Supplies - 28866-2022

19/01/2022    S13

România-București: Electricitate

2022/S 013-028866

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN
Număr naţional de înregistrare: RO1589932
Adresă: Strada Ionescu de la Brad Ion, Nr. 10, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013813
Țară: România
Persoană de contact: București
E-mail: petronela.dionise@romatsa.ro
Telefon: +40 212083528
Fax: +40 212083564
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.romatsa.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Regie Autonoma
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Activitati aeroportuare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziția de energie electrică pentru R.A. ROMATSA

II.1.2)Cod CPV principal
09310000 Electricitate
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziția de energie electrică pentru R.A. ROMATSA

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 11 795 424.56 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Administrația centrală și subunitățile R.A. ROMATSA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achiziția de energie electrică pentru R.A. ROMATSA

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Atribuirea unui contract fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazurile enumerate mai jos
  • Nicio ofertă sau nicio ofertă/cerere de participare adecvată ca răspuns la o procedură restrânsă
  • Achiziţie de produse cotate şi achiziţionate pe o piaţă de mărfuri
Explicaţie:

Achiziție prin Bursa Română de Mărfuri, în conformitate cu art. 104 alin. 5 lit. c) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare

IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 341
Titlu:

Achiziția de energie electrică pentru R.A. ROMATSA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/12/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TINMAR ENERGY
Număr naţional de înregistrare: RO 34620961
Adresă: Strada Floreasca, Nr. 246C
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 014476
Țară: România
E-mail: george.mihai@tinmar.ro
Telefon: +40 213180772
Fax: +40 213180771
Adresă internet: www.tinmar.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 12 000 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 11 795 424.56 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
14/01/2022