emelőeszközöket az ajánlatkérő, mint Megrendelő biztosítja.

Előirányzott mennyiség 2022–2026. évre: könnyű állvány anyagokból, szerkezetekből állványépítés: 408 050 m2, gördülő állvány építése és bontása: 820 db, szerelőállvány építése: 139 000 m3, anyagmozgatás: 17 700 m3, kiegészítő tevékenység: 21 720 óra.

A Vállalkozó látja el az állványozási feladatok elvégzésével kapcsolatos tervezői feladatokat, tervezett mennyiség 2022–2026. évre: 3000 óra.

A részletes műszaki feltételeket a Közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Közbeszerzési műszaki leírás (a továbbiakban: KML) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Késedelmi kötbér napi mértéke / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/01/2022
Befejezés: 31/12/2026
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a keretösszeg a szerződés futamideje alatt nem merül ki, a megrendelő a teljesítés véghatáridejét jogosult módosítani.

II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
Tervezett minimum: 1
Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

A II.2.9) pontban megadott értéket a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kell megadni. Ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárásban nem kíván keretszámot meghatározni.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontban megadott időtartam (2 hónap) alatt 60 nap értendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet (közös) részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1)–(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.

Kizáró okok előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:

A (közös) részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésének megfelelően a részvételi jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (formanyomtatvány, EEKD) benyújtani.

Az EEKD-ban a (közös) részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn a (közös) részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolására bevont más szervezet vagy személy vonatkozásában. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolások kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – a hozzájáruló nyilatkozato(ka)t.

Ha a (közös) részvételre jelentkező az alkalmassági követelményeknek az igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatát a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében az EEKD-ban. [Kbt. 67. § (3) bekezdése]

Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a (közös) részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdése]

Kizáró okok utólagos igazolása:

A MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § a)–m) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. §-ára.

A nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a)–j) pontja, a 10. § (2) bekezdése szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. §-ára.

Abban az esetben, amelyben a minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely a Kbt. 62. § szerinti kizáró ok hatálya alá, az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-a szerint fog eljárni.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján már a részvételi szakaszban is kérheti a kizáró okok igazolásának a benyújtását (a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások) öt munkanapos határidő kitűzésével, ha a bírálata során kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan.

A kizáró okok tekintetében figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1–16. §-ára.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a KD tartalmazza.

NY1.) Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező, ha az építőipari kivételezést végző gazdasági szereplő az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők, illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazd.-i szereplők esetén a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.).

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésekre vonatkozó előírás előzetes igazolása a formanyomtatvány (EKKD) benyújtásával történik.

Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a KD tartalmazza.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolás

A (közös) részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és az 5. § (1) bekezdésének megfelelően az EEKD benyújtásával, azon belül az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadásával kell előzetesen nyilatkoznia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja esetében a (közös) részvételre jelentkezőnek az EEKD-ban fel kell tüntetnie a szükséges adatokat.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés esetében a részvételre jelentkezőnek a közbeszerzés tárgyából* származó árbevételről szóló EEKD-ba foglalt nyilatkozattal kell igazolnia az alkalmasságát.

A (közös) részvételre jelentkezőnek a kért adatokat (összegeket) az eredeti pénznemben kell megadnia. Ha az összegek nem forintban állnak rendelkezésre, akkor azokat a részvételre jelentkező által megadott pénznem alapján, az ajánlatkérő átszámolja forintra, a részvételi felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon. (www.mnb.hu)

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés esetében a (közös) részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges.

A közös részvételi jelentkezés esetén a részvételi jelentkezésben csatolni kell meghatalmazást tartalmazó okiratot, melynek ki kell terjednie arra, hogy a közös részvételre jelentkezők közül ki jogosult az EKR-ben nyilatkozatok megtételére. [Kbt. 35. § (2a)] A közös részvételre jelentkezők képviseletében tett nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A (közös) részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt a részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a (közös) részvételre jelentkező(k), valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet vagy személy részéről a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében a részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat /Kbt. 65. § (12) bekezdés/

Utólagos igazolás: a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bekezdés alapján, tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) b) pontra és 19. § (2) bekezdésre is.

A részletes információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, ha a pénzügyi és gazdasági alkalmasságának igazolására benyújtott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatása alapján, a részvételi felhívás feladásának napjától számított utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában megállapítható, hogy bármelyik kettő évben az adózás előtti eredménye negatív volt.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, ha a (közös) részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy a működésének a teljes ideje alatt a közbeszerzés tárgyából* származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja az 500 000 000 HUF értéket.

*A közbeszerzés tárgyán az állványozással kapcsolatos feladatot kell érteni.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolás

A (közös) részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) és 5. § (1) bekezdésének megfelelően az EEKD IV. részében szereplő, és az ajánlatkérő által meghatározott részletes információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

A (közös) részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, tekintettel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére is. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a (közös) részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 65. § (12) bekezdése szerint a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a részvételre jelentkező/ajánlattevő részére meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A meghatalmazás cégszerű aláírásra nem vonatkozik.

Ha az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések – vagy később, az ajánlattételi szakaszban az ajánlat – bírálata során kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan vagy az ajánlatkérő megítélése szerint az eljárás megfelelő lefolytatásához egyéb okból szükséges, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett részvételre jelentkezőt – az ajánlattételi szakaszban az ajánlattevőt, – hogy nyújtsa be a (4) bekezdés szerinti igazolásokat. Az ajánlatkérő a (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az eljárás során bármikor ellenőrizheti. Ha az ajánlatkérő az eljárásban olyan értékelési szempontot alkalmaz, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, az ajánlatkérő már az ajánlatok Kbt. 69. § (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására. [Kbt. 69. § (7) bekezdés].

Utólagos igazolás a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bekezdés alapján.

M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolás a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) végzett építési beruházásokról a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) a) pontjára is tekintettel.

Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a), b), f), j) pontjaira, valamint a 21. § (2a) bekezdés a) pontra és a 22. § bekezdés (3)–(5) bekezdéseire is. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerint is eljárhat.

Az előzetes és utólagos igazolásra vonatkozó részletes információkat a KD tartalmazza.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében, ha a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) ipari létesítményben*

M.1/1. nem épített könnyű állvány anyagokból, szerkezetekből legalább 250 000 m2 állványt

M.1/2. nem épített és bontott könnyű állvány anyagokból, szerkezetekből legalább 300 db gördülő állványt,

Továbbá, ha ezen munkák teljesítése nem az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára is, ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.

*Ipari létesítménynek, az olyan építmény, épület minősül, amelyet rendszeres üzletszerű termelő, gyártó, szerelő, feldolgozó vagy más ipari technológiai tevékenység befogadására (így különösen gyár, erőmű, üzem) vagy ilyen tevékenység kiszolgálására (így különösen üzemi termeléshez közvetlenül kapcsolódó építmény, épület) létesítettek, beleértve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott – ipari és energiatermeléshez köthető – sajátos építményfajtákat, valamint az ipari létesítmények üzemelését kiszolgáló műtárgyakat

Az M.1/1., és M.1/2. pontokban megfogalmazott alkalmassági követelmények mindegyikének meg kell felelni, azonban megadott alkalmassági követelmények külön-külön és egy referenciával is teljesíthetők.

M.2. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik:

M.2/1. 1 fő legalább középfokú végzettségű szakemberrel, aki legalább 3 éves (36 hónapos) szakmai tapasztalattal rendelkezik minőség-ellenőrzés területén,

M.2/2. 12 fő ács és/vagy állványozó és/vagy tetőfedő tevékenység végzésére jogosító végzettséggel rendelkező szakemberrel, akik közül

a) legalább 4 fő külön-külön, legalább 3 éves (36 hónapos) szakmai tapasztalattal rendelkezik ipari létesítmények*, rendszerek és berendezések karbantartását, átalakítását, működését közvetlenül kiszolgáló állványozási feladatok helyszíni irányításában,

b) legalább 8 fő külön-külön, legalább 1 éves (12 hónapos) szakmai tapasztalattal rendelkezik ipari létesítmények* állványozási feladatainak elvégzésében,

M.2/3. 1 fő, építőtechnikus és/vagy építésztechnikus és/vagy ezzel egyenértékű végzettségű szakemberrel, aki legalább 3 éves (36 hónapos) szakmai tapasztalattal rendelkezik ipari létesítmények*, rendszerek és berendezések karbantartását, átalakítását, működését közvetlenül kiszolgáló állványozási feladatok helyszíni irányításában és/vagy vezetésében.

M.3. Alkalmatlan (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés f) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik érvényes ISO 14001:2015 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő érvényes környezetirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű egyéb irattal, vagy az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

M.4. Alkalmatlan (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés j) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik érvényes ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő érvényes minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű egyéb irattal, vagy az egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi, hibás teljesítési, nem-teljesítési kötbér.

Jótállási kötelezettség.

Biztosítékok:

Teljesítési biztosíték 2 %.

A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdése alapján teljesíthető.

A részletes feltételeket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott részszámlákat valamint a végszámlát az ajánlatkérő a (rész) teljesítést követően átutalással egyenlíti ki.

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (3) bekezdése szerint jelen eljárás esetében az ajánlatkérő legalább hat részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja. [A Kbt. 135. § (1), (3) és (5)–(7) bekezdése, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)–(2) bekezdése alapján.]

Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, akkor a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a kifizetés során a Kbt. 135. § (3) bekezdése előírásait is figyelembe kell venni. Ajánlatkérő alvállalkozók bevonása esetén a számlák kifizetésére vonatkozóan 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. § előírásait alkalmazza.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján az áfát az ajánlatkérőként szerződő fél fizeti.

Ajánlatkérő előleget a Kbt. 135. § (7) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § szerint biztosít.

A szerződésben az ellenszolgáltatás összege forintban lesz meghatározva és a kifizetések is forintban történnek.

A részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, de nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

1. A szerződéskötés feltétele:

a) A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § szerint nyertes ajánlattevőnek felelősségbiztosítási szerződést kell kötnie, vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjesztenie az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra (VI.3.) További információk, 12. pont).

b) A szerződés teljes időtartamában a nyertes ajánlattevőnek 5 fő primerköri és 5 fő szekunderköri, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. TLF004_M2 című szabályozásában meghatározott felelős munkavezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel kell rendelkeznie.

Fentiek igazolására az ajánlatkérő az ajánlat részeként az ajánlattevőtől nyilatkozatot kér.

Az 1. a) pont szerinti szerződéskötési feltétel meglétét az ajánlatkérő legkésőbb az eredmény kihirdetését megelőzően ellenőrzi. A nyilatkozat be nem tartása a nyertes ajánlattevő visszalépésének minősül, mely esetben az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerint az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel kötheti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

2. Szerződéses feltételek:

a) Azon gazdasági szereplőnek, akinek a kötelezettségei teljesítéséhez szükséges, rendelkeznie kell a szerződés teljesítésének ideje alatt érvényes ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő érvényes minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű egyéb irattal, vagy az egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

b) Azon gazdasági szereplőnek, akinek a kötelezettségei teljesítéséhez szükséges, rendelkeznie kell a szerződés teljesítésének teljes ideje alatt érvényes ISO 14001:2015 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő érvényes környezetirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű egyéb irattal, vagy az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 02/07/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

2026.03.01.

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Rendelkezések

— kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §,

— verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bekezdés,

— üzleti titok: Kbt. 44. §, EKR rendelet 11. § (4),

— dokumentumok benyújtása: Kbt. 47. § (2)–(3) bekezdés, a részvételi jelentkezés nem nyújtható be telefax és e-mail útján,

— tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)–(5) bekezdés,

— hiánypótlás és felvilágosítás kérése: Kbt. 71. § (1)–(10) bekezdés

Ha a részvételre jelentkező a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő az újabb hiánypótlást egy körben ezen új gazdasági szereplőre tekintettel biztosítja.

— Változásbejegyzés: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §,

— Közös részvételi jelentkezés: Kbt. 35. §.

2. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pont szerinti adatokat meg kell adni a részvételi jelentkezésben.

3. Minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3)–(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá, valamint a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. Ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében, azaz a III.1.2 pontban eltérően határozta meg az alkalmassági követelményeket, valamint a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz a III.1.3) pontban szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.

4. Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

5. Részvételre jelentkező a részvételi jelentkezés miatt ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet.

6. A (közös) részvételre jelentkezők és az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet a részvételi jelentkezésben kötelesek a kizáró okok fenn nem állása és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatukat benyújtani. [Kbt. 67. § (1) bek.]

7. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a Kbt. 136. § (2) bekezdés szerinti meghatalmazást biztosítani.

8. Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány.

Részszempont, súlyszám, értékelési módszer:

— Nettó ajánlati ár HUF-ban, 90, fordított arányosítás,

— Késedelmi kötbér napi mértéke, 10, hasznossági függvény

Az ajánlatok fenti részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1–100 pont. A részletes számítási szabályokat a KD tartalmazza.

9. Műszaki-szakmai ajánlat – előzetes tájékoztatás az ajánlattételi szakaszra vonatkozóan:

A műszaki-szakmai ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

9.1. A műszaki-szakmai ajánlat minimumkövetelménye: nyilatkozat arról, hogy az állványozási feladatok végrehajtásához a blokkok főjavítása és munkacsúcsok idején („speciális munkarend”) a Vállalkozó 54 fő rendelkezésre állását köteles folyamatosan – dekádszünet nélkül* – biztosítani, mely 54 főből 36 fő ács-állványozó szakember. A további 18 főnek ács-állványozó tevékenység végzésére alkalmas szak- vagy segédmunkásnak kell lennie.

*2012. évi I. törvény a munka törvénykönyv által biztosított heti 1 pihenőnap biztosítása. A többi nap munkanap

9.2. Nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő a teljesítést a KML 4.2, 4.3 pontjában meghatározott követelményeknek megfelelően valósítja meg.

9.3. A beárazott tételes költségvetés.

Az ajánlattevőnek a műszaki-szakmai ajánlatában minden adatot, információt, olyan mélységben kell benyújtania, melynek segítségével egyértelműen megállapítható, hogy maradéktalanul teljesíti a Közbeszerzési Műszaki Leírásban megfogalmazott követelményeket.

10. A Kbt. 87. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő meghatározza, hogy a KML és a szerződéses feltételek mely elemei jelentik azokat a minimumkövetelményeket, amelyekről nem fog tárgyalni, és azokat az alábbiak szerint ismerteti:

1. Közbeszerzési Műszaki Leírás azon követelménye, amelyről az ajánlatkérő nem tárgyal (Kbt. 87. § (1) és Közbeszerzési dokumentum IV. fejezet, 9. „A bírálat folyamata, Tárgyalás” pont)

— Az állványozási feladatok elvégzésével kapcsolatos tervezői feladatokat a Vállalkozó látja el. (Közbeszerzési Műszaki Leírás 1.2. pont)

2. Szerződéses feltételek azon követelménye, amelyről az ajánlatkérő nem tárgyal (Kbt. 87. § (1) és Közbeszerzési dokumentum IV. fejezet, 9. „A bírálat folyamata, Tárgyalás” pont)

— Az ajánlatkérő a Szerződéstervezet Üzemi területre vonatkozó szabályszegési kötbér mellékletének rendelkezéseiről nem tárgyal.

11. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 87. § (6) bekezdésben foglaltakat.

12. Felelősségbiztosítás

Az ajánlattevőként szerződő fél köteles felmérni a szerződéskötést megelőzően a szerződéses tevékenységével (beleértve az alvállalkozók és egyéb gazdasági szereplők tevékenységét is) kapcsolatos kockázatokat, ezek alapján a biztosítható és biztosítandó kockázatokat, mely kockázatok kezelése az ajánlattevőként szerződő fél kizárólagos felelőssége. Az Általános felelősségbiztosítás kártérítési limitje nem lehet kevesebb, mint 100 M HUF/kár/szerződés időtartama.

Az ajánlatkérő a(z) (közös) ajánlattevőtől ajánlatában nyilatkozatot kér az előírt biztosítás vállalására vonatkozóan. A szerződéskötés időpontjára az ajánlattevőnek rendelkeznie kell az előírt felelősségbiztosítással.

Az ajánlatkérő a kockázatok felmérése céljából kérésre tájékoztatja a(z) (közös) ajánlattevőt a fenntartott biztosításokról. A felelősségbiztosítással kapcsolatos további tájékoztatás az EKR rendszerben egyéb kommunikáció menüpont alatt kérhető.

13. A részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés feltöltésének tervezett időpontja: 2021.7.27.

14. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2021.11.30.

15. A jelen felhívásban, közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, a Ptk., valamint az EKR rendelet rendelkezései irányadóak.

16. A II.2.7) „A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pontban megadott kezdési határidő a közbeszerzési eljárás elhúzódása esetén módosulhat.

17. FAKSZ: Dr. Bachné Griezer Mária: 01129

A 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet szerint közszolgáltatói szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőnek nem szükséges megindokolnia a részajánlat-tétel lehetőségének kizárását. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2021/07/02 14:00

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bek. szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/06/2021