Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 294318-2015

Normál nézet megjelenítése

21/08/2015    S161

Belgium-Brüsszel: Felmérés a közepes piaci tőkeértékű vállalatok finanszírozásáról

2015/S 161-294318

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Bizottság, A Pénzügyi Stabilitás, a Pénzügyi Szolgáltatások és a Tőkepiaci Unió Főigazgatósága
Postai cím: SPA2, 01/36
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1000
Ország: Belgium
E-mail: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/dgs/finance/index_en.htm

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1034

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Hivatalos név: Európai Bizottság, A Pénzügyi Stabilitás, a Pénzügyi Szolgáltatások és a Tőkepiaci Unió Főigazgatósága
Postai cím: SPA2, 01/36
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1000
Ország: Belgium
E-mail: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Internetcím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1034

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Felmérés a közepes piaci tőkeértékű vállalatok finanszírozásáról.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 11: Vezetési tanácsadó szolgáltatások [6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
A teljesítés helye: A feladatokat a nyertes ajánlattevő által kijelölt helyen kell végrehajtani. Legfeljebb 3 koordinációs megbeszélésre kerül sor az ajánlatkérővel Brüsszelben.
NUTS-kód
II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A pályázati felhívás a közepes piaci tőkeértékű vállalatok finanszírozási forrásairól szóló felmérés elkészítésére irányul. Az elemzési eszközök kifejlesztése és a cégek reprezentatív mintájának meghatározása már megtörtént (lásd az LE Europe/IPSOS által készített „Valós gazdaságfinanszírozási felmérés – végső jelentés” című felmérést). A jelen pályázat a felmérés tényleges lebonyolítására, valamint a kifejlesztett eszközöknek – a felmérésen alapuló elsődleges adatoknak a bankszintű és cégszintű jellemzőkre vonatkozó másodlagos adatokhoz való kapcsolásával elvégzendő elemzése céljából történő – alkalmazására irányul.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79300000 Gazdasági és piackutatás; közvéleménykutatás és statisztika, 79310000 Piackutatási szolgáltatások, 79330000 Statisztikai szolgáltatások, 66100000 Banki és befektetési szolgáltatások, 72300000 Adatkezelési szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
A pályázati felhívásban említett feladatok elvégzésének maximális becsült összege 140 000 EUR, amely az összes díjat és költséget – az utazási és ellátási költséget is beleértve – magában foglalja. Az e fölött az összeg fölött érkező ajánlatokat nem veszik figyelembe.
Becsült érték áfa nélkül: 140 000 EUR
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A Bizottság felkérheti az ajánlattevőket, hogy a pályázati dokumentációban meghatározott feltételek szerint gondoskodjanak teljesítési vagy egyéb garanciáról.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Nem alkalmazható.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőknek ki kell tölteniük a pályázati dokumentációhoz mellékelt pályázati formanyomtatványokat, és be kell küldeniük a dokumentációban előírt igazolásokat/okmányokat.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. A javasolt munkamódszer minősége és alkalmazhatósága. Súlyszám 60

2. Munkaszervezés. Súlyszám 20

3. Minőség-ellenőrzési intézkedések. Súlyszám 15

4. Az ajánlat olvashatósága, világos és koherens volta. Súlyszám 5

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
FISMA/2015/069/B.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
5.10.2015
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 12.10.2015 - 14:00

Hely:

Európai Bizottság, A Pénzügyi Stabilitás, a Pénzügyi Szolgáltatások és a Tőkepiaci Unió Főigazgatósága, 01/A030-as tárgyalóterem, rue de Spa 2, 1000 Brüsszel, BELGIUM.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen

További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A tenderbontáson minden ajánlattevő részéről 1 felhatalmazott képviselő lehet jelen. A tenderbontáson részt venni kívánó vállalatok szándékukról legalább 48 órával korábban küldjenek értesítést a ec-fisma-contracts@ec.europa.eu e-mail címre. Ezt a szándéknyilatkozatot az ajánlattevő felhatalmazott tisztviselőjének kell aláírnia, megadva annak a személynek a nevét, aki az ajánlattevő megbízásából részt vesz a tenderbontási ülésen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A vesztes fél értesítését, illetve, ennek hiányában, az eredmény ismertté válását követően 2 hónapon belül. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
11.8.2015