The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Works - 295828-2021

14/06/2021    S113

België-Brussel: Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen

2021/S 113-295828

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Directie Onderhoud
Nationaal identificatienummer: 0316.381.039_17422
Postadres: Sint-Lazarusplein 2
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1035
Land: België
Contactpersoon: amoussati@sprb.brussels
E-mail: amoussati@sprb.brussels
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://mobilite-mobiliteit.brussels
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=413278
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=413278
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DAA-BMB%2FDE-DO%2FE21.091-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: openbare werken en mobiliteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Plaatselijk onderhoud van de wegen en aanpassingen aan de voetpaden op gewestwegen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest perceel 1: noordelijke zone perceel 2: zuidelijke zone

Referentienummer: DAA-BMB/DE-DO/E21.091-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45230000 Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

— Perceel 1: deze opdracht betreft werken op de regionale wegen in de Noordelijke Zone van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het grondgebied van de gemeenten van Anderlecht, Brussel, Sint-Agata-Berchem, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Sint-Jazns-Molenbeek, Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node,

— Perceel 2: deze opdracht betreft werken op de regionale wegen in de Zuidelijke Zone van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het grondgebied van de gemeenten van Etterbeek, Elsene, Sint-Gillis, Sint-Pieters-Woluwe, Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, Ukkel, Vorst, Sint-Lambrechts-Woluwe.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 1
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1: Noordelijke Zone

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45230000 Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht betreft werken op de regionale wegen in de Noordelijke Zone van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het grondgebied van de gemeenten van Anderlecht, Brussel, Sint-Agata-Berchem, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Sint-Jazns-Molenbeek, Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Conform artikel 57 van de Wet van 17.6.2016 behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor elk perceel van de raamovereenkomst drie keer te verlengen.

Elke bijakte die de bepalingen en voorwaarden van de oorspronkelijke opdracht wijzigt, is van toepassing op de verlengingen.

De verlenging van elk perceel van de raamovereenkomst gaat in op de dag die is vermeld in de kennisgevingsbrief aan de opdrachtnemer van de beslissing tot verlenging.

In het geval dat de percelen van de raamovereenkomst niet wordt verlengd, kan de opdrachtnemer geen schadevergoeding of interesten eisen als gevolg van deze beslissing.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2: Zuidelijke Zone

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45230000 Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht betreft werken op de regionale wegen in de Zuidelijke Zone van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het grondgebied van de gemeenten van Etterbeek, Elsene, Sint-Gillis, Sint-Pieters-Woluwe, Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, Ukkel, Vorst, Sint-Lambrechts-Woluwe.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Conform artikel 57 van de Wet van 17.6.2016 behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor elk perceel van de raamovereenkomst drie keer te verlengen.

Elke bijakte die de bepalingen en voorwaarden van de oorspronkelijke opdracht wijzigt, is van toepassing op de verlengingen.

De verlenging van elk perceel van de raamovereenkomst gaat in op de dag die is vermeld in de kennisgevingsbrief aan de opdrachtnemer van de beslissing tot verlenging.

In het geval dat de percelen van de raamovereenkomst niet wordt verlengd, kan de opdrachtnemer geen schadevergoeding of interesten eisen als gevolg van deze beslissing.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Hetzij het bewijs van zijn erkenning als aannemer van werken voor de uitvoering van werken van categorie C en van de klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (klasse 6 volgens de raming van de aanbestedende overheid),

— Hetzij het bewijs van een gelijkwaardige erkenning voortvloeiend uit zijn inschrijving op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen alsook uit eventuele aanvullende bescheiden,

— Hetzij de nodige alternatieve bewijsstukken overeenkomstig artikel 3, §1, 2o van de Wet van 20.3.1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, zoals gewijzigd (cf. artikel 1 van het ministerieel besluit van 27.9.1991).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

De inschrijver is verplicht een offerte in te dienen die conform is met dit plan. Hij moet op straffe van absolute nietigheid van zijn offerte een document bij zijn offerte voegen:

— waarin beschreven wordt op welke wijze hij het bouwwerk zal uitvoeren om rekening te houden met het veiligheids- en gezondheidsplan of de gedeelten van dit plan die een dergelijke beschrijving noodzakelijk maken,

— dat de gedetailleerde prijsberekening bevat van de door het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en -middelen.

De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op het feit dat hun offerte nietig verklaard kan worden indien de uitvoeringswijzen beschreven in het bij hun offerte gevoegd formulier beoordeeld worden als zijnde niet-conform het veiligheids- en gezondheidsplan, of indien de daarin vermelde kostprijs van de preventiemaatregelen en –middelen als abnormaal beschouwd wordt.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/07/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/07/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

e-Tendering.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/06/2021