Supplies - 29465-2021

21/01/2021    S14

Romania-Bucharest: Oxygen administration unit

2021/S 014-029465

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic de Urgență București
National registration number: 4505332
Postal address: Calea Floreasca nr. 8
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 014461
Country: Romania
Contact person: Serviciul achizții publice
E-mail: achizitii.urgentafloreasca@yahoo.com
Telephone: +40 215992283
Fax: +40 215992282
Internet address(es):
Main address: http://www.urgentafloreasca.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100111385
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spital
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rampe distribuție fluide medicale

Reference number: 4505332022021
II.1.2)Main CPV code
33157800 Oxygen administration unit
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare de rampe distributie fluide medicale conform caietului de sarcini.

In temeiul prevederilor art. 160 din Legea 98/2016, modificata prin OUG107/2017, operatorii economicii interesati de procedura vor solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu 20 de zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, iar in temeiul art. 161 din Legea 98/2016, modificata prin OUG107/2017, raspunsul autoritatii contractante va fi transmis cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 097 277.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Calea Floreasca nr. 8, sector 1, Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.

Cerinta nr. 1. Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare din formularul DUAE.

Cerinta nr. 2. Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

Cerinta nr. 3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire si se va atasa declaratia in SEAP odata cu DUAE. Persoanele cu functie de decizie din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti sunt:

— conf. univ. dr. Ionut Negoi, manager;

— dr. Florin Mihail Iordache, director medical interimar;

— ec. Elena Cirstea, director financiar-contabil interimar;

— Laura Munteanu-Rosu, director ingrijiri;

— insp. Mihaila Marian, sef Serviciul achizitii publice.

Documentele justificative care sustin cerintele 1 si 2 si care se vor prezenta doar de catre operatorii economici clasati pe primele trei locuri – indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Pentru confirmarea celor declarate in DUAE se va solicita doar ofertantilor clasati pe primele trei locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire prezentarea, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, a urmatoarelor documente:

— certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

— certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul local in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru persoane juridice straine: operatorul economic va prezenta documente edificatoare eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta/înregistrarea la organe din tara respectiva. Se vor prezenta certificate/documente suport conform prevederilor legale, care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta. Documentele prezentate in alta limba decat cea romana vor fi insotite de traducere autorizata.

Pentru persoanele juridice straine ca modalitate de indeplinire a cerintei este si completarea DUAE conform art. 193 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, urmand ca documentele edificatoare sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizartea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste obligatiile fiscale, acestea vor fi indeplinite in conformitate cu prevederile din tara de rezidenta; sa reiasa ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatile de anulare a constituirii, precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre toti operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta.

Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor (lider, asociat, tert sustinator) clasati pe primele trei locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, prin care sa demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii. Operatorii economici (producatori/distribuitori ai producatorilor) vor face dovda implementarii unui standard emis de organisme de control al calitatii ISO 13485 sau echivalent in activitatea de productie a echipamentelor de protectie/materialelor sanitare/dispozitivelor medicale.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici (lider asociat, tert sustinator) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este un certificat/document emis sau contrasemnat de catre beneficiar care sa confirme furnizarea de produse similare, prin cel putin un contract de furnizare din ultimul an calendaristic.

Ofertantii clasati pe primele trei locuri dupa aplicarea criterului de atribuire, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, trebuie sa prezinte in sutinerea acestei cerintei in xerocopie certificata cu originalul certificate/documente emise de organisme de control al calitatii acreditate sau alte probe/dovezi.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/02/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 24/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/02/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Documentatia de atribuire este afisata in SICAP, www.e-licitatie.ro

Documentul DUAE este disponibil în format electronic, prin intermediul serviciului online, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter

Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acordul-cadru doar cu operatorii ecomomici situati pe locul I, II, III, dupa caz, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel:

1. in cazul in care comisia constata ca au fost depuse/introduse in SICAP mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul intai, autoritatea contractanta va transmite prin SICAP o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite (cu doua zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SICAP, caz in care contractul va fi atribuit primilor trei ofertanti care au pretul cel mai scazut;

2. in cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale de catre ofertantii clasati pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea in SICAP a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu doua zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SICAP, astfel incat ofertantul clasat pe locul I sa nu fie afectat, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul I. În cazul în care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SICAP ca urmare a solicitarii autoritatii contractante primite prin SICAP va influenta clasamentul locurilor superioare, aceasta nu va fi luata în considerare, pastrându-se oferta initiala depusa in SICAP, la procedura;

3. in cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale de catre ofertantii clasati pe locul III, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea in SICAP a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu doua zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SICAP, astfel incat ofertantii clasati pe locul I si II sa nu fie afectati, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul I, respectiv II. În cazul în care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SICAP ca urmare a solicitarii autoritatii contractante va influenta clasamentul locurilor I si II, aceasta nu va fi luata în considerare, pastrându-se oferta initiala depusa in SICAP, la procedura.

Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica în solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta.

Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala.

Autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente cu operatorul economic clasat pe locul I pana cand acesta isi declara incapacitatea de a mai furniza produsele sau se reziliaza acordul-cadru cu acesta. In aceasta situatie autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente cu operatorul economic clasta pe locul II sau III daca cel clasat pe locul II refuza semnarea contractului subsecvent.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: achizitii@urgentafloreasca.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Legea 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Spitalul Clinic de Urgență București
Postal address: Calea Floreasca nr. 8, sector 1
Town: București
Postal code: 014416
Country: Romania
E-mail: achizitii.urgentafloreasca@yahoo.com
Telephone: +40 215992283/ +40 215992330
Internet address: www.urgentafloreasca.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/01/2021