Szolgáltatások - 290083-2021

09/06/2021    S110

Magyarország-Budapest: Művészetilétesítmény-üzemeltetési szolgáltatások

2021/S 110-290083

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 12697715243
Postai cím: Komor Marcell utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Újszászy Zsófia
E-mail: ujszaszy.zsofia@mupa.hu
Telefon: +36 15553033
Fax: +36 46322490
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mupa.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000582302021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000582302021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: 100 %-os állami tulajdonú nonprofit kft.
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Host és hostess tevékenység biztosítása

Hivatkozási szám: EKR000582302021
II.1.2)Fő CPV-kód
92320000 Művészetilétesítmény-üzemeltetési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Müpa szervezésében vagy közreműködésével - a Müpa épületében, vagy külső helyszínen - megvalósuló rendezvények jegyszedői, ültetői, hostess és rendezvénybiztosító, kiemelt hostess (VIP vendégek kísérése), valamint ruhatári, ad-hoc irodai adminisztratív szolgáltatások kizárólagos ellátása, a szolgáltatási keretszerződésben meghatározott specifikáció szerint.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
92320000 Művészetilétesítmény-üzemeltetési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Müpa Budapest Nonprofit Kft., 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1., illetőleg a Müpa programszerkesztésével összhangban Magyarország területén belül

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szolgáltató a tevékenységét az AK programjaihoz igazodva, és igényeit szem előtt tartva, vele folyamatosan egyeztetve látja el magas szakmai színvonalon, az AK-vel egyeztetett formaruhában, a Müpa vagy - a Müpán kívüli rendezvény esetén - az adott helyszín és az érintett rendezvény adottságaihoz és előírásaihoz igazodva.

Szolgáltató fő feladata ezen belül beléptetés és közönségirányítás, jegyszedés, ültetés, nézőtéri felügyelet, hostess szolgálat, ruhatár üzemeltetés, kiemelt hostess tevékenység keretében az Ajánlatkérő tevékenységével összefüggésben kiemelt hostess feladatok (VIP vendégek kísérése), és egyéb ad-hoc jellegű adminisztratív feladatok, közreműködés irodai munkákban.

Szolgáltató feladata továbbá a fentiekhez kapcsolódó teljes körű adminisztráció és koordináció ellátása is, valamint dedikált kapcsolattartó kijelölése.

a) a Müpa Budapest Nonprofit Kft. 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. szám alatti épületében, valamint a Megrendelő szervezésében vagy közreműködésével - a Müpa épületén kívüli - egyéb helyszínen megrendezésre kerülő kulturális műsorok és egyéb rendezvények biztosítása, jegyszedő- és ültető, host és hostess, valamint rendezvénybiztosítási és ruhatári szolgáltatás ellátása, valamint az arculathoz illeszkedő, megfelelő minőségű formaruha biztosítása,

b) kiemelt hostess tevékenység (VIP vendégek kísérése, külföldi művészek kísérése) ellátására felsőfokú idegennyelv tudással rendelkező, és az Ajánlatkérő által megfogalmazott egyéb - eseti - elvárásoknak megfelelő, magasan kvalifikált hostess munkatársakkal;

c) irodai munkákban való közreműködés a beszerzés tárgyával összefüggésben álló feladatok tekintetében (ad-hoc jellegű adminisztratív feladatok ellátása, aktarendezés, iratjegyzékek készítése, borítékolás, szóróanyagok összekészítése, telefonon ügyintézés).

A keretszerződés keretében megrendelni tervezett szolgáltatás mennyisége: éves szinten várhatóan 700 db rendezvényhez kapcsolódó hostess szolgáltatás, amelyből VIP hostess szolgáltatás igénybe vételére kerül sor évi cca. 20 alkalommal, irodai hostess szolgáltatás igénybe vételére kerül sor évi cca. 10 alkalommal, Ajánlatkérő épületében, valamint szervezésében, vagy közreműködésével - a Müpa épületén kívüli - egyéb helyszínen megrendezésre kerülő szolgáltatás igénybe vételére kerül sor évi cca. 670 alkalommal. Ruhatári szolgáltatást átlagosan 1500 rendezvényhez kapcsolódóan vesz igénybe Ajánlatkérő.

A Müpa olyan befogadó színházként működő kulturális intézmény, melynek különböző termeiben

— legtöbbször egy időben,

— egyszerre több teremben,

— akár a Müpa épületében található termekben zajló előadások mellett Müpán kívüli helyszíneken is

— nagyrészt minden nap más-más rendezvény zajlik.

A Covid 19 járványidőszakot megelőző három év (2019-2018-2017) adatait vizsgálva az éves átlagos rendezvényszám - kizárólag a Müpa alábbi termeiben a következőképpen alakult:

— Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem: átlagosan 230 rendezvény / év

— Fesztivál Színház: átlagosan 270 rendezvény / év

— Üvegterem: átlagosan 200 rendezvény / év

A rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 330 000 000,- HUF.

A keretszerződés során Ajánlatkérő az alábbi kötbér-típusokat köti ki: késedelmi kötbér; hibás teljesítés miatti kötbér és meghiúsulási kötbér.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 330 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 36
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok folytatása:

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) K.r. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész „α”pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem tünteti fel a formanyomtatványban. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) K.r. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

M1: Ajánlattevő ismertesse a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év jelentősebb szolgáltatási referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott formában igazolva, a teljesítés kezdő és befejező időpontjának megjelölésével.

M2/1/2: Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az irányító szakemberek és a vezető szakmai alkalmasságát felsőfokú végzettségük igazolásáról szóló bizonyítvány vagy diploma egyszerű másolatával, valamint saját kezű aláírással benyújtott önéletrajzzal, a nyelvismeretet nyelvvizsga bizonyítványuk egyszerű másolatban történő csatolásával igazolják. Csatolni szükséges a szerződés teljes időtartamára szóló ún. „rendelkezésre állási nyilatkozatot” (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pont). A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Kapacitást nyújtó szervezet igénybevételére a Kbt. 65. § (7)-(8) valamint (11) bekezdései alapján kerülhet sor.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha:

M1: nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben kulturális tevékenységet végző megrendelőnél végzett, legalább 900 kulturális rendezvényen ellátott host és hostess tevékenységre, valamint ezen rendezvényekből legalább 450 rendezvényen ruhatári szolgáltatás ellátására vonatkozó, legfeljebb kettő szerződésből származó, referenciával. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet a 21/A. §-ával összhangban a referencia teljesítésének igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Ajánlatkérő felhívja továbbá Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket vesz figyelembe.

M2: nem rendelkezik a keretszerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló szakemberekkel az alábbiak szerint:

M2/1: legalább 1 fő a feladat megvalósítását szakmailag irányító felsőfokú OKJ biztonságszervező, vagy azzal egyenértékű végzettségű, vagy annak megfelelő legalább 24 hónap biztonságszervezési szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.

M2/2: legalább 3 fő felsőfokú végzettségű, szakemberrel, akik rendelkeznek államilag elismert felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséggel ezen belül - akik rendelkeznek legalább 24 hónap, közbeszerzés tárgya (kulturális rendezvényen ellátott host és hostess tevékenység) szerinti szakmai tapasztalattal, - akik közül legalább 2 szakember angol vagy német középfokú nyelvismerettel rendelkezik-, - akik közül legalább 1 fő rendelkezik legalább 24 hónap, közbeszerzés tárgya szerinti vezetői szakmai tapasztalattal.

Az M2/2 alkalmassági követelmény igazolására összességében legfeljebb 3 szakember jelölhető meg.)

Az M2/2 alkalmassági kritérium szerint jelölt szakember az M2/1 alkalmassági követelményt is teljesítheti, azonban a beadott dokumentumokban elkülönítetten kell kimutatni azt, hogy mely alkalmassági követelményhez melyik szakmai tapasztalati rész kapcsolódik.

Az M2/1 alkalmassági kritérium szerint jelölt szakember az M2/2 alkalmassági követelményt is teljesítheti, azonban a beadott dokumentumokban elkülönítetten kell kimutatni azt, hogy mely alkalmassági követelményhez melyik szakmai tapasztalati rész kapcsolódik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. §(1) bek. b) pont).

Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek-ben előírtakra.

A kizáró okok igazolásának módja: A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4.§, ill. 6.§. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles a részvételi jelentkezéssel együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a Kbt. 69. § (4)-(7) bek-nek ajánlattevővel szemben alkalmazása esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (az i) pont ib) alpont kivételével) és 10. § (a g) pont gb) alpont kivételével), a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Előzetes igazolás: ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a Kr. 2-7. §-ának (kivéve a Kr. 4. § (2) bek.) megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben felsorolt kizáró okokhatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Kr. 3. § (5) bek). Ha egy ajánlattevőaz előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. (Kr. 3. § (3) bek.). Az ajánlattevőnek az alkalmasságának igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtania a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében (Kbt. 67. § (4) bek., Kr. 15. § (1) bek.). Az ajánlattevőnek azon alvállalkozók tekintetében, akik nem vesznek részt az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania a kizáró okok tekintetében (Kr. 15. § (2) bek.) A Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. A Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-ban feltüntetett ig. módok a Kr. V. Fej-nek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Utólagos igazolás: Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt.69. § (4) bek szerint ajánlattevőnek az ajánlatkérő erről szóló felhívására a Kr. 8. 12-16. §-ai szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok. Ha az elbírálás során ajánlatkérőnek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bek.-nek megfelelően bármikor 5 munkanapos határidő kitűzésével kérheti az igazolás benyújtását.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ellenérték kifizetése a Kbt. 135.§ (1), (5) - (6) bekezdései, illetőleg a Ptk. 6:130.§ (1) - (2) bekezdései és 6:155.§ rendelkezései szerint történik. Kötbérek:

— hibás teljesítés esetén a szerződésszegéssel érintett szolgáltatás ellenértékének 20 %-a,

— amennyiben a vállalt reakció időn belül nem tudja a felállítási tervet módosítani, módosítással érintett létszámot érintő ellenszolgáltatás (óradíj) 50 %-a,

— a nem teljesített szolgáltatás(ok) ellenértékének (áfa nélküli érték) 15 %-a,

— késedelmes teljesítése esetén, amennyiben a késedelemért a Szolgáltató a felelős, a kötbér mértéke az adott szolgáltatás ellenértékének (áfa nélküli érték) 0,5 %-a/óra, de max. 20 %-a,

— amennyiben a Szolgáltató a szerződés hatálya alatt 10 alkalommal késedelmesen, hibásan vagy nem teljesít, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben Szolgáltató 1 000 000,- Ft összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Értékelési szempontok - Súlyszám:

1. Az ellenszolgáltatás mértéke: a rendelkezésre álló személyzet óradíja/fő (Ft + Áfa) - 54

1.1. A Müpa épületében, valamint Ajánlatkérő szervezésében vagy közreműködésével - a Müpán kívüli - egyéb helyszínen megrendezésre kerülő rendezvények jegyszedő-, nézőtéri ültető és felügyelő-, host- és hostess-, valamint rendezvénybiztosítási szolgáltatásának ellátása esetén -50

1.2. Kiemelt hostess tevékenység ellátása esetén - 2

1.3. Irodai munkákban való közreműködés a beszerzés tárgyával összefüggésben álló feladatok esetén - 2

2. Formaruha rendelkezésre tartásának díja a személyzet óradíjának %-ban (előny a kevesebb) [1-5 % között] - 4

3. A Müpa szervezésében megvalósuló, iskolás csoportok számára szervezett koncertekhez (így különösen, de nem kizárólagosan Matiné+ / OrgonaExpedíció iskolás csoportoknak / Zenés tízórai programok esetében, valamint a Ringató / Babakoncert rendezvényeihez kapcsolódósan) Ajánlatkérőnek ajánlott ruhatári üzemeltetési díj (előny a kevesebb) [1 - 20 000,- Ft + Áfa/alkalom között] - 5

4. Az ajánlat szakmai megalapozottsága - 14

4.1. Amennyiben Ajánlattevő rendelkezik a közbeszerzés tárgyát érintő szolgáltatásban közreműködőkre vonatkozó olyan oktatási anyaggal, amely tartalmazza a) az oktatási módszerét, b) rendszerességét, c) az oktatás egyes témacsoportjait és d) az oktatásba bevonni kívánt szakembereket (IGEN/NEM) - 4

4.2. Amennyiben Ajánlattevő rendelkezik olyan vállalatirányítási rendszerrel, amely alkalmas a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás mennyiségének, valamint költségeinek naprakész (valós idejű) és Ajánlatkérő számára is elérhető nyilvántartására a szerződés hatálya alatt. (IGEN/NEM) - 1

4.3 Amennyiben Ajánlattevő rendelkezik a közbeszerzés tárgyát érintő szolgáltatásban közreműködőkre vonatkozó Etikai Kódexszel, amely tartalmazza a) a munkahelyen való megjelenésre és viselkedésére, b) adat- és információvédelemre, c) a hostessek rendelkezésére bocsátott technikai eszközök gondos kezelésére (a Müpa értékeinek védelmére), valamint d) a vezetőkkel kapcsolatos elvárásokra vonatkozó előírást (IGEN/NEM) - 3

4.4 Amennyiben Ajánlattevő a közbeszerzés tárgyát érintő szolgáltatásban közreműködőkre vonatkozó Etikai Kódexe tartalmaz az etikai elvárok megsértése esetén alkalmazandó etikai eljárás lefolytatására vonatkozó szabályokat (azaz az etikai eljárás menetét) (IGEN/NEM) - 2

4.5 Amennyiben Ajánlattevő rendelkezik a felmerülő rendkívüli vagy vészhelyzetekre (különösen tekintettel a közegészségügyi illetve járvány helyzetekre) alkalmazott intézkedési tervvel, amely bemutatja az a) előzetes tervezést, b) a teljesítésben résztvevő személyzet felkészítését és annak módszereit, c) továbbá bemutatja az alkalmazni kívánt eszközöket és felszereléseket (IGEN/NEM)" - 3

4.6 Amennyiben Ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés hatálya alatt a szolgáltatás teljesítésében közreműködő hostok/hostessek legalább 20 %-a rendelkezik elsősegély alapismeretekkel (IGEN/NEM) - 1

5. Az M2/2. alkalmasság keretében bemutatott 3 fő szakember - alkalmassági kritériumok között előírt, közbeszerzésben érintett szolgáltatás területén szerzett 24 hónapos szakmai tapasztalaton túli - szakmai többlettapasztalata (hónap / fő) [1 - 36 hó / fő között] - 5

6. Szakember többlet szakmai tapasztalatának értékelése az M2/1 alkalmassági kritériumhoz képest (hónap / fő) [0 - 36 hó / fő között] - 5

7. Az alkalmassági kritériumok között előírt nyelvvizsgákon túl az M2/1 és M2/2 alkalmasság keretében bemutatott 4 fő szakember nyelvtudását értékeli Ajánlatkérő az alábbi módon:

a. államilag elismert középfokú nyelvvizsga - 1 pont / nyelvvizsga

b. államilag elismert felsőfokú nyelvvizsga - 2 pont / nyelvvizsga - 5

8. Rendkívüli körülmények esetére vállalt reakció idő a felállítási terv módosítására, és a lemondás lehetőségére kötbérmentesen a létszám 15 %-ig (órákban) [3 óránál kevesebb nem ajánlható] - 8

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 07/07/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1./ Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

2./Be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését (Kbt. 67. § (4) bekezdés).

3./ Az ajánlatot az ajánlati felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni (Kbt. 66. § (1) bekezdés).

4./ Ajánlatkérő a Kbt.71. §-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

5./ Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot

6./ Szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló összegezés ajánlattevőknek történő megküldését követő 10. napot követően.

7./ Ajánlatkérő a jelen felhívásban rögzített alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

8./ Közös Ajánlattevőknek közös nyilatkozatban meg kell nevezniük a képviselő céget, illetve a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk (Kbt.35. §).

9./ A részajánlat tétel kizárásának indoka: A szolgáltatás egymástól el nem választható egységekből tevődik össze, melyek együttesen adják a közbeszerzési eljárás tárgyát. Az eljárás mennyiségének túlnyomó többsége host- és hostess feladatokat foglal magában. A jelezett feladatok kiegészítő jellegű szolgáltatásokra vonatkoznak. A Müpa épületében található termekben zajló előadások mellett Müpán kívüli helyszíneken zajló rendezvények különböző műfajúak azonban az időbeli párhuzamosságok miatt egységes szervezést és ehhez kapcsolódó összehangolt logisztikát igényelnek, különös tekintettel az ajánlatkérői oldalon felmerülő költséghatékony működés elvére. Az eljárás mennyiségének túlnyomó többsége host- és hostess feladatokat foglal magában. A jelezett feladatok kiegészítő jellegű szolgáltatásokra vonatkoznak.

10./ Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi kötelezővé gazdasági társaság alapítását a nyertes ajánlattevőnek.

11./ Értékelési pontszám 0-100 pont. Az értékelés módszere a 1,2,3,8 ért. szp. esetében fordított arányosítás, 5; 6; 7 szp. esetében egyenes arányosítás. A 4.1; 4.3 alszempontoknál amennyiben az ott jelölt a),b),c),d) alpontokra minden esetben IGEN választ ad, akkor 100 pontot kap és a felolvasólapon az IGEN választ kell megjelölnie, amennyiben az a),b),c),d) alpontok közül egyre, vagy többre, vagy mindegyikre NEM választ ad, akkor 0 pontot kap és a felolvasó lapon a NEM választ kell megjelölnie. A 4.5 alszempontnál amennyiben az ott jelölt a),b),c) alpontokra minden esetben IGEN választ ad, akkor 100 pontot kap és a felolvasólapon az IGEN választ kell megjelölnie, amennyiben az a),b),c) alpontok közül egyre, vagy többre, vagy mindegyikre NEM választ ad, akkor 0 pontot kap és a felolvasó lapon a NEM választ kell megjelölnie. A 4.2; 4.4, és 4.6 értékelési szempontoknál a NEM válasz 0 pontot, az IGEN válasz 100 pontot kap.

12./ FAKSZ: dr Kormos Sándor (00274).

13./ Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosítékhoz köti, amelynek mértéke 3 000 000 FT.

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania oly módon, hogy ajánlatához csatolja az ajánlati biztosíték megfizetésének, vagy biztosításának igazolását másolatban.

Az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja.

Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 10300002-20131856-00003285 sz. fizetési számlájára történő befizetésével (közlemény rovatban Hostess ajánlati biztosíték megjelöléssel), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

14./ Ajánlatkérő az eljárás során lehetőséget biztosít helyszíni bejárásra igény esetén, egy alkalommal, előzetesen egyeztetett időpontban, amelyről egyéb kommunikáció eljárási cselekményben nyújt tájékoztatást az EKR felületen.

15./ Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában, hogy nyertesség esetén a szerződéskötéskor rendelkezni fog ISO 14001:2004 tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvánnyal.

16./ AJánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet.

17./ Az ajánlati kötöttség minimális időtartama a Kbt. 50.§ (2) bekezdés s) pontjára tekintettel: 30 nap.

18./ Az ajánlatok felbontásának ideje: dátum, helyi idő: 2021.7.7.; 12:00 (óra/perc), helye: EKR, információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. §-a, valamint a 424/2017 (XII.19) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltakat alkalmazza.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok folytatás:

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) K.r. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész „α”pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem tünteti fel a formanyomtatványban. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) K.r. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

G1: a szakmai felelősségbiztosítási kötvény másolatának csatolása a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

G.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik őrzés-védelmi tevékenységre és rendezvénybiztosításra vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, amely által fedezett kárlimitek minimum 150 000 000 HUF/év, illetve minimum 50 000 000 HUF/káresemény nagyságúak."

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/06/2021