Services - 294223-2015

Display compact view

20/08/2015    S160

Česká republika-České Budějovice: Služby v oblasti těžby dřeva

2015/S 160-294223

Oznámení o zakázce – veřejné služby

Služby

Směrnice 2004/17/ES

Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: E.ON Distribuce, a.s.
Národní identifikační číslo: 28085400
Poštovní adresa: F. A. Gerstnera 2151/6
Obec: České Budějovice
PSČ: 370 49
Stát: Česko
Kontaktní osoba: RTS, a.s., divize Veřejných zakázek
K rukám: Roman Hlaváč
E-mail: roman.hlavac@rts.cz
Tel.: +420 545120289
Fax: +420 545120210

Internetové adresy:

Obecná adresa zadavatele: http://www.eon-distribuce.cz

Adresa profilu kupujícího: https://www.stavebnionline.cz/profil/eon-distribuce

Další informace lze získat:
Úřední název: RTS, a.s.
Národní identifikační číslo: 25533843
Poštovní adresa: Lazaretní 13/4038
Obec: Brno-Židenice
PSČ: 615 00
Stát: Česko
K rukám: Roman Hlaváč
E-mail: roman.hlavac@rts.cz
Tel.: +420 545120289
Fax: +420 545120210

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: Úřední název: RTS, a.s.
Národní identifikační číslo: 25533843
Poštovní adresa: Lazaretní 13/4038
Obec: Brno-Židenice
PSČ: 615 00
Stát: Česko
Kontaktní osoba: divize veřejných zakázek
K rukám: Lili Petkovičová
Tel.: +420 545120246

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
Úřední název: RTS, a.s.
Národní identifikační číslo: 25533843
Poštovní adresa: Lazaretní 13/4038
Obec: Brno-Židenice
PSČ: 615 00
Stát: Česko
K rukám: Ing. Ludmila Horková
Tel.: +420 545120248
Fax: +420 545120210

I.2)Hlavní předmět činnosti
Elektřina
I.3)Zadání zakázky jménem jiných zadavatelů
Zadavatel zadává zakázku jménem jiných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce zadavatelem:
Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů podél DS pro 5 oblastí.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 27: Jiné služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Jihomoravský a Jihočeský kraj.

Kód NUTS CZ064 Jihomoravský kraj,CZ031 Jihočeský kraj

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Plánovaným výsledkem zadání veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 5 částí veřejné zakázky, je uzavření pěti samostatných smluv o dílo (dále také „smlouvy“) na zajištění služeb pro každý z pěti regionů, odpovídajících jednotlivým částem veřejné zakázky. Předmětem poskytovaných služeb bude odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy, včetně likvidace odstraněného klestu, zbytků po těžbě a travního odpadu touto činností vzniklého a další související služby. Předmět veřejné zakázky se vztahuje na veškeré porosty nacházející se v ochranných pásmech distribučních zařízení provozovaných společností E.ON Distribuce, a.s., a to v rámci vedení 110 kV (vedení VVN), vedení 1–35 kV (vedení VN) a v blízkosti nebo podél vedení do 1 000 V (vedení NN), vyjma objektů rozvoden 110 kV, transformoven 110/22 kV, spínacích stanic a elektrických stanic 22 kV provozovaných společností E.ON Distribuce, a.s., které jsou oploceny a současně zajištěny elektronickým zabezpečením proti vniknutí neoprávněných osob. Za podmínek, které jsou definovány v zadávací dokumentaci, jsou předmětem veřejné zakázky i porosty mimo ochranná pásma. Podrobněji v zadávací dokumentaci.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

77210000 Služby v oblasti těžby dřeva

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Informace o částech zakázky
Rozdělení zakázky na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro několik částí
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Poskytování služeb dle bodu II.1.5) bude sjednáno na dobu neurčitou a předpokládaná hodnota je stanovena za 48 měsíců poskytování služeb (celkem za všechny části veřejné zakázky; tj. za 5 částí).
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 163 200 000 CZK
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Zahájení 1.1.2016

Informace o částech zakázky

Část zakázky č.: 1 Název: Region 1 – Brno
1)Stručný popis:
Předmětem poskytovaných služeb bude odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy, včetně likvidace odstraněného klestu, zbytků po těžbě a travního odpadu touto činností vzniklého a další související služby. Předmět veřejné zakázky se vztahuje na veškeré porosty nacházející se v ochranných pásmech distribučních zařízení provozovaných společností E.ON Distribuce, a.s., a to v rámci vedení 110 kV (vedení VVN), vedení 1–35 kV (vedení VN) a v blízkosti nebo podél vedení do 1 000 V (vedení NN), vyjma objektů rozvoden 110 kV, transformoven 110/22 kV, spínacích stanic a elektrických stanic 22 kV provozovaných společností E.ON Distribuce, a.s., které jsou oploceny a současně zajištěny elektronickým zabezpečením proti vniknutí neoprávněných osob. Za podmínek, které jsou dále definovány v zadávací dokumentaci, jsou předmětem veřejné zakázky i porosty mimo ochranná pásma. Podrobněji v zadávací dokumentaci.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

77210000 Služby v oblasti těžby dřeva

3)Množství nebo rozsah:
Poskytování služeb dle bodu 1) bude sjednáno na dobu neurčitou a předpokládaná hodnota je stanovena za 48 měsíců poskytování služeb.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 15 600 000 CZK
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
Zahájení 1.1.2016
5)Další informace o částech zakázky:
Zadavatel požaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 67 zákona. Jistotu poskytne dodavatel formou složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. Výše jistoty je stanovena pro tuto část veřejné zakázky na částku: 290 000 CZK.
Část zakázky č.: 2 Název: Region 5 – Jindřichův Hradec
1)Stručný popis:
Předmětem poskytovaných služeb bude odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy, včetně likvidace odstraněného klestu, zbytků po těžbě a travního odpadu touto činností vzniklého a další související služby. Předmět veřejné zakázky se vztahuje na veškeré porosty nacházející se v ochranných pásmech distribučních zařízení provozovaných společností E.ON Distribuce, a.s., a to v rámci vedení 110 kV (vedení VVN), vedení 1–35 kV (vedení VN) a v blízkosti nebo podél vedení do 1 000 V (vedení NN), vyjma objektů rozvoden 110 kV, transformoven 110/22 kV, spínacích stanic a elektrických stanic 22 kV provozovaných společností E.ON Distribuce, a.s., které jsou oploceny a současně zajištěny elektronickým zabezpečením proti vniknutí neoprávněných osob. Za podmínek, které jsou dále definovány v zadávací dokumentaci, jsou předmětem veřejné zakázky i porosty mimo ochranná pásma. Podrobněji v zadávací dokumentaci.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

77210000 Služby v oblasti těžby dřeva

3)Množství nebo rozsah:
Poskytování služeb dle bodu 1) bude sjednáno na dobu neurčitou a předpokládaná hodnota je stanovena za 48 měsíců poskytování služeb.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 36 800 000 CZK
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
Zahájení 1.1.2016
5)Další informace o částech zakázky:
Zadavatel požaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 67 zákona. Jistotu poskytne dodavatel formou složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. Výše jistoty je stanovena pro tuto část veřejné zakázky na částku: 650 000 CZK.
Část zakázky č.: 3 Název: Region 7 – Otrokovice
1)Stručný popis:
Předmětem poskytovaných služeb bude odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy, včetně likvidace odstraněného klestu, zbytků po těžbě a travního odpadu touto činností vzniklého a další související služby. Předmět veřejné zakázky se vztahuje na veškeré porosty nacházející se v ochranných pásmech distribučních zařízení provozovaných společností E.ON Distribuce, a.s., a to v rámci vedení 110 kV (vedení VVN), vedení 1–35 kV (vedení VN) a v blízkosti nebo podél vedení do 1 000 V (vedení NN), vyjma objektů rozvoden 110 kV, transformoven 110/22 kV, spínacích stanic a elektrických stanic 22 kV provozovaných společností E.ON Distribuce, a.s., které jsou oploceny a současně zajištěny elektronickým zabezpečením proti vniknutí neoprávněných osob. Za podmínek, které jsou dále definovány v zadávací dokumentaci, jsou předmětem veřejné zakázky i porosty mimo ochranná pásma. Podrobněji v zadávací dokumentaci.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

77210000 Služby v oblasti těžby dřeva

3)Množství nebo rozsah:
Poskytování služeb dle bodu 1) bude sjednáno na dobu neurčitou a předpokládaná hodnota je stanovena za 48 měsíců poskytování služeb.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 60 400 000 CZK
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
Zahájení 1.1.2016
5)Další informace o částech zakázky:
Zadavatel požaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 67 zákona. Jistotu poskytne dodavatel formou složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. Výše jistoty je stanovena pro tuto část veřejné zakázky na částku: 1 000 000 CZK.
Část zakázky č.: 4 Název: Region 9 – Prostějov
1)Stručný popis:
Předmětem poskytovaných služeb bude odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy, včetně likvidace odstraněného klestu, zbytků po těžbě a travního odpadu touto činností vzniklého a další související služby. Předmět veřejné zakázky se vztahuje na veškeré porosty nacházející se v ochranných pásmech distribučních zařízení provozovaných společností E.ON Distribuce, a.s., a to v rámci vedení 110 kV (vedení VVN), vedení 1–35 kV (vedení VN) a v blízkosti nebo podél vedení do 1 000 V (vedení NN), vyjma objektů rozvoden 110 kV, transformoven 110/22 kV, spínacích stanic a elektrických stanic 22 kV provozovaných společností E.ON Distribuce, a.s., které jsou oploceny a současně zajištěny elektronickým zabezpečením proti vniknutí neoprávněných osob. Za podmínek, které jsou dále definovány v zadávací dokumentaci, jsou předmětem veřejné zakázky i porosty mimo ochranná pásma. Podrobněji v zadávací dokumentaci.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

77210000 Služby v oblasti těžby dřeva

3)Množství nebo rozsah:
Poskytování služeb dle bodu 1) bude sjednáno na dobu neurčitou a předpokládaná hodnota je stanovena za 48 měsíců poskytování služeb.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 36 400 000 CZK
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
Zahájení 1.1.2016
5)Další informace o částech zakázky:
Zadavatel požaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 67 zákona. Jistotu poskytne dodavatel formou složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. Výše jistoty je stanovena pro tuto část veřejné zakázky na částku: 640 000 CZK.
Část zakázky č.: 5 Název: Region 10 – Tábor
1)Stručný popis:
Předmětem poskytovaných služeb bude odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy, včetně likvidace odstraněného klestu, zbytků po těžbě a travního odpadu touto činností vzniklého a další související služby. Předmět veřejné zakázky se vztahuje na veškeré porosty nacházející se v ochranných pásmech distribučních zařízení provozovaných společností E.ON Distribuce, a.s., a to v rámci vedení 110 kV (vedení VVN), vedení 1–35 kV (vedení VN) a v blízkosti nebo podél vedení do 1 000 V (vedení NN), vyjma objektů rozvoden 110 kV, transformoven 110/22 kV, spínacích stanic a elektrických stanic 22 kV provozovaných společností E.ON Distribuce, a.s., které jsou oploceny a současně zajištěny elektronickým zabezpečením proti vniknutí neoprávněných osob. Za podmínek, které jsou dále definovány v zadávací dokumentaci, jsou předmětem veřejné zakázky i porosty mimo ochranná pásma. Podrobněji v zadávací dokumentaci.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

77210000 Služby v oblasti těžby dřeva

3)Množství nebo rozsah:
Poskytování služeb dle bodu 1) bude sjednáno na dobu neurčitou a předpokládaná hodnota je stanovena za 48 měsíců poskytování služeb.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 14 000 000 CZK
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
Zahájení 1.1.2016
5)Další informace o částech zakázky:
Zadavatel požaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 67 zákona. Jistotu poskytne dodavatel formou složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. Výše jistoty je stanovena pro tuto část veřejné zakázky na částku: 230 000 CZK.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
Zadavatel požaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 67 zákona. Jistota bude požadována pouze po dodavatelích, kteří prokáží stanoveným způsobem svoji kvalifikaci a budou zadavatelem vyzváni k podání nabídky. Výše jistoty pro příslušnou část veřejné zakázky je stanovena v příloze B tohoto formuláře.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Zadavatel neposkytuje zálohy. Ostatní platební podmínky budou uvedeny v Obchodních podmínkách zadávací dokumentace.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky:
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ano
uveďte popis těchto zvláštních podmínek: Uchazeč může podat nabídku na jednu část nebo na více částí, nejvíce však může uchazeč podat nabídku na 3 částí veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu pro každou část veřejné zakázky s jiným dodavatelem, podle výhodnosti nabídek, uchazeč musí riziko, že nebude vybrán na všechny jím nabízené části započítat do své nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení nebo jakoukoli jeho část v souladu s § 84 odstavec 5) ZVZ. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení nebo jakoukoli jeho část, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. Není-li dále uvedeno jinak platí ustanovení uvedená v Oznámení o zakázce shodně pro všechny části veřejné zakázky (5 částí). Zadavatel si vyhrazuje pro budoucí plnění, že část plnění veřejné zakázky spočívající v těžbě a kácení dřeva, práci s motorovou pilou a práci ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být plněna subdodavatelem.
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů způsobem podle § 53 odstavec 3) ZVZ. Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 ZVZ předložením:
— písm. a) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán,
— písmeno b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; a to na předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor:
a) poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, nebo
b) činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov. Dodavatel je oprávněn předložit i jiné doklady prokazující jeho oprávnění k podnikání, ze kterých bude patrné, že je oprávněn vykonávat na území ČR výše specifikovanou činnost, umožňuje-li to zvláštní právní předpis.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě: nejméně 10 mil. CZK na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Údaje o celkovém obratu dodavatele zjištěného podle zvláštních právních předpisů za poslední 3 účetní období: nejméně 4 mil. CZK v každém účetním období pro celkový dosažený obrat dodavatele za poslední 3 bezprostředně předcházející uzavřené účetní období Pokud se uchazeč uchází o více částí VZ, je požadavek na minimální dosažený obrat násoben takovou hodnotou, která odpovídá počtu částí VZ, o které se uchazeč uchází. Podrobnosti viz zadávací dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech:
a) referenční služba nebo služby na odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů v ochranném pásmu DS nebo obdobné infrastruktury (telekomunikace, produktovody, vodní toky, silniční komunikace, železniční koridory) o celkovém (v součtu za všechny zakázky) finančním objemu min. 9 mil. CZK bez DPH;
b) nejméně jedna zakázka na odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů v ochranném pásmu DS nebo obdobné infrastruktury (telekomunikace, produktovody, vodní toky, silniční komunikace, železniční koridory) o finančním objemu min. 4 mil. CZK bez DPH v součtu za 2 roky (tj. 24 měsíců). Tato služba byla kontinuálně poskytována pro jednoho objednatele po dobu nejméně 24 měsíců v posledních 3 letech. Upozornění: Pokud některá z referenčních zakázek splňuje obě vymezené minimální úrovně kvalifikace, pak se započítává do obou kategorií. Další požadavky jsou uvedeny v bodě VI.3) Další informace.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené zadavatelem:
4652
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů (s výjimkou DNS)
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
16.10.2015 - 10:00
IV.3.5)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
dnech: 120 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 16.10.2015 - 10:01

Místo

Zasedací místnost RTS, a.s., 3 NP.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové komise, zástupci zadavatele, zástupci společnosti RTS, a.s. a zástupci dodavatelů (max. 2 osoby za jednoho dodavatele).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace:
Další požadavky dle bodu III.2.3) Technická způsobilost: Seznamu techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci: Dodavatel musí mít pro plnění této veřejné zakázky k dispozici alespoň 6 osob s odbornou kvalifikací. Z toho alespoň:
— 2 stromolezci držitelé osvědčení o odborné způsobilosti k provádění práce ve výškách a nad volnou hloubkou ve smyslu Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., s délkou požadované praxe pro práci s motorovou pilou min. 2 roky a kvalifikace min. § 4 dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů,
— 4 pilaři kvalifikace min. § 4 vyhlášky č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, s délkou požadované praxe pro práci s motorovou pilou min. 2 roky. Pokud se uchazeč uchází o více částí VZ, je požadavek na minimální počet osob s odbornou kvalifikací násoben takovou hodnotou, která odpovídá počtu částí VZ, o které se uchazeč uchází. V takovém případě musí splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokázat pro různé části VZ různými osobami. Podrobnosti viz zadávací dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele.
Nabídky lze podat doporučeně poštou nebo osobně každý pracovní den lhůty v době od 8:00 do 14:00 hod. (poslední den lhůty do 10:00 hod.) v sídle společnosti RTS, 2.NP, dveře č. 316.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu na ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel o domnělém porušení zákona dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy. Povinností zadavatele je rozhodnout o námitkách do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS do 10 dnů ode dne obdržení rozhodnutí zadavatele o námitkách stěžovatele (kopie ve lhůtě i zadavateli) nebo nejpozději do 25 kalendářních dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem, pokud zadavatel nerozhodne.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: RTS, a.s.
Poštovní adresa: Lazaretní 13
Obec: Brno
PSČ: 615 00
Stát: Česko
E-mail: ales.houserek@rts.cz
Tel.: +420 545120284
Fax: +420 545120210

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17.8.2015