Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 295640-2019

26/06/2019    S121

Magyarország-Budapest: Kerékpárút építése

2019/S 121-295640

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Vámosi Dóra
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000787952019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000787952019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

B.akarattya - Siófok kerékpárút megvalósítása

Hivatkozási szám: EKR000787952019
II.1.2)Fő CPV-kód
45233162 Kerékpárút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

B.akarattya - Siófok kerékpárút megvalósítása

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221100 Hídépítés
45233162 Kerékpárút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Somogy és Veszprém megye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő, mint vállalkozó feladata kerékpárforgalmi létesítmények megvalósítása a Balatonakarattya - Siófok közötti szakaszon mindösszesen 1638 méter hosszúságban, ebből érintett legnagyobb egybefüggő szakasz hossza 722 m.

A beruházás paraméterei, ellátandó főbb feladatok:

— Balatonakarattya település / BA-F-5 / „19*5 m alapterületű új kerékpárforgalmi pihenőhely építése

— Balatonakarattya település /BA-É-2/ 393 méter hossz / Árpád utca melletti közös gyalog és kerékpárút szélesítése

— Balatonakarattya település /BA-É-1 / 101 méter hossz /Enyingi út mellett kerékpárút szélesítése, valamint a körforgalmon történő átvezetése

— Balatonvilágos településen /BV-É-1 / 81 méter hossz / Aligai úton féldirekt kerékpáros átvezetés és gyalog- és kerékpárút építése

— Siófok település /SI-É-3 / 722 méter hossz / Gyalog-, és kerékpárút építése

— Siófok településen /SI-É-2/ 221 méter hossz / Baross híd és környezetének átépítése

— Siófok települése /SI-É-1/ 120 méter hossz / Híd építése a Cinege patak fölött valamint az Egry József u. és Zichy Mihály u. felé a kerékpáros kapcsolat kiépítése

A tervezés során rész-szakaszok kerültek meghatározása, melyek megnevezése a következők szerint épül fel. Első 2 betű: település megnevezésének rövidításe (BA:Balatonakarattya, BV: Balatonvilágos, SI: Siófok). Középső 1 betű: F:forgalomtechnikai beavatkozás, É:építési engedélyköteles beavatkozás. Szám: Településen belüli szakazs sorszáma.

A feladat részletes meghatározását - a KD részeként - a KD III-IV-V. kötete tartalmazza (műszaki kötetek).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A III.1.3) M/2.1. szerinti szakember alk. köv-ként meghatározott területén szerzett többlet tapasztalata egész hónapban (min.0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3) M/2.2. szerinti szakember alk. köv-ként meghatározott területén szerzett többlet tapasztalata egész hónapban (min.0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A III.1.3) M/2.3. szerinti szakember alk. köv-ként meghatározott területén szerzett többlettapasztalata egész hónapban (min.0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 8
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A finanszírozás forrása: EU-s (GINOP-7.1.2-15-2017-00023, intenzitás: 100,000000 %).

II.2.14)További információk

1. Nyertes ajánlattevő a kivitelezési munkákat a szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónap alatt köteles elvégezni azzal, hogy a teljesítés időtartamába nem számít bele az adott év december 1. napja és a következő év február 28. napja közötti időtartam, valamint a június 15. és szeptember 1. közötti időszak.

Karakterkorlátozás okán folytatás a VI.4.3) pontban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

1. Előzetes igazolási mód:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben említett kizáró okok hiányát. Közös ajánlattétel esetén a közösen ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

A Kr. 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr. 13. §-ára tekintettel Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Amennyiben van, ajánlattevőnek csatolni szükséges a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást. Felhívjuk a figyelmet, hogy a nemleges nyilatkozat is csatolandó.

2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevőnek a Kr. 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a Kr. III. fejezete szerinti, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz amelyek elérhetőségét a gazdasági szereplőknek fel kell tüntetniük az EEKD-ban, azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a Kr. előírja.

Irányadó a Kbt. 69. (11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő alkalmatlan, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

Igazolási mód: Az előzetes igazolás során AK elfogadja ajánlattevő EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát. A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívás alapján ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a Kr. 26. § (1) bek. a) pont és (2) bek alapján csatolnia kell annak igazolását, hogy szerepel az Étv szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők (MKIK Építőipari kivitelezők nyilvántartás) névjegyzékében. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bek. alapján AK előírja, hogy nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az MMK névjegyzékében.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában, 65. § (6)-(9) és (11) bek., 67. § (3) bek., a Kr. 24. § (1)-(2) bek. előírása.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevő Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ben, valamint a Kr. 1. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az EEKD-ban foglalt előzetes nyilatkozatát köteles benyújtani az alkalmassági követelményeknek való megfelelést illetően. AK az EEKD IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:

P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (közút építési munkák) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát.

A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek., és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.

További részletek a dokumentációban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (közút építési munkák) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) szerinti árbevétele összesen nem éri el a nettó 330 000 000,- Ft értéket.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bek.).

AK „közút” alatt a Magyarország területén lévő „országos-„ és „helyi közutakat” érti a következőkkel: „országos közút” és „helyi közút” alatt a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak értendők, kivéve a 2. § (2) bek. d. pontja szerinti utakat.

AK „közút építése” alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevő a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ben, valamint a Kr. 1. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az EEKD-ban foglalt előzetes nyilatkozatát köteles benyújtani az alkalmassági követelményeknek való megfelelést illetően. AK az EEKD IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:

M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján - a Kr. 23. §-ára tekintettel - a Kr. 22. § (3) bek. szerint csatolnia kell a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 év legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, és a referenciák szerződést kötő másik féltől származó igazolását.

A referenciákat a Kr. 22. § (3) bek. szerinti tartalommal, az alkalmassági előírásnak megfelelő részletezettséggel, az igazolás csatolásával kell igazolni.

A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell:

— a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,

— az építési beruházás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),

— a szerződés teljesítésének helyét,

— a teljesítés kezdő és befejező időtartamát, év, hónap, nap pontossággal,

— az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A Kr. 21. § (2b) bek. alapján AK előírja, hogy a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett építési beruházásokat vesz figyelembe.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát.

A szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló iratot.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!), valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.

AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja.

A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során.

További részletek a dokumentációban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított legfeljebb 13 éven belül megkezdett, és 8 éven belül befejezett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referenciával:

M/1.1. legalább 500 m hosszú országos és/vagy helyi közút építésére vonatkozó referenciával.

Az M/1.1. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő legfeljebb 2 db szerződéssel igazolhatja.

„Országos közút” és „helyi közút” alatt AK a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1)-(2) bek.-ben foglaltakat érti. Kivételt képez ez alól: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (2) bek. d. pontja szerinti utak.

AK „közút építése” alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi szakemberek:

M/2.1. legalább 1 fő projekt irányításért felelős személy (projektvezető) szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint „MV-KÉ” felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és

— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közút építése területén szerzett projektvezetői vagy projektvezető-helyettesi szakmai gyakorlattal.

M/2.2. legalább 1 fő építésvezető szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint „MV-KÉ” felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és

— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közút építése területén szerzett építésvezetői vagy főépítésvezetői szakmai gyakorlattal.

M/2.3. legalább 1 fő hídépítési felelős műszaki vezető szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint „MV-KÉ” felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és

— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közúthoz kapcsolódó hídépítési területen szerzett hídépítési szakmai gyakorlattal.

AK „projektvezető” alatt olyan szakembert ért, aki a kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

AK „projektvezető-helyettes” alatt olyan szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

AK „építésvezető” alatt olyan szakembert ért, aki a kivitelezési tevékenységet a munkaterületen irányítja.

AK „főépítésvezető” alatt olyan szakembert ért, aki több, különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja.

AK „hídépítési felelős műszaki vezető” alatt olyan szakembert ért, aki a hídépítési kivitelezési tevékenységet a munkaterületen irányítja.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, azaz a szakemberek közötti átfedés nem megengedett. Egy szakember több pozícióra történő megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bek.).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Teljesítési biztosíték: 5 %

Késedelmi kötbér: befejezési határidő be nem tartása esetén 0,5 %/nap, hibajavításra, hiányok pótlására meghatározott határidők be nem tartása esetén 2 %/nap, illetve 1 %/nap (8. napon). A késedelmi kötbér maximuma 15 %.

Hibás teljesítési kötbér: 15 %.alvállalkozó, szakember hibás bevonása esetén 0,01 %-a. A hibás teljesítési kötbér maximuma 20 %.

Meghiúsulási kötbér: 20 %.

Jótállási idő: 36 hónap

Jótállási biztosíték: 5 %

Szavatosság idő: 60 hónap.

Vetítési alap: ÁFA és tartalékkeret nélkül számított vállalkozási díj.

A díj a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Kbt. 135. § (2)-(3), (5)-(6) bek.-i, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti eltérésekkel kerül kifizetésre.

Karakterkorlátozás okán folytatás a VI.4.3) pontban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/07/2019
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26/07/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására az EKRr. 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. AK jelen eljárást a Kbt. 41. § (3) bek., ill. az EKRr. szerint az EKR-n keresztül kívánja lebonyolítani, ezért a nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el. Az ajánlatot az EKRr. 5. § (2) bek. alapján elektronikusan kell benyújtani.

2. AK nem írja elő a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti információk megadását.

3. Az alkalmasság követelményei és igazolási módjuk a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

4. AK kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.

5. A IV.2.6. pontban megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.

6. AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. 150 millió Ft/év és min. 50 millió Ft/káresemény mértékű érvényes építési-szerelési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás meglétét írja elő.

7. AK a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2016/147. sz., 2016.12.21.) a mennyiségi részszempont (ár) esetében a fordított arányosítás, a 2.1.-2.3. sz. minőségi résszempontok esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, melynek során a pontszámokat 0-10 között osztja ki. A 2.1.-2.3. sz. minőségi részszempont esetében 36 hónap a maximálisan figyelembe vehető megajánlott többlettapasztalat, mely a maximálisan adható 10 pontot kapja.

8. A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás III.1.3) M/2. szerinti, nyertes ajánlattevő által az alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:

M/2.1. pont - „MV-KÉ” jogosultság

M/2.2. pont - „MV-KÉ” jogosultság

M/2.3. pont - „MV-KÉ” jogosultság

9. AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.

10. AK a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71. § (6) bek.).

11. Rövidítések:

AK - Ajánlatkérő

EKRr. - 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet

Kr. - 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet

EKR - elektronikus közbeszerzési rendszer

KD - közbeszerzési dokumentumok

12. A felhívásban és a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók.

13. A megjelölt határidők UTC+01:00 szerint értendők.

14. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a KD tartalmazza.

15. A 257/2018. (XII. 18.) MvM r. 21. § (10) bek. szerinti adat: dr. Kiss Balázs, lajstromszám: 01037

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

I. Karakterkorlátozás okán a II.2.14) pont folytatása:

(...) 2. AK nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, tekintettel a beruházás összetettségére: az érintett szakasz forgalma jelentős, ezért a közlekedés biztonsága érdekében a munkák organizációját, a minőség biztosítást kiemelten kell kezelni. A projekt egyes részeinek külön-külön történő megépítése a munkavégzés organizációjára, a minőségre negatív hatással lenne, ami a kivitelezés közbeni közlekedés biztonságot, a balesetveszélyt növelheti.

II. Karakterkorlátozás okán a III.2.2) pont folytatása:

(...) Alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ és 32/B. §-aiban foglaltak irányadók. A részszámlázásra vonatkozó előírások a VSZF-ben találhatók. Irányadó a Kbt. 134. § (5) bek.

AK az eljárást a Kbt. 53. § (6) bek. alapján, feltételesen indítja.

A finanszírozás forrása: részben EU-s (GINOP-7.1.2-15-2017-00023, intenzitás: 100,000000 %)

A szerződés utófinanszírozású.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF

Előleg: legfeljebb 30 %, a 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet 1. melléklet 134/B.1 és 134/B.2. pontban foglaltak alapján, azzal, hogy 10 % feletti igénylés esetén biztosítékot kell nyújtani az igényelt előleg 10 %-ot meghaladó részére. Mértékére a szerződéskötéskor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók.

Tartalékkeret: 2 %.

Részletek a KD-ban.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/06/2019