Supplies - 287984-2021

Display compact view

08/06/2021    S109

Romania-Bucharest: Garments for biological or chemical protection

2021/S 109-287984

Contract notice

Supplies

Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Ministerul Apărării – Unitatea Militară 02550 București
Postal address: Drumul Taberei nr. 9-11, sector 6, județ București
Town: Bucureşti
Postal code: 061353
Country: Romania
Contact person: Gavrilă Răzvan, Valvara Alexandru, Popa Florina
E-mail: elicitatie@dpa.ro
Telephone: +40 213195858/2380/2279
Fax: +40 213149333

Internet address(es):

Electronic access to information: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100121502

Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to:
The above mentioned contact point(s)

I.2)Type of the contracting authority
I.3)Main activity
Defence
Other
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities/entities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Echipamente de protecție individuală CBRN
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Bucureşti, Ploieşti, Craiova, Constanța, Tg.Mureș, Suceava.

NUTS code RO România

II.1.3)Information on framework agreement
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4)Information on framework agreement
Framework agreement with a single operator

Duration of the framework agreement

Duration in months: 60
Justification for a framework agreement, the duration of which exceeds seven years:

Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement

Estimated value excluding VAT: 4 343 850 RON
Frequency and value of the contracts to be awarded: De regula, anual.
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s):
Acord-cadru/acorduri-cadru privind achizitia produselor „Echipamente de protecție individuală CBRN”: „Complet de protecție impermeabil”, „Complet de protecție avansată/impermeabil, autonom” și „Complet de protecție avansată/impermeabil cu filtro ventilație”.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

35113410 Garments for biological or chemical protection

II.1.7)Information about subcontracting
The tenderer has to indicate in the tender any share of the contract it may intend to subcontract to third parties and any proposed subcontractor, as well as the subject-matter of the subcontracts for which they are proposed
The tenderer has to indicate any change occurring at the level of subcontractors during the execution of the contract
The contracting authority/entity may oblige the successful tenderer to award all or certain subcontracts through the procedure set out in Title III of Directive 2009/81/EC
The successful tenderer is obliged to subcontract the following share of the contract through the procedure set out in Title III of Directive 2009/81/EC: minimum percentage: 0(%) maximum percentage: 0(%) of the value of the contract.
The successful tenderer is obliged to specify which part or parts of the contract it intends to subcontract beyond the required percentage and to indicate the subcontractors already identified
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
II.2.2)Information about options
II.2.3)Information about renewals
II.3)Duration of the contract or time limit for completion

Information about lots

Lot No: 3 Lot title: Complet de protecție avansată/impermeabil cu filtro ventilație
1)Short description

2)Common procurement vocabulary (CPV)

03000000 Agricultural, farming, fishing, forestry and related products, 35113410 Garments for biological or chemical protection

3)Quantity or scope

Estimated value excluding VAT: 2 859 150 RON
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 60 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots

Lot No: 2 Lot title: Complet de protecție avansată/impermeabil, autonom
1)Short description

2)Common procurement vocabulary (CPV)

03000000 Agricultural, farming, fishing, forestry and related products, 35113410 Garments for biological or chemical protection

3)Quantity or scope

Estimated value excluding VAT: 595 350 RON
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 60 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots

Lot No: 1 Lot title: Complet de protecție impermeabil
1)Short description

2)Common procurement vocabulary (CPV)

03000000 Agricultural, farming, fishing, forestry and related products, 35113410 Garments for biological or chemical protection

3)Quantity or scope

Estimated value excluding VAT: 889 350 RON
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 60 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Mod de constituire: printr-un instrum de garantare, emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, în favoarea autorităţii contractante şi care se prezintă în original SAU prin virament bancar, în lei, în contul U.M.02550 Bucureşti cod IBAN RO62TREZ7005005XXX000212 deschis la ATCPMB cod fiscal 4283716, cu condiţia confirmării acestuia de către bancă până la data deschiderii ofertelor. 1. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilită pentru deschiderea ofertelor. Notă:În cazul instrumentelor de garantare emise de o societate bancară/de asigurări din străinătate, se va prezenta, în mod obligatoriu, în anexă la original, şi traducerea formularului în limba română, autorizată şi legalizată. Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei pentru participare, conform cerinţelor, vor fi respinse ca inacceptabile. Atenţie: Se prezintă în Etapa a II-a a procedurii de atribuire numai de către op ec care au fost calificaţi şi selectaţi.
Cuantum: 10 % din valoarea fără T.V.A. a fiecarui contract subsecvent. Se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, în favoarea autorităţii contractante. Înstrumentul de garantare de bună execuţie se va prezenta autorităţii contractante conform clauzelor contractuale.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 8 din O.u.G. nr. 114 /2011 cu modificările şi completările ulterioare.
III.1.4)Other particular conditions to which the performance of the contract is subject, in particular with regard to security of supply and security of information:
III.1.5)Information about security clearance:
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation

Criteria regarding the personal situation of economic operators (that may lead to their exclusion) including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Situaţia personală a candidatului sau a ofertantului:
Cerinţa de calificare: Operatorii economici vor face dovada că nu se încadrează în una din situaţiile stipulate la art. 155 şi art. 156 din O.U.G. nr. 114/2011, cu completările și modificările ulterioare.
Documente solicitate:
1. Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 155 din O.U.G nr. 114/2011, cu modificările și completările ulterioare: Secţiunea Formulare Etapa I-a - Formular nr. 4, care va fi prezentat şi de terţul susţinător (financiar şi tehnic/profesional), dacă este cazul, iar în cazul unei asocieri de către toţi membrii asocierii;
2. Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 156 din O.U.G nr. 114/2011, cu modificările și completările ulterioare: Secţiunea Formulare Etapa I-a - Formular nr. 5, care va fi prezentat şi de terţul susţinător (financiar şi tehnic/profesional), dacă este cazul, iar în cazul unei asocieri de către toţi membrii asocierii;
3. Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, astfel:
a) pentru persoane juridice române:
— Certificatul de atestare fiscală, eliberat de Administraţia Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii candidaturilor (documentelor de calificare şi selecţie), din care să rezulte că operatorul economic nu are datorii la bugetul consolidat general. În cazul unei asocieri, documentul va fi prezentat de către toţi membrii asocierii,
— Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale, eliberat de Autorităţile Publice Locale, în termen de valabilitate la data depunerii candidaturilor (documentelor de calificare şi selecţie), din care să rezulte că operatorul economic nu are datorii la bugetele locale. În cazul unei asocieri, documentul va fi prezentat de către toţi membrii asocierii.
b) pentru persoane juridice străine:
— operatorii economici nerezidenţi (străini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului că şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, în conformitate cu cerinţele solicitate de autoritatea contractantă, eliberate de autorităţile competente ale ţarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). Documentele se vor prezenta însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba română, conform precizărilor de la pct. C.6.
În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. 3 lit.b, autoritatea contractantă acceptă o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentificată dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.
4. Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 150 din O.u.G. nr. 114/2011, cu modificările și completările ulterioare, - Secţiunea Formulare Etapa I-a - Formular nr. 7, care va fi prezentată şi de subcontractanţi dacă este cazul, iar în cazul unei asocieri de către toţi membrii asocierii;
5. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură (Secţiunea Formulare Etapa I-a - Formular nr. 8);
6. Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă, conform Ordinului preşedintelui ANRMAP nr. 314/2010 (Secţiunea Formulare Etapa I-a - Formular nr. 9).

Sancţiunea neîndeplinirii criteriului: Vor fi excluşi din cadrul procedurii operatorii economici care se încadrează în situaţiile stipulate la art. 150, 155 şi/ sau art. 156 din O.u.G. nr. 114/2011, cu modificările și completările ulterioare, și/sau ... detalii pe www.e-licitatie.ro

Criteria regarding the personal situation of subcontractors (that may lead to their rejection) including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
III.2.2)Economic and financial ability

Criteria regarding the economic and financial standing of economic operators (that may lead to their exclusion)

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Cerinţa minimă de calificare: operatorii economici trebuie să prezinte documente din care să rezulte că media cifrei de afaceri globală, pe anii financiari 2018, 2019 și 2020, este cel puțin egală cu valoarea înscrisă în tabelul de mai jos:
Nr. lot. Denumire produs Media cifrei de afaceri globală pe anii 2018, 2019 și 2020 (lei)
1. Complet de protecție impermeabil 720.300,00
2. Complet de protecție avansată/impermeabil, autonom 595.350,00
3. Complet de protecție avansată/impermeabil cu filtro ventilație 698.250,00
În cazul în care nivelul cifrei de afaceri a fost exprimat în altă monedă decât leul, pentru echivalenţa lei/valută se va avea în vedere cursul de schimb mediu anual lei/valută comunicat de Banca Naţională a României şi se va menţiona cursul utilizat în documentele depuse (Formular nr. 10).
Cursul de schimb mediu anual lei/euro comunicat de B.N.R. are valorile:
• pentru anul 2018: 1 euro = 4,6535 lei
• pentru anul 2019: 1 euro = 4,7452 lei
• pentru anul 2020: 1 euro = 4,8371 lei
Minimum level(s) of standards possibly required: Documente solicitate:
1. Declaraţia privind cifra de afaceri globală (Secţiunea Formulare Etapa I-a - Formular nr. 10), care cuprinde tabelul cu cifra de afaceri;
2. Bilanţurile contabile pentru anii 2018 şi 2020, vizate şi înregistrate de organele competente sau orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul poate dovedi capacitatea economico-financiară aferentă anilor 2018, 2019 și 2020 cum ar fi: rapoartele anuale, scrisori de bonitate din partea băncilor sau a unor societăţi recunoscute de audit financiar şi contabil etc., dacă în ţara de origine nu se emite document echivalent bilanţului contabil - copie lizibilă cu menţiunea,,conform cu originalul” semnat şi ştampilat.
Nu se solicită bilanţul contabil pe anul 2019 deoarece informaţiile relevante aferente acestui an se regăsesc în bilanţul contabil din anul 2020.
NOTE:
(1) Capacitatea economică şi financiară a candidatului poate fi susţinută şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între candidat şi persoana respectivă.
(2) În cazul în care candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective (Secţiunea Formulare Etapa I-a - Formular nr. 14), încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 155 şi 156 din O.u.G. nr. 114/2011 (va prezenta completat Formularele nr. 4 şi 5 - Secţiunea Formulare Etapa I-a).
(3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea financiară a unei/unor terţe persoane, situaţia economică şi financiară se demonstrează în condiţiile prevăzute la alin. (2). Dacă operatorii economici susţinători nu depun documentele în forma solicitată, resursele acestora nu vor fi luate în considerare. Susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului.
(4) Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câştigător face parte integrantă din acordul cadru și contractul subsecvent de furnizare.
Sancţiunea neîndeplinirii criteriului: Candidaturile operatorilor economici care nu îndeplinesc cerinţele minime referitoare la media cifrei de afaceri globale, conform cerinţei impuse, sau nu prezintă documentele care probează/confirmă îndeplinirea cerinţei vor fi respinse.

Criteria regarding the economic and financial standing of subcontractors (that may lead to their rejection)

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Minimum level(s) of standards possibly required:
III.2.3)Technical and/or professional capacity

Criteria regarding the technical and/or professional ability of economic operators (that may lead to their exclusion)

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Cerinţa minimă de calificare: operatorii economici trebuie să fi îndeplinit contract/contracte al căror obiect să fi fost furnizarea de produse similare şi care, individual/ cumulat în ultimii 5 (cinci) ani să fi avut o valoare cel puţin egală cu valoarea precizată mai jos:
Nr. lot. Denumire produs Experienţă similară (lei)
1. 1 Complet de protecție impermeabil 720.300,00
2. Complet de protecție avansată/impermeabil, autonom 595.350,00
3. Complet de protecție avansată/impermeabil cu filtro ventilație 698.250,00
Precizări privind modul de calcul al cuantumului experienţei similare:
a. Echivalenţa lei/valută se va calcula la cursul de schimb mediu anual, comunicat de către BNR şi se vor specifica cursurile utilizate în documentele depuse (Formular nr. 11). Cursul de schimb mediu anual lei/euro comunicat de B.N.R. are valorile:
• pentru anul 2016: 1 euro = 4,4908 lei
• pentru anul 2017: 1 euro = 4,5681 lei
• pentru anul 2018: 1 euro = 4,6535 lei
• pentru anul 2019: 1 euro = 4,7452 lei
• pentru anul 2020: 1 euro = 4,8371 lei
b. Cei cinci ani se calculează prin raportare la data limită de depunere a candidaturilor, respectiv 19.7.2021.
c. Prin produse similare, autoritatea contractantă înţelege numai produse livrate în baza unor contracte ce au avut ca obiect producerea/comercializarea/instalarea de Echipamente de protecţie individuală împotriva agenţilor biologici, agenților chimici și a contaminării radiologice și/sau care au avut destinația mai jos definită.
Autoritatea contractantă va analiza formularele depuse şi va lua în considerare numai acele produse pentru care se face dovada livrării unor echipamente, de tip Complet de protecție impermeabil CBR, de tip Complet de protecție avansată/impermeabil, autonom CBR (care are în compunere inclusiv aparat de protecție respiratorie izolat autonom, cu circuit deschis, cu aer comprimat și presiune normală în mască) și de tip Complet de protecție CBR avansată/impermeabil cu filtro ventilație (care are în compunere inclusiv aparat de filtro-ventilație), destinate protecției individuale la substanțe toxice.
d. În susţinerea formularelor prezentate, candidatul trebuie să facă dovada, prin anexarea de documente justificative cum ar fi: extrase din contracte, procese verbale de recepție, inventare de complet, documente de omologare (ACF, ACFz şi AOO), documente constatatoare, recomandări din partea beneficiarului, etc., că acesta a avut ca obiect livrarea de Echipamente de protecţie individuală împotriva agenţilor biologici, agenților chimici și a contaminării radiologice și/sau destinația mai sus menționată.
În caz contrar, contractele în cauză nu vor fi luate în calcul la determinarea experienţei similare.
e. În vederea susţinerii experienţei similare, ofertantul poate prezenta şi contracte care au avut ca obiect secundar livrarea de produse similare având destinaţia solicitată. În această situaţie, candidatul trebuie să facă dovada, prin anexarea de documente justificative cum ar fi: extrase din contracte, procese verbale, inventare de complet, documente de omologare (ACF, ACFz şi AOO), documente constatatoare, recomandări din partea beneficiarului, etc., că realizarea acelor părţi din contract au avut ca obiect livrarea de Echipamente de protecţie individuală împotriva agenţilor biologici, agenților chimici și a contaminării radiologice și/sau destinația mai sus menționată, precum și valoarea aferentă strict acestui obiect de activitate. În caz contrar, contractele în cauză nu vor fi luate în calcul la determinarea experienţei similare.
Prezenta sectiune se completeaza cu informatiile de la sectiunea C4 din documentatia de atribuire anexata anuntului (DA Echipamente de protecție individuală CBRN.pdf.p7s).
Cerinţa de calificare: Operatorii economici trebuie să aibă implementat un sistem de management al calităţii, în conformitate cu standardul ISO-9001:2015 sau echivalent.
Minimum level(s) of standards possibly required
Declaraţie/declaraţii privind lista principalelor livrări de produse similare în ultimii 5 ani (experienţa similară) - Secţiunea Formulare Etapa I-a - Formular nr. 11. Se va completa câte un formular pentru fiecare contract în parte, respectându-se precizările de la punctul C.4., lit. a)-f) şi instrucţiunile de completare ale formularului;
NOTE:
(1) Capacitatea tehnică şi profesională a candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între candidat şi persoana respectivă, cu respectarea celorlalte condiţii impuse prin prezenta documentaţie (autorizaţii de securitate industriale, etc).
(2) În cazul în care candidatul își demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective (Secţiunea Formulare Etapa I-a - Formular nr. 15), încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia candidatului/ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate.
Pentru contractele prezentate ca susţinere vor fi completate Formulare nr.11 pentru fiecare contract în parte, respectându-se precizările de la punctul C.4., lit. a)-f) şi instrucţiunile de completare ale formularului.
Persoana care asigură susţinerea tehnică şi profesională nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 155 şi 156 din O.u.G. nr. 114/2011.
(3) Atunci când un grup de operatori economici depune candidatura comună, capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea tehnică şi profesională a unei/unor terţe persoane, capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează în condiţiile prevăzute la alin. (2). Dacă operatorii economici susţinători nu depun documentele în forma solicitată, resursele acestora nu vor fi luate în considerare. Susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului.
(4) Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câştigător face parte integrantă din contractul de achiziţie publică.
Sancţiunea neîndeplinirii criteriului: Candidaturile operatorilor economici care nu îndeplinesc cerinţele minime referitoare la experienţa similară vor fi respinse.
Documente solicitate:
— candidaţii români trebuie să deţină un certificat, valabil la data limită de depunere a candidaturilor, care să dovedească implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii conform cu cerinţele din standardul ISO-9001:2015 sau similar,
— candidaţii străini care nu au sediul în România trebuie să deţină o certificare sau o acreditare, în conformitate cu ISO-9001:2015, valabilă la data limită de depunere a candidaturilor, acordată de un organism naţional ori internaţional, recunoscut de o ţară membră UE sau NATO,
— Candidatul va prezenta copie lizibilă cu menţiunea,,conform cu originalul”, semnată şi ştampilată, după certificate emise de un organism independent care atestă implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii conform cu cerinţele din standardul ISO-9001:2015 sau echivalent sau orice alt document care poate dovedi conformitatea cu standardul specificat sau dacă nu urmează aceleaşi metode de standard, ofertantul trebuie să dovedească îndeplinirea nivelurilor de performanţă stabilite de acesta,
— În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat astfel cum este solicitat, se vor accepta orice alte probe sau dovezi prezentate, în măsura în care acestea pot dovedi asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.
NOTĂ: În cazul depunerii unei candidaturi/ofertă în asociere, fiecare asociat are obligaţia de a demonstra îndeplinirea cerinţei, pentru partea din contract pe care o realizează. Documentele solicitate trebuie să fie valabile la data depunerii candidaturilor.
Sancţiunea neîndeplinirii criteriului: Candidaturile operatorilor economici care nu fac dovada implementării și menținerii sistemului calității, vor fi respinse.

Criteria regarding the technical and/or professional ability of subcontractors (that may lead to their rejection)

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

Minimum level(s) of standards possibly required

III.2.4)Information about reserved contracts
The contract is restricted to sheltered workshops
The execution of the contract is restricted to the framework of sheltered employment programmes
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Restricted
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
Envisaged minimum number 3 and maximum number 7
Objective criteria for choosing the limited number of candidates: Selectarea candidaţilor calificaţi se realizează pe baza următoarei modalităţi de punctare a performanţelor tehnice şi economico-financiare: - Capacitatea tehnică: 70 pct. din care: Subcriteriul 1: Cuantumul livrărilor de produse similare (experienţă similară) 70 pct. - Capacitatea economică şi financiară 30 pct. din care: Subcriteriul 2: cifra de afaceri globală: 30 pct. TOTAL: 100 pct. Precizări generale: 1. Pentru valoarea cea mai mare obţinută se acordă punctaj maxim; pentru alte valori obţinute se acordă punctaje direct proporţionale cu punctajul maxim acordat, conform formulei: Pk = Σ ni * Vki / Vi max i=1,2 în care: i – subcriteriul definit conform paragrafului anterior; Pk – punctajul calculat pentru candidatul k; n – nr. maxim de puncte corespunzător subcriteriului (70 respectiv 30 puncte); Vki = valoarea corespunzătoare subcriteriului pentru candidatul“k”; Vi max = valoarea cea mai mare ofertată pentru subcriteriul respectiv. 2. Clasamentul candidaţilor selectaţi se realizează în ordinea descrescătoare a sumei punctajelor calculate pentru cele două subcriterii. NOTĂ: Pentru calculul cuantumului livrărilor de produse, vor fi luate în calcul doar contractele care au avut ca obiect furnizarea de produse similare, conform precizărilor de la punctul C.4. În cazul în care numărul candidaţilor participanţi la procedura de atribuire şi care îndeplinesc criteriile de la punctul C.1÷C.5 va fi mai mare sau egal cu 8 (opt), candidații vor fi selectați pe baza modalităţilor de punctare a performanţelor tehnice şi economico-financiare prevăzute la C.7, urmând a continua procedura de atribuire cu primii 7 (șapte) operatori economici din clasament. (3) În cazul în care numărul candidaţilor participanţi la procedura de atribuire şi care îndeplinesc criteriile de la punctul C.1÷C.5 va fi mai mare sau egal cu 3 (trei) dar mai mic sau egal cu 7 (şapte), criteriile de selectare nu se vor mai aplica şi în consecinţă toţi aceştia vor fi selectaţi şi vor participa la etapa a II-a. (4) În cazul în care 2 (două) candidaturi sau o singură candidatură îndeplinește criteriile de la pct. C1÷C5 procedura de atribuire va continua cu operatorul/operatorii economici calificati.
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated yes
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
12/3/CFA-C/2021
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
19.7.2021 - 10:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information:
Procedura este organizată de M.Ap.N – U.M. 02550 Buc. (prin U.M. 02550 C Buc.).

Documentaţia publicată în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice este documentaţia aferentă Etapei I - Calificarea şi selectarea candidaţilor. Solicitările de clarificări, cu privire la documentaţia de atribuire aferentă Etapei I, vor fi transmise prin poştă sau fax. Programul de lucru al autorităţii contractante este de luni până vineri între orele 08.00-16.00. Orice document, ce conţine solicitări de clarificări, transmis autorităţii contractante în afara orelor de program va putea fi înregistrat, iar autoritatea contractantă va lua cunoştinţă de el, doar în prima zi (la prima oră) cu program de lucru. Răspunsurile la solicitările de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire aferentă Etapei I, vor fi publicate de către autoritatea contractantă în SEAP, secţiunea,,documentaţie şi clarificări” din cadrul anunţului de participare (adresa www.e-licitatie.ro).

Evaluarea candidaturilor/ofertelor se realizează conform Metodologiei de evaluare a candidaturilor / ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achiziţie organizate în baza OUG nr. 114 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii publicată în SEAP, secţiunea,,Documentaţie, clarificări şi decizii” din cadrul anunţului de participare.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Ministerul Apărării Naţionale – UM 02550 Bucureşti – Biroul juridic
Postal address: Drumul Taberei nr. 9-11, sector 6
Town: București
Postal code: 061353
Country: Romania

VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Conform Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania

VI.5)Date of dispatch of this notice:
3.6.2021