TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Services - 294912-2017

28/07/2017    S143    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Kielce: Engineering design services

2017/S 143-294912

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Jagiellońska 72
Kielce
25-602
Poland
Contact person: Dział Zamówień Publicznych
Telephone: +48 413470480
E-mail: Zamowienia.Publiczne@szdw.kielce.com.pl
Fax: +48 413470470
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.szdw.kielce.com.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szdw.kielce.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200(ist. 51+300) do km ok. 64+163(ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka(...).

Reference number: Postępowanie nr 52
II.1.2)Main CPV code
71320000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj – zbuduj / Zakres: od km 53+045 (ist. 54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego – km 64+163 (ist. 66+152,48) na podstawie opracowanej Koncepcji Programowo- Przestrzennej, karty informacyjnej przedsięwzięcia, Raportem oddziaływania na środowisko wraz z decyzją OOŚ oraz Specyfikacją Techniczną.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
71241000
71313440
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Inwestycja jest zlokalizowana w województwie świętokrzyskim, w powiecie kazimierskim na terenie gmin Kazimierza Wielka i Bejsce.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj – zbuduj / Zakres: od km 53+045 (ist. 54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego – km 64+163 (ist. 66+152,48) na podstawie opracowanej Koncepcji Programowo – Przestrzennej, karty informacyjnej przedsięwzięcia, Raportem oddziaływania na środowisko wraz z decyzją OOŚ oraz Specyfikacją Techniczną w zakresie obejmującym następujące opracowania: – mapa do celów projektowych w skali 1:500; – dokumentacja geotechniczna oraz oceny podłoża gruntowego (1 odwiert na 100 m – głębokość minimum 2 m od spodu robót ziemnych). W przypadku konieczności należy wykonać dodatkowe odwierty; – dokumentacja hydrogeologiczna; – materiały do uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne tj. operat wodnoprawny; -projekt budowlany; – projekty wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych; – opinie, uzgodnienia, decyzje (w tym uzgodnienie ZUDP); – materiały do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, w tym podziały gruntów; – dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; – należy uzyskać wypisy pełnej treści z rejestru gruntów, zgodnie z t52 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków; – Sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej do nabycia praw do nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję, mającej stanowić załącznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w niezbędnej ilości egzemplarzy – która powinna zawierać m.in.: mapy zbiorcze z projektem podziału nieruchomości, zbiorcze wykazy zmian gruntowych, w których działki przeznaczone do przejęcia na rzecz województwa zostaną określone jako tereny inwestycyjne Tp lub Ti, co wyłączy je z konieczności uiszczania podatków gruntowych, mapy i wykazy synchronizacyjne – W przypadku ujawnienia rozbieżności pomiędzy zapisem w EGiB a zapisem w księdze wieczystej należy wykonać mapy synchronizacyjne, na podstawie których będzie możliwe określenie faktycznego właściciela nieruchomości jak również aktualizacja księgi wieczystej po uzyskaniu znamion ostateczności decyzji ZRiD. Powyższe oznacza konieczność zbadanie stanu prawnego każdej działki objętej proponowanymi liniami rozgraniczającymi, co wiąże się z pozyskaniem n/w kopii Aktów Własności Ziemi, Aktów Notarialnych oraz Postanowień Sądu, Wykaz działek, które znajdują się w liniach rozgraniczających ale nie będą przejmowane na własność województwa, wykazy działek przeznaczonych pod inwestycje w całości; dokumenty własności – Akty Własności Ziemi, postanowienia sądowe, akty notarialne (kopia w 1 egz.); – projekt rozbiórki (o ile zajdzie taka potrzeba); – projekt wykonawczy; – przedmiar robót zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych; – kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych; – kosztorys ofertowy (ślepy); – szczegółowe specyfikacje techniczne; – raport z audytu BRD; – informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; – projekt stałej organizacji ruchu; – sprawowanie nadzoru autorskiego. Zamówienie będzie realizowane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, Koncepcją programowo-przestrzenną, Karta informacyjną przedsięwzięcia, Raportem oddziaływania na środowisko wraz z decyzją OOŚ oraz umową.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowy okres gwarancji i rękojmi / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/09/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Zamówienie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 14 700,00 PLN przed upływem terminu składania ofert.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć następujące dokumenty:

a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podst. art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dok. potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dok. potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dok. potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1:

2.1) lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dok., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy

2.2) lit. b, c i d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.1) i 2.2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.2) lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć następujące dokumenty:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Załącznik nr 8 „Wykaz usług” – forma dokumentu oryginał, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 9 „Potencjał kadrowy” – forma dokumentu oryginał.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ (forma dokumentu oryginał).

3. Wartości podane w w/w dokumentach w walutach innych niż wskazana przez zamawiającego będą przeliczone wg średniego kursu NBP z dnia wszczęcia postępowania (dzień publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).

4. Wszystkie dokumenty winny być składane w języku polskim w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty przedstawione w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiedni wykonawca, podmiot, na którego sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

6. Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

Minimum level(s) of standards possibly required:

A)Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobą legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednim do objęcia funkcji, jakie zostaną jej powierzone. Wykonawca przedstawi kandydata na stanowisko wymienione poniżej: 1)Projektant w specjalności drogowej – 1 osoba. Wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz doświadczenie zawodowe w wykonaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej w zakresie infrastruktury drogowej, która uzyskała prawomocną decyzję na realizację inwestycji drogowej lub prawomocne pozwolenie na budowę.

b)Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) 1 opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) dla odcinka o długości min. 3 km dotyczące budowy lub rozbudowy drogi klasy minimum G wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub prawomocnego pozwolenia na budowę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunki.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w Załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

Zaplata za zrealizowane zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami z konta Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie na rachunek wskazany przez Zamawiającego.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/09/2017
Local time: 11:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 06/11/2017
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/09/2017
Local time: 12:00
Place:

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, sala konferencyjna pokój nr 215.

Information about authorised persons and opening procedure:

1. Otwarcie ofert jest jawne

2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.szdw.kielce.com.pl informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Podstawy wykluczenia Wykonawcy, będą następowały zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Postawy wykluczenia zostały określone w rozdziale VII a SIWZ.

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

3. Zamawiający działając zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowania powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/07/2017