Services - 292656-2020

24/06/2020    S120

Poland-Warsaw: Market and economic research; polling and statistics

2020/S 120-292656

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Centrum Projektów Europejskich
National registration number: 7010158887
Postal address: ul. Domaniewska 39a
Town: Warszawa
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 02-672
Country: Poland
Contact person: Anna Zapała
E-mail: przetargi@cpe.gov.pl
Telephone: +48 223783111
Fax: +48 222019725
Internet address(es):
Main address: https://www.cpe.gov.pl
Address of the buyer profile: https://www.cpe.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: wspieranie instytucji realizujących programy unijne

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Przygotowanie analizy społeczno-ekonomicznej, SWOT, drzewa problemów i celów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021–2027 (zamówienie podstawowe), a także strategii i celów

Reference number: WA.263.8.2020.AZ
II.1.2)Main CPV code
79300000 Market and economic research; polling and statistics
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pisemnych materiałów na potrzeby przygotowania Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021–2027 – analizy społeczno-ekonomicznej, SWOT/TOWS, drzewa problemów i celów (POT). W ramach zamówienia opcjonalnego przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie strategii i celów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021–2027. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym projekcie umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 241 463.41 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
79315000 Social research services
79419000 Evaluation consultancy services
73110000 Research services
73210000 Research consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie analizy społeczno-ekonomicznej, SWOT/TOWS i drzewa problemów i celów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021–2027 – w ramach zamówienia podstawowego, a także przygotowanie strategii i celów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021–2027 w ramach zamówienia opcjonalnego. Zamówienie obejmuje opracowanie pisemnego ww. materiału wprowadzającego, moderację dyskusji podczas spotkań programowych i służenie fachową wiedzą związaną z przygotowaniem Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w okresie finansowania 2021–2027. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym projekcie umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 28 lutego 2021 r., przy czym zamówienie podstawowe winno zostać wykonane do dnia 10 września 2020 r. Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia podstawowego i opcjonalnego zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

Opracowanie pisemnego materiału wprowadzającego, moderacja dyskusji podczas spotkań programowych i służenie fachową wiedzą związana z przygotowaniem Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w okresie finansowania 2021–2027. Zamówienie składa się z zamówienia podstawowego (etap I) i zamówienia z prawem opcji (etap II).

— etap I: zamówienie podstawowe (zawiera zadanie 1, 2 i 3) – faza analityczna,

— etap II: zamówienie opcjonalne (obejmuje zadanie 4 i 5) – wspólna strategia wyboru celów szczegółowych i wskaźników.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Dodatkowe doświadczenie kierownika zespołu / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Dodatkowe doświadczenie członków zespołu / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Podejście metodyczne do wykonania zamówienia / Weighting: 20
Price - Weighting: 30
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamówienie opcjonalne (obejmuje zadanie 4 i 5) – wspólna strategia wyboru celów szczegółowych i wskaźników

Zadanie 4. Strategia programu

W oparciu o wyniki etapu I, Wykonawca:

1. scharakteryzuje obszar kwalifikowalny, ewentualnie zaproponuje jego zmiany;

2. podsumuje główne wspólne wyzwania, w szczególności:

a) przedstawi najważniejsze wspólne wyzwania i scharakteryzuje podstawowe różnice społeczne, gospodarcze i terytorialne występujące w obszarze wsparcia;

b) wskaże odniesienia do celów i priorytetów określonych w dokumentach strategicznych UE, w szczególności w Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego;

c) określi w jaki sposób działania wskazane do współfinansowania ze środków programu uzupełniają się na obszarze kwalifikowalnym z innymi programami finansowanymi ze środków UE (np. regionalnymi programami operacyjnymi);

3. uzasadni wybór celów strategicznych i celów szczegółowych, ich odpowiednich priorytetów, celów szczegółowych i form wsparcia, w stosownych przypadkach, w przypadku braku powiązań w ramach wsparcia transgranicznego;

4. moderuje dyskusję na temat strategii programu podczas posiedzeń Wspólnego Komitetu Programującego / posiedzeń grup zadaniowych.

Zadanie 5. Priorytety programu

Bazując na analizie, Wykonawca we współpracy z JPC zaproponuje:

1. priorytety programu (patrz art. 14 projektu rozporządzenia Interreg). Wybór powinien być zgodny z zasadą koncentracji tematycznej, o której mowa w art. 15 projektu rozporządzenia Interreg;

2. cele szczegółowe.

Dla każdego celu szczegółowego Wykonawca zaproponuje:

a) powiązane rodzaje działań i ich oczekiwany wkład w realizację szczegółowych celów i strategii makroregionalnych;

b) orientacyjny podział środków według kategorii interwencji;

c) wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu wraz z odpowiednimi kamieniami milowymi – Wykonawca szczegółowo opisze metodologię zastosowaną do ustalenia proponowanych wartości kamieni milowych (jako załącznik);

d) główne grupy docelowe;

e) możliwe wykorzystanie instrumentów finansowych;

f) możliwe zastosowanie uproszczonych sposobów rozliczania kosztów.

3. Wykonawca moderuje dyskusję na temat priorytetów programu podczas posiedzeń Wspólnego Komitetu Programującego / posiedzeń grup zadaniowych.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Przedmiot niniejszej umowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Południowy Bałtyk 2014–2020.

II.2.14)Additional information

Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego 236 026,40 PLN, zamówienia opcjonalnego 59 006,60 PLN.

Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert znajduje się w rozdziale XVI SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 069-164324
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: WA.263.8.2020.AZ
Title:

Przygotowanie analizy społeczno-ekonomicznej, SWOT, drzewa problemów i celów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021–2027 (zamówienie podstawowe), a także strategii i celów

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
18/06/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Pwc Advisory Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa
National registration number: 1132399979
Postal address: ul. Polna 11
Town: Warszawa
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 00-633
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 295 033.00 PLN
Total value of the contract/lot: 241 463.41 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

W dniu 18 czerwca 2020 r. zawarto aneks do umowy WA.263.8.2020.U. Działając na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 pkt 8 i 9 umowy nr WA.263.8.2020.U z dnia 18 czerwca 2020 r., wobec potrzeby usunięcia rozbieżności wynikających z zapisów harmonogramu, wskazanego w pkt IV załącznika nr 1 do umowy, związanych z pierwszą pozycją harmonogramu, obligującą strony do uzgodnienia szczegółowego harmonogramu wykonania prac i koniecznością skorelowania wskazanego harmonogramu z bieżącym kalendarium, wynikającym z daty zawarcia umowy, strony postanowiły dokonać modyfikacji Załącznika nr 1 do umowy – Opisu przedmiotu zamówienia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom i innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Fax: +48 224587700
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/06/2020