Supplies - 288655-2021

09/06/2021    S110

Czechia-Brno: Medical consumables

2021/S 110-288655

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
National registration number: 00159816
Postal address: Pekařská 664/53
Town: Brno
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postal code: 656 91
Country: Czechia
Contact person: Ivan Mrkva
E-mail: ivan.mrkva@fnusa.cz
Telephone: +420 543184041
Fax: +420 543183285
Internet address(es):
Main address: http://www.fnusa.cz
Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilfnusa
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilfnusa
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilfnusa
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

SZM pro praktickou výuku specializačního vzdělávání sester

Reference number: 27/2021
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky je dodání spotřebního materiálu pro praktickou výuku studentů (sester) ve specializačním studiu, podrobněji viz Příloha ZD, specifikace.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 957 894.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ochranné pomůcky a jednorázové sety

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
18142000 Safety visors
18444000 Protective headgear
35113490 Protective frock
18143000 Protective gear
33141620 Medical kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Main site or place of performance:

Brno

II.2.4)Description of the procurement:

21 200 ks

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 617 920.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Veřejná zakázka projektu s názvem Specializační vzdělávání sester v regionech, Jihomoravský kraj I., registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007521, je financována Evropskou unií z Evropského st...

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Desinfekce na ruce

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
24455000 Disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Main site or place of performance:

Brno

II.2.4)Description of the procurement:

680 ks

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 82 654.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Veřejná zakázka projektu s názvem Specializační vzdělávání sester v regionech, Jihomoravský kraj I., registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007521, je financována Evropskou unií z Evropského st...

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Močové katetry

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141200 Catheters
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Main site or place of performance:

Brno

II.2.4)Description of the procurement:

435 ks

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 32 320.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Veřejná zakázka projektu s názvem Specializační vzdělávání sester v regionech, Jihomoravský kraj I., registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007521, je financována Evropskou unií z Evropského st...

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Systém ke zvládání fekální inkontinence

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Main site or place of performance:

Brno

II.2.4)Description of the procurement:

30 ks

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 225 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Veřejná zakázka projektu s názvem Specializační vzdělávání sester v regionech, Jihomoravský kraj I., registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007521, je financována Evropskou unií z Evropského st...

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dodavatel prokáže základní způsobilost uvedenou v § 74 zákona způsobem dle § 75 zákona. Doklady o kvalifikaci v rozsahu dle § 75 zákona je však vítězný dodavatel povinen předložit nejpozději do uzavření smlouvy a to ve formě předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/07/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/07/2021
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/06/2021