Services - 294895-2017

28/07/2017    S143    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Kielce: Supervision of building work

2017/S 143-294895

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Jagiellońska 72
Kielce
25-602
Poland
Contact person: mgr inż. Ewa Goraj
Telephone: +48 413470480
E-mail: Zamowienia.Publiczne@szdw.kielce.com.pl
Fax: +48 413470470
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: www.szdw.kielce.com.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szdw.kielce.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74”.

Reference number: Postępowanie nr 51
II.1.2)Main CPV code
71247000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z nadzorem nad realizacją umowy zawartej w wyniku odrębnego postępowania na roboty budowlane oraz opracowanie dokumentacji projektowej w systemie „zaprojektuj i zbuduj”, zwanych w dalszej treści „Kontraktem” lub „Zadaniem” pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74”.

Usługa obejmuje:

— zarządzanie i koordynacja realizacji inwestycji

— weryfikację dokumentacji projektowej

— pełnienie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur UE i współpraca w tym zakresie ze służbami ŚZDW w Kielcach oraz Instytucji Zarządzającej

— świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad Kontraktem.

Wykonawca usługi musi zapewnić sprawowanie nadzoru w ramach zamówienia zgodnie z prawem polskim w szczególności z ustawą PB i PZP. Zamawiający wymaga, aby Kontrakt był realizowany przez zespół spełniający warunki zawarte w prawie budowlanym, a w szczególności z przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
71248000
71540000
71530000
71520000
71630000
71244000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL72
Main site or place of performance:

Droga wojewódzka nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74.

II.2.4)Description of the procurement:

Na czele Zespołu nadzoru stać będzie Inżynier Kontraktu. Inżynier Kontraktu będzie przedstawicielem Zamawiającego i będzie działał w zakresie obowiązków określonych w SIWZ oraz wynikających z aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, Kodeksu Cywilnego, PZP, aktów prawnych regulujących wydatkowanie Funduszy Unijnych oraz obowiązujących norm technicznych. Wykonawca zobowiązuje się realizować cele promocyjne m.in. w zakresie oznaczenia dokumentacji zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

Zakres robót budowlanych:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa świętokrzyskiego w powiecie koneckim i kieleckim, gminie Łopuszno i Radoszyce. Zakres rozbudowy DW 728 rozpoczyna się na terenie powiatu koneckiego w miejscowości Radoszyce przy skrzyżowaniu z ul. Piaskową (skrzyżowanie z DP 0473T) w istn. KM około 104+100 (proj. KM 4+146,00). Zakres prac w powiecie koneckim kończy się w istn. KM 113+100,00 (proj. 13+005,58). W powiecie kieleckim początek rozbudowy DW 728 rozpoczyna się w istn. KM 113+100,00 (proj. 13+005,58), kończy w miejscowości Łopuszno przy istn. skrzyżowaniu typu rondo (ul. Konecka, Przedborska, Włoszczowska), gdzie krzyżują się drogi DW 728 – DW 786 w istn. KM około 120+480,00 (proj. KM 20+151.50). Całkowita długość odcinków rozbudowy wynosi ok 16,005 km, w tym długość obwodnicy Czałczyna 2,266 km.

Zakres przedmiotu zam. obejmuje:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach PFU i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr GI.6220.02.07.2015 z dnia 30.9.2016 r., wydanej przez Wójta Gm. Łopuszno wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego. W ramach zamówienia w razie konieczności należy także przeprowadzić ponowną ocenę oddziaływania na środowisko.

b) Uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych

W myśl art. 9 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na Ukończenie. W ramach planowanego projektu zachodzi konieczność uzyskania następujących odstępstw od przepisów:

— brak minimalnej odległości między skrzyżowaniami,

— nienormatywne spadki podłużne DW 728 w rejonie ronda w msc. Łopuszno (ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu oraz ścisłą zabudowę w rejonie ronda, nie ma możliwości włączenia rozbudowywanej drogi woj. nr 728 do ronda pochyleniem podłużnym mniejszym niż 3 %),

— włączenie dodatkowych jezdni obsługujących teren przyległy bezpośrednio do DW 728.

Z uwagi na istniejące zagospodarowanie terenu dopuszcza się zmniejszenie wymaganej szerokości pasa drogowego przy drodze woj. 728 z zastrzeżeniem, że należy przeprowadzić analizę zgodną z art. 7 ustawy o drogach publicznych i ich usytuowaniu (Dz.U. 1999 r. nr 43 poz. 430), bądź innych wynikających z rozwiązań autorskich wykonawcy.

c) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację proj. wykonaną przez Wykonawcę robót wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami bud. oraz zapewnienie nadzoru przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, w razie konieczności zabezpieczenie i przeniesienie zabytków małej architektury, zapewnienie nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych,

zapewnienie nadzoru saperskiego.

d) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową.

Zakres realizacji zamówienia został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Doświadczenie zawodowe Inżyniera Kontraktu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 11.000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć następujące dokumenty:

a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1:

2.1) – lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

2.2) – lit. b), c) i d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.1) i 2.2.) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.2) lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce tej. osoby. Przepis pkt. 3 stosuje się odpowiednio.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć następujące dokumenty:

a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Załącznik nr 8 „Wykaz usług” – (forma dokumentu oryginał), przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 9 „Potencjał kadrowy” – forma dokumentu oryginał.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 7 do SIWZ (forma dokumentu oryginał).

3. Zamawiając oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. Wartości podane w w/w dokumentach w walutach innych niż wskazana przez Zamawiającego będą przeliczone wg średniego kursu NBP z dnia wszczęcia postępowania (dzień publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).

6. Wszystkie dokumenty winny być składane w języku polskim w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty przedstawione w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej jeśli wykaże:

a) odpowiednie Doświadczenie zawodowe:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej 1 usługę zarządzania i nadzoru nad realizacją zadania polegającego na budowie lub rozbudowie drogi klasy minimum G o wartości nie mniejszej niż 30 mln PLN (brutto).

b) odpowiedni Potencjał kadrowy:

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednim do objęcia funkcji, jaki zostaną im powierzone.

Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatów na każde stanowisko wymienione poniżej:

1) Inżynier Kontraktu – 1 osoba

— Kwalifikacje – Wykształcenie wyższe techniczne;

— Doświadczenie zawodowe – doświadczenie na stanowiskach kierowniczych np.: Kierownik Budowy, Inżynier Kontraktu, Z-ca Inżyniera Kontraktu, Dyrektor Kontraktu, Z-ca Dyrektora Kontraktu, Inżynier Rezydent, Z-ca Inżyniera Rezydenta, w okresie od rozpoczęcia robót do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (bądź odbioru końcowego) na co najmniej 1 kontrakcie w zakresie inżynierii komunikacyjnej o wartości brutto co najmniej 20 mln PLN (brutto).

Inżynier nie może pełnić jednocześnie funkcji Inspektora nadzoru.

2) Inspektor Nadzoru Robót Drogowych – 1 osoba

Wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru, Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych w okresie od rozpoczęcia robót do uzyskania pozwolenia na użytkowanie na min. 1 zadaniu inwestycyjnym dla drogi klasy min. G, na którym wartość robót drogowych wynosiła min. 30 mln PLN.

3) Inspektor ds. Rozliczeń – 1 osoba

Wskazana osoba winna posiadać wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe w rozliczeniu co najmniej 1 inwestycji liniowej (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt. 3a Prawa budowlanego) od rozpoczęcia robót do uzyskania pozwolenia na użytkowanie o wartość min. 20 mln PLN.

4) Inspektor Nadzoru Robót Mostowych – 1 osoba

Wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru, Kierownika budowy lub Kierownika robót mostowych w okresie od rozpoczęcia robót do zakończenia przy realizacji min. 1 inwestycji dotyczącej budowy obiektu inżynierskiego typu: most, wiadukt, estakada w klasie obciążeń A.

Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

Zamawiający nie dopuszcza pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru (wymienionych w pkt. 2, 3, 4) przez 1 osobę w więcej niż jednej branży nawet jeśli spełnia warunki zawarte w SIWZ.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w Załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

Zaplata za zrealizowane zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami z konta Zamawiającego.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie na rachunek wskazany przez Zamawiającego.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/09/2017
Local time: 11:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 04/11/2017
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/09/2017
Local time: 12:00
Place:

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, sala konferencyjna, pokój nr 215.

Information about authorised persons and opening procedure:

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie: www.szdw.kielce.com.pl informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców,

c) ceny, terminu wykonania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Podstawy wykluczenia Wykonawcy, będą następowały zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Postawy wykluczenia zostały określone w rozdziale VII a SIWZ.

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

3. Zamawiający działając zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/07/2017