Services - 290342-2018

05/07/2018    S127    - - Services - Contract notice - Negotiated procedure 

Bulgaria-Kozloduy: Facilities management services for computer systems maintenance

2018/S 127-290342

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
„AETs Kozloduy“ EAD
106513772
Ploshtadka AETs „Kozloduy“
Kozloduy
3321
Bulgaria
Contact person: Georgi Zahariev
Telephone: +359 97376162
E-mail: gzahariev@npp.bg
Fax: +359 97376007
NUTS code: BG313

Internet address(es):

Main address: http://www.kznpp.org

Address of the buyer profile: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=3801
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Извънгаранционно поддържане и развитие на проекта на компютърна информационна управляваща система (КИУС) Ovation по първи, втори контур, спецкорпус-3 и системи за радиационнен мониторинг на 5-ти и 6-ти енер

Reference number: БД № 38116
II.1.2)Main CPV code
72514300
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно поддържане и развитие на проекта на компютърна информационна управляваща система (КИУС) Ovation по първи, втори контур, спецкорпус-3 и системи за радиационнен мониторинг на 5-ти и 6-ти енергоблок на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД“ има за цел изпълнение на услуги за обезпечаване на техническа помощ и съдействие на високо експертно-техническо ниво при експлоатация на КИУС Ovation по първи, втори контур, спецкорпус-3 и системи за радиационнен мониторинг на 5-ти и 6-ти енергоблок на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
72514300
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG313
Main site or place of performance:

Площадката АЕЦ „Козлодуй“

II.2.4)Description of the procurement:

Поръчката включва:

­ — обезпечаване на специализирана техническа помощ и съдействие на високо експертно-техническо ниво при експлоатация на системите, предмет на настоящето техническо задание, извършване на анализи от преходни процеси и отчетени отклонения от технологичните процеси на централата, въвеждане на изменения, нови технически решения и актуализиране на конфигурацията на КИУС Ovation на блокове 5 и 6, комуникационните сървъри RADACS от СРМ и СКУ Ovation на СК-3 в АЕЦ „Козлодуй“,

— осигуряване на специфични познания и технически средства за прилагането им (know-how) относно внедрените системи за контрол и управление под платформа Ovation®, както и поетапното им предаване на специалистите от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД,

— осигуряване на проектен контрол по време на етап „Експлоатация“ от жизнения цикъл на КИУС Ovation на блокове 5 и 6, СКУ Ovation на СК-3 и комуникационни сървъри RADACS от СРМ,

— осигуряване на софтуерни актуализации с цел периодично обновяване на специализирания базов софтуер на СКУ Ovation на СК-3 и комуникационни сървъри RADACS от СРМ с цел гарантиране надеждната, безопасна и ефективна експлоатация на отделните системи.

Прогнозният обем на услугите, включени в месечната такса и допълнителните дейности, е около 4 200 човекочаса.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 137 500.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 1
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Не се изисква.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Не се изисква.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Не се изисква.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Кандидатът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката, най-много за последните 3 години от датата на подаване на заявлението.

В случаите на чл. 67, ал. 6 от ЗОП декларираните обстоятелства се доказват с представяне на списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка и услуга.

2. Кандидатът трябва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

В случаите на чл. 67, ал. 6 от ЗОП декларираните обстоятелства се доказват с представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност.

3. Кандидатът да представи информация за средносписъчния годишен брой на персонала и за броя на членовете на ръководния състав за последните 3 години.

В случаите на чл. 67, ал. 6 от ЗОП декларираните обстоятелства се доказват с представяне на декларация за средносписъчния годишен брой на персонала и броя на членовете на ръководния състав за последните 3 години.

4. Кандидатът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката.

В случаите на чл. 67, ал. 6 от ЗОП декларираните обстоятелства се доказват с представяне на декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката.

5. Кандидатът трябва да прилага системи за управление на качеството.

В случаите на чл. 67, ал. 6 от ЗОП декларираните обстоятелства се доказват с представяне на сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на изпълнението на услугите със съответните стандарти.

Аргументи, че наличието на опит/обучение в изпълнение на посочените дейности на еквивалентни платформи не е достатъчно за изпълнение на възлагания договор:

Всички технологични процеси по първи и втори контур (реакторна инсталация и турбогенератор) на АЕЦ „Козлодуй“ се управляват от системи, изградени на платформа Ovation. Това предполага използване на строго специфичен основен и специализиран софтуер, специализиран софтуер за гарантиране на защита от кибератаки (антивирусни дефиниции), както и компетентен персонал, който да изпълнява предмета на поръчката.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Кандидатите:

По т. 1: да е изпълнил минимум 1 дейности по превантивна поддръжка и сервизно обслужване на системи за контрол и управление под платформа Ovation в атомни електроцентрали (под идентичен или сходен се има предвид превантивна поддръжка и сервизно обслужване на системи за контрол и управление под платформа Ovation в атомни електроцентрали).

По т. 2: да разполагат с:

— минимум 4 (четирима) специалисти с III-та квалификационна група съгласно изискванията на ПБЗР-ЕУ,

— минимум 1 (един) специалисти с IV-та квалификационна група съгласно изискванията на ПБЗР-НУ,

— минимум 2 (двама) специалисти с практически опит при реализирането на основния проект за внедряване на КИУС Ovation на блокове 5 и 6 в АЕЦ „Козлодуй“ или СК-3, необходим за извършването на анализи и разработване на предложения за отстраняване на сложни казуси и идентифицирани проблеми във функционалния проект на КИУС Ovation,

— минимум 1 (един) специалист с опит в поддръжката на платформа RADACS (за комуникационни сървъри от СРМ),

— минимум 4 (четирима) специалисти, преминали формално обучение за поддръжка на програмно осигурителна платформа Ovation или Ovation-Unix на Emerson Process Management.

По т. 3: да разполагат с минимум 10 души персонал за всяка една от последните 3 години.

По т. 4: да разполагат с надлежно разрешение от притежателите на софтуерните лицензи на проекта на КИУС Ovation, определен в предмета на поръчката.

По т. 5: да притежават сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват, сходен с предмета на поръчката.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Възложителят отстранява кандидат, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Отстраняването се прилага и когато кандидатът е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от горецитираните основания и обстоятелства.

Ако за кандидат са налице тези основания и обстоятелства, той има право да представи доказателства за предприети мерки за надеждност при условията на чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Възложителят преценява мерките и в случай че те са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:
III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Възложителят заплаща месечна абонаментната такса ежемесечно чрез банков превод в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след представяне на месечен оперативен отчет, двустранно подписан протокол за приемането на предадения за отчетния период месечен оперативен отчет и оригинална фактура.

Възложителят заплаща допълнителни планирани изменения чрез банков превод в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след представяне на месечен отчет, двустранен протокол за допълнителни планирани изменения и оригинална фактура.

Възложителят заплаща стойността на вложените стоки чрез банков превод в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след представяне на двустранен подписан протокол за вложените стоки, протокол от входящ контрол без забележки и оригинална фактура.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Няма изискване към правната форма

III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/08/2018
Local time: 16:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 04/09/2018
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Към III.1.7.

Възложителят заплаща стойността на непланирани дейности по чл. 6, ал. 6. от настоящия договор чрез банков превод в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след представяне на двустранно подписан протокол за приемане на съответния етап от договорения обем на непланирани дейности и оригинална фактура.

Други:

1. Специфични национални правила за изключване:

— осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—255а и чл. 256—260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП),

— нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.5.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между кандидати/участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП),

— наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици,

— обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

2. Участниците ще бъдат отстранявани, ако при поискано удължаване на валидността на офертата от страна възложителя, същото не бъде направено.

3. Органите, от които кандидатите и участниците могат да получават необходимата информация за приложимите правила и изисквания, които са в сила в Република България във връзка с декларацията по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, са:

— по отношение на задължения, свързани с данъци и осигуровки: Националната агенция по приходите,

— по отношение на задължения, свързани с опазване на околната среда и водите: Министерството на околната среда и водите,

— по отношение на задължения, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: Министерството на труда и социалните грижи.

4. Получените заявления ще се отворят на публично заседание на 15.8.2018 г. от 10:00 ч. в управление „Търговско“ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, на което могат да присъстват кандидатите или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване.

Навсякъде в документацията, включително и техническите спецификации, където има отбелязване на конкретни стандарти, спецификации и търговски марки, следва да се считат „или еквивалентни“.

Възложителят приема и еквивалентни сертификати на посочените в документацията, издадени от органи, установени в други държави членки.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197 от ЗОП жалба може да се подава до Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок след изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, управление „Търговско“, отдел „Обществени поръчки“
Площадка АЕЦ „Козлодуй“
Козлодуй
3321
Bulgaria
Telephone: +359 97373230
E-mail: vibaldzhiyska@npp.bg
Fax: +359 97376007

Internet address: www.kznpp.org

VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/07/2018