Help us improve the TED website by filling out our short survey!

Supplies - 289511-2018

05/07/2018    S127    Dodávky - Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex-ante - Rokovacie konanie bez predchádzajúcej výzvy na súťaž 

Slovensko-Košice: Izotopové činidlá

2018/S 127-289511

Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante

Tovary

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35562340
Poštová adresa: Rastislavova 43
Mesto/obec: Košice-mestská časť Juh
Kód NUTS: SK042
PSČ: 042 53
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Michaela Pitoňáková
E-mail: pitonakova@inmm.sk
Telefón: +421 556118333
Fax: +421 556118309

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.inmm.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9124

I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Xofigo

Referenčné číslo: 2/2018
II.1.2)Hlavný kód CPV
33696400
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom obstarávania je dodávka humánneho lieku Xofigo 1000 kBq/ml injekčný roztok, sol inj 1x6 ml (liek. inj. skl.) s obsahom 223Ra. Xofigo sa indikuje na liečbu dospelých pacientov s pokročilou rakovinou prostaty s prítomnosťou symptomatických kostných metastáz, bez prítomnosti viscerálnych metastáz. Xofigo je terapeutické rádiofarmakum vyžarujúce alfa častice. Účinná látka: Chlorid radnatý (223Ra).

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 3 366 485.76 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042
Kód NUTS: SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, pracovisko Košice, Rastislavova 43, Košice

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, pracovisko Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávka humánneho lieku Xofigo 1000 kBq/ml injekčný roztok, sol inj 1x6 ml (liek. inj. skl.) s obsahom 223Ra v predpokladanom množstve 704 ks na obdobie 48 mesiacov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Rokovacie konanie bez predbežného zverejnenia
  • Práce, tovary alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt z týchto dôvodov:
    • ochrana výlučných práv vrátane práv duševného vlastníctva
Vysvetlenie:

Verejný obstarávateľ realizuje liečbu pacientov s pokročilou rakovinou prostaty prostredníctvom humánneho lieku Xofigo, ktorého jediným výrobcom je spoločnosť Bayer AS, Oslo, Nórsko. Držiteľom rozhodnutia o registrácii daného lieku je spoločnosť Bayer Pharma AG, 13342 Berlín, Nemecko, registračné číslo EU/1/13/873, dátum prvej registrácie 13.11.2013. Tieto skutočnosti vyplývajú z prehlásenia spoločnosti Bayer Pharma AG, sídlom 13342 Berlín, Nemecko, ako aj z vykonávacieho rozhodnutia Európskej komisie č. K(2013)8087 zo dňa 13.11.2013, ktorým sa udeľuje povolenie na uvedenie lieku "Xofigo - Chlorid radnatý RA 223" na použitie v humánnej medicíne na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004, pričom toto rozhodnutie v zmysle čl. 5 rozhodnutia je adresované spoločnosti Bayer Pharma AG, sídlom 13342 Berlín, Nemecko.

Na základe platného čestného prehlásenia spoločnosti Bayer, spol. s r. o., sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava zo dňa 24.4.2018, je zrejmé, že spoločnosť Bayer, spol. s r.o., je na území Slovenskej republiky výhradným zástupcom spoločnosti Bayer AG, Nemecko- držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku Xofigo.

Na základe uvedeného verejnému obstarávateľovi môže požadovanú dodávku humánneho lieku Xofigo, z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv, poskytnúť len určitý dodávateľ, a to spoločnosť Bayer, spol. s r.o., ktorej boli udelené výhradné práva na predaj zmluvných produktov v Slovenskej republike a je oprávnená dodávať predmet zákazky na území SR, a preto predmet zákazky objektívne nemôže poskytnúť iný hospodársky subjekt.

Verejný obstarávateľ zároveň uvádza, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva bez potreby výhradnosti konkrétneho dodávateľa alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania a verejný obstarávateľ vzniknutú situáciu nezapríčinil sám svojím konaním. Dôvod nedostatku alternatívnych riešení vyplýva z ochrany vyššie uvedených výhradných práv spoločnosti Bayer.

S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti je splnená podmienka pre použitie priameho rokovacieho konania v súlade s § 81 písm. b) bod 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie spoločnosť Bayer, spol. s r.o. z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv, pretože požadovaný liek Xofigo môže na území Slovenskej republiky dodať a poskytnúť len tento jediný dodávateľ.

IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania

Oddiel V: Pridelenie zákazky/koncesie

Zákazka č.: 1.
Názov:

Xofigo

V.2)Pridelenie zákazky/koncesie
V.2.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
28/06/2018
V.2.2)Informácie o ponukách
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: Bayer, spol. s r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35759143
Poštová adresa: Karadžičova 2
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
PSČ: 811 09
Štát: Slovensko
Dodávateľom/koncesionárom bude MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)
Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky/časti/koncesie: 3 366 485.76 EUR
Celková hodnota zákazky/časti/koncesie: 3 366 485.76 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
03/07/2018