Supplies - 288416-2022

Submission deadline has been amended by:  332856-2022
30/05/2022    S103

Slovakia-Bratislava: Laboratory reagents

2022/S 103-288416

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
National registration number: 00151866
Postal address: Pribinova 2
Town: Bratislava - Staré Mesto
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 81272
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Matej Sliška
E-mail: matej.sliska@minv.sk
Telephone: +421 250944311
Internet address(es):
Main address: https://www.minv.sk/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/441236
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/23107/summary
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dodávka chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre expertíznu činnosť útvarov MV SR

Reference number: 23107
II.1.2)Main CPV code
33696500 Laboratory reagents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je zabezpečenie spotrebného materiálu potrebného pre Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru a útvary Ministerstva vnútra SR k výkonu expertíznej činnosti vykonávanej podľa ISO 17 025 pri znaleckom dokazovaní páchateľov trestných činov a databázovaní.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 8 483 687.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124130 Diagnostic supplies
33141625 Diagnostic kits
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Slovenská republika: Bratislava, Slovenská Ľupča, Košice

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je zabezpečenie spotrebného materiálu potrebného pre Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru a útvary Ministerstva vnútra SR k výkonu expertíznej činnosti vykonávanej podľa ISO 17 025 pri znaleckom dokazovaní páchateľov trestných činov a databázovaní.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 8 483 687.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Podmienky účasti podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v prílohe č. 4 súťažných podkladov.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Verejný obstarávateľ nestanovil podmienky účasti týkajúce finančného a ekonomického postavenia.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/06/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/06/2022
Local time: 10:05
Place:

Informácie týkajúce sa otvárania ponúk sú uvedené v Súťažných podkladoch, Časť V., bod 21.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona.

2. Verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním.

3. Verejné obstarávanie nie je obstarávaním inovácií.

4. Verejné obstarávanie nie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorý majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

6. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 10 000 EUR. Podrobnosti o zložení zábezpeky ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch.

7. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami / uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 zákona prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami / uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania. JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér pre elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

8. Verejný obstarávateľ poskytuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené v systéme JOSEPHINE na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/23107/summary.

10. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie http://www.uvo.gov.sk/profily/- /profil/pdetail/239 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/23107/summary.

11. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/05/2022