Services - 295610-2017

28/07/2017    S143    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2017/S 143-295610

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
Gazowa 16
Kraków
31-060
Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Gudra
Tel.: +48 126281184
E-mail: lukasz.gudra@psgaz.pl
Faks: +48 126281112
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.psgaz.pl

Adres profilu nabywcy: www.psgaz.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej).

II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) związanej z realizacją zadania:„Budowa gazociągu średniego ciśnienia w związku z gazyfikacją miejscowości Łącko i Czerniec gm. Łącko, Tylmanowa gm. Ochotnica Dolna oraz Krościenko nad Dunajcem gm. Krościenko nad Dunajcem”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 460 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000
71310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania Zamawiającego- województwo Małopolskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej)związanej z realizacją zadania:„Budowa gazociągu średniego ciśnienia w związku z gazyfikacją miejscowości Łącko i Czerniec gm. Łącko, Tylmanowa gm. Ochotnica Dolna oraz Krościenko nad Dunajcem gm. Krościenko nad Dunajcem” którego zakres obejmuje:

a. Budowę gazociągu średniego ciśnienia w związku z gazyfikacją miejscowości Łącko i Czerniec gm. Łącko o długości ok. 9,3 km o następujących parametrach:

PE 100 dn 225 SDR 17,6 L ~ 3.872 m

PE 100 dn 110 SDR 17,6 L ~ 4.650 m

PE 100 dn 63 SDR 11 L ~ 760 m

b. Budowę gazociągu średniego ciśnienia w związku z gazyfikacją miejscowości Tylmanowa długości ok. 1,3 km o następujących parametrach:

PE 100 dn 125 SDR 17,6 L ~ 98 m

PE 100 dn 90 SDR 17,6 L ~ 1.029 m

PE 100 dn 63 SDR 11 L ~ 177 m

PE 100 dn 63 SDR 11 L~21 m (przyłącze gazowe)

c. Budowę gazociągu średniego ciśnienia w związku z gazyfikacją miejscowości Krościenko nad Dunajcem przy ul. Wędkarzy i Jagiellońskiej długości ok. 0,7 km o następujących parametrach:

PE 100 dn 160 SDR 17,6 L ~ 24 m

PE 100 dn 125 SDR 17,6 L ~ 618 m

PE 100 dn 90 SDR 17,6 L ~ 11 m

PE 100 dn 63 SDR 11 L ~ 24 m

oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 460 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2017
Koniec: 30/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu,

2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

2.1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej

2.2. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe,

2.3. znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na podstawie przesłanek określonych w art 24 ust 5 ustawy

4. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w jednolitym dokumencie i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1. Do oferty Wykonawca załącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) oraz dokumenty, o których mowa w punktach 8.3., 8.5., 8.6. SIWZ i w punkcie 10. SIWZ. Pozostałe dokumenty Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego.

2. Dowód wniesienia wadium

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, podpisane przez podmiot, którego dokumenty dotyczą.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

5. Jeżeli Wykonawca wskazuje, iż część zamówienia będzie wykonana przez podwykonawcę, przedkłada jednolity dokument podwykonawcy. W tym wypadku jednolity dokument powinien dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia.

6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

7. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w jednolitym dokumencie i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Uwaga!

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w punkcie 7.1.12. SIWZ Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.:

1.1. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych),

1.2. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

II. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży następujące dokumenty:

1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w wysokości nie mniejszej niż 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 6.1.2.2.3. lit. a) SIWZ.

2. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000 PLN (sto tysięcy złotych) – na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 6.1.2.2.3. lit. b) SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

2. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj.

2.1. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej trzy zadania polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy gazociągów i sieci gazowych o długości łącznej co najmniej 5 km,

2.2. dysponują lub będą dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, osoby te będą uczestniczyć w realizacji zamówienia:

Projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, który posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub równoważne. W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22.12.2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.,

4. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza, wykazanie dysponowaniem osobami spełniającymi warunki świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 1725).

II. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży następujące dokumenty:

1. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien być sporządzony zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik Nr 56 do SIWZ – na potwierdzenie warunku określonego w punkcie 6.1.2.2.2 SIWZ.

2. dowody określające czy prace projektowe, wymienione w jednolitym dokumencie zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy prace zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace projektowe były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – na potwierdzenie warunku określonego 6.1.2.2.1 SIWZ,

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Zamawiający informuje, iż przeprowadzi postępowanie zgodnie z art. 24a ustawy, co oznacza, iż Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca będzie uchylać się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 14 000 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100).

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie najpóźniej w dniu podpisania umowy, jednakże przed dokonaniem samej czynności podpisania umowy.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia, na adres wskazany w prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru częściowego. Podstawą do wystawienia faktury końcowej za wykonanie Projektu będzie sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół końcowy odbioru dokumentacji. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego dokumentacji.

2. Wynagrodzenie płatne będzie w równych częściach wypłacanych z dołu w okresie miesięcznym przez czas wykonywania robót budowlanych wskazany w harmonogramie operacyjnym wykonania robót budowlanych, z zastrzeżeniem, iż przedłużenie okresu prowadzenia robót budowlanych w stosunku do terminu wskazanego w ww. harmonogramie nie będzie powodowało zmiany

3. Za dzień płatności Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Zgodnie z przepisami art 23 ustawy i zapisami SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji Umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/09/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/09/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Siedziba Oddziału Zakład Gazowniczy w Krakowie (31-060), ul. Gazowa 16, Budynek J, sala konferencyjna nr 7.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, to jest:

1,1, informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 Ustawy, to jest Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

1.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

1.5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

1.6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.7. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy;

1.8. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy;

1.9. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.);

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/07/2017