Services - 294902-2017

28/07/2017    S143    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi

2017/S 143-294902

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Warszawa
00-048
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013
Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mzdw.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.mzdw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500 na terenie gmin: Lubowidz i Żuromin” –.

Numer referencyjny: 112/17
II.1.2)Główny kod CPV
71247000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zarządzaniu, kontroli i nadzorze nad realizacją umowy o roboty budowlane, zwanej w dalszej treści również „Kontraktem”, dla Projektu, realizowanego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500 na terenie gmin: Lubowidz i Żuromin” – przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM.

1.Przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor nadzoru inwestorskiego, zwany w dalszej treści również Inżynierem Kontraktu, będzie działał zgodnie z rolą, jaką przypisano Inżynierowi w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wynikających z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem określa dokumentacja projektowa.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 928 999.82 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500 na terenie gmin: Lubowidz i Żuromin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres obejmuje zarządzanie, kontrolę i nadzór nad realizacją umowy o roboty budowlane, pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500 na terenie gmin: Lubowidz i Żuromin” – przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie Inspektora Koordynatora / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas stawienia się Inspektora na nieplanowane wezwanie / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.07.01.00-14-8595/17.
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP w kwocie 976 333,27 PLN netto.2.Wykonawca wniesie wadium w kwocie 19 526,00 zł.3.Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

1)wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na nadzorowaniu robót budowlanych polegających na: przebudowie / rozbudowie lub budowie drogi o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 20 000 000,00 PLN brutto każda;2)dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. Inspektor Koordynator, Kwalifikacje: – uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – kierownika robót w zakresie dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zamówienia, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami. Doświadczenie zawodowe: – doświadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora Koordynatora / Inżyniera Rezydenta co najmniej dwóch zadań polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia. Inspektor nadzoru robót drogowych, Kwalifikacje: uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – kierownika robót w zakresie dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zamówienia.Doświadczenie zawodowe: -doświadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robót drogowych co najmniej dwóch zadań polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia. Inspektor nadzoru robót sanitarnych, Kwalifikacje: – uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – Inspektora nadzoru na robotach sanitarnych związanych z przedmiotowym zamówieniem. Doświadczenie zawodowe:- doświadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robót sanitarnych co najmniej dwóch zadań polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia. Inspektor nadzoru robót elektroenergetycznych, Kwalifikacje: – uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – Inspektora nadzoru na robotach elektroenergetycznych związanych z przedmiotowym zamówieniem. Doświadczenie zawodowe: -doświadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robót elektroenergetycznych co najmniej dwóch zadań polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia., Inspektor nadzoru robót teletechnicznych, Kwalifikacje:- uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – Inspektora nadzoru na robotach teletechnicznych związanych z przedmiotowym zamówieniem.

Doświadczenie zawodowe: – doświadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robót teletechnicznych co najmniej dwóch zadań polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 400 000,00 PLN brutto każda, wraz

z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Inspektor nadzoru robót mostowych, Kwalifikacje: – uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – Inspektora nadzoru na robotach mostowych związanych z przedmiotowym zamówieniem, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami. Doświadczenie zawodowe: – doświadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru mostowych co najmniej dwóch zadań polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia.

Geodeta, Kwalifikacje: – uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obsługi inwestycji. Doświadczenie zawodowe:

— doświadczenie w pełnieniu obsługi geodezyjnej na minimum dwóch zadaniach polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia. Inspektor nadzoru ds. materiałowych – technolog, Kwalifikacje: – wykształcenie wyższe techniczne, budownictwo lądowe., Doświadczenie zawodowe: – doświadczenie na stanowisku Inspektora nadzoru ds. materiałowych – technologa co najmniej dwóch zadań polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia. , Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu Kwalifikacje: – wykształcenie wyższe. Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pełnieniu ww. funkcji na minimum dwóch zadaniach polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Inspektora robót teletechnicznych z funkcją Inspektora robót elektroenergetycznych i sprawowanie ich przez jedną osobę. Dopuszcza się również, aby Inspektor Koordynator równocześnie pełnił funkcję Inspektora nadzoru robót drogowych. Powyższe jest możliwe pod warunkiem spełnienia wszystkich stawianych wymagań.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1.Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy brutto.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. Zmiana umowy jest możliwa jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach i na warunkach określonych w SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/08/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/10/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/08/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 208.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Z postępowania o zamówienie wyklucza się wykonawców w przypadkach o których mowa w art. 24 ust 1 pkt12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

Na okoliczność wstępnego potwierdzenia, że wykonawcy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu wykonawcy składają w ofercie oświadczenie w formie jednolitego dokumentu.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

3 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące tych podwykonawców.

4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, po wezwaniu Zamawiającego ma dostarczyć Zamawiającemu:

3. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

4. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy dla podmiotu zbiorowego wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

5. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

8. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z art. 22 a ust. 2 ustawy Pzp.

Wykonawca w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, przedstawi Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w pkt. 3-7 dotyczące podmiotów na zdolnościach, których polega.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt. 3 i 4 SIWZ składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustaw Pzp; dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) o których mowa w pkt 5, SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

9. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/07/2017