Építési beruházás - 295868-2021

14/06/2021    S113

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2021/S 113-295868

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Beremend Nagyközség Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_57502216
Postai cím: Szabadság Tér 1.
Város: Beremend
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7827
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Theisz Ferenc
E-mail: polgarmester@beremend.hu
Telefon: +36 72574920
Fax: +36 72474168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.beremend.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.beremend.hu/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében – az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft

I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: EU-s forrásfelhasználások projektfelügyelete

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Beremend-Szennyvíz terv. és kivitelezés FIDIC(DV1)

Hivatkozási szám: EKR001045202020
II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.2.2-15-2016-00053 azonosítószámú „Beremend Nagyközség szennyvízelvezetésének és -tisztításának fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (DV 1.)

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 769 755 171.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45232421 Szennyvízkezelő mű
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Beremend

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 339/2014.(XII. 19.)Kr.Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és- tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások lebonyolítását.

A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges:

A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet szerint Beremend önállóan alkot egy szennyvíz agglomerációt 2 428 fővel és 3 149 LEÉ-kel.

A beruházás célja Beremend Püspökbóly városrészének csatornázása, a meglévő korszerűtlen szennyvíztisztító telep fejlesztése, és a projekt költségvetésének 5 %-os arányának eléréséig hálózatrekonstrukció végrehajtása.

Hálózatépítés:

— gravitációs gerinccsatorna: 1 696 fm DN 200 KG PVC

— nyomóvezeték: 1189 fm D110, 160 fm D63

— rekonstrukció gravitációs szennyvíz gerinccsatorna: 300 fm D 300 KG PVC

— nyomott bekötés: 4 db

— gravitációs bekötés: 43 db

Az új szennyvíztisztító telep az elbontásra kerülő meglévő, A/O technológiájú helyén (Beremend hrsz: 723) épül SBR technológiával. A tervezett új szennyvíztisztító telep kapacitása:

— hidraulikai kapacitás: 458 m3/d (napi csúcs 877 m3/d)

Biológiai kapacitás: 3 135 LEÉ

Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009.(IX.15.)Kr.megfelelő tartalommal.A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban,jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyvrendelkezései alkalmazandók.

AK a 321/2015. K.r. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és KD-ban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása

Érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása AT feladata

A szerz.teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.)Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TER jog-gal rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát,hogy a szerződéskötés időpontjára a szerz. teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a266/2013. (VII.11.) Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TER jog-gal rend.szakember(ekk)el. Részletesen: KD.

AK a felhívás III.2.2. pont kapcsán is felhívja a figyelmet a 272/2014.(XI.5).Kr.(1a)bek-ben foglaltakra.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap) / Súlyszám: 32
Minőségi kritérium - Név: 2.1.AFIII/1.3.M.2.1.pont szerinti szakember vízgazdálkodási projektekben vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési többlet szakmai tap. (hónap, max: 36, min 0) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.2. AF III/1.3. M.2.2. pontban előírt alk. követelményre bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.3. AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.4. AF III/1.3. M.2.4. pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min: 0) / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 68
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.2.2-15-2016-00053

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 208-506690
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Beremend-Szennyvíz terv. és kivitelezés FIDIC(DV1)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/06/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72415306
Postai cím: Karikás Frigyes Utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: cseke.maria@hid.hu
Telefon: +36 203207561
Fax: +36 14652222
Internetcím: http://www.ahid.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 769 755 171.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Felelős műszaki vezetés, tervezés, tervezői művezetés, bontási munkák, földmunkák, dúcolás, víztelenítés, csatornaépítési

Részmunkák, átemelők építési munkái, átemelők gépészeti szerelési munkái, villamosés irányítástechnikai munkák,

Vagyonvédelem,

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő neve: A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1138 Budapest Karikás Frigyes Utca 20.

Adószám: 24857538-2-44

Közös ajánlattevők:

Ajánlattevő neve (1): Betonutépitő Zrt.

Székhelye: 1131 Budapest Jász U 156-158

Adószám: 23041565-2-41

Ajánlattevő neve (2): EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2225 Üllő Belterület hrsz 3753 3753

Adószám: 13125811-2-44

Ajánlattevő neve: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.

Adószám: 10776456-4-43

Ajánlattevő neve: SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 8800 Nagykanizsa Király Utca 4.

Adószám: 13748429-2-20

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

148. § előírásai szerint

További információk folytatása:

9. AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást nem alkalmazza.

10. AK a Kbt. 81.§ (5) bek.-t alkalmazza.

11. Aj-ban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok AT általi felelős fordítását is elfogadja.

12. A 339/2014. (XII. 19.) KR-ben szerint az NFP más AK nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján (Kbt. 29. § (1) bek.). Az AF I.1. pontjában AK-ként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1. szervezet, jelen eljárás ajánlatkérője az AFI.1. pontjában megjelölt szervezet(ek).

13. Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ajtevők által cégszerűen aláírt közös AT megállapodást.

14. A nyertesAT a közbeszerzési dok.okban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő min. 800 000 000 Ft/év és min. 300 000 000 Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR)valamint min.200 000 000 Ft/év és min.100 000 000 Ft/káreseményenkénti mértékű tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt szerz.kötéskor be kell nyújtania. AT csatolja nyilatkozatát az aj-ban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertesség esetén rendelkezni fog.

15. AT nyertessége esetén III.1.3 M2 pont M.2.1-M.2.4 alpontok szerinti szakembereknek szerz.kötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes kamarai jog-gal és aktív státusszal. ATnek a beadott aj-ban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a felhívás III.1.3 M.2 pont M.2.1-M.2.4 alpontokra bemutatott szakemberei a szükséges jog-okkalés aktív kamarai státusszal rendelkezni fognak a szerz.kötéskor a szerz. teljesítésének teljes időtartamára.

16. A KD-ok a Kbt. 39.§ (1) bek. szerint a regisztrálási adatok megadását követően korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.

17. A felhívás IV.2.6)pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt AK 60 naptári napos ajánlati kötöttséget ért;

18. Kieg.táj. a Kbt. 56. § -ban foglaltak szerint. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.

19. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét a közbeszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege (tervezés és kivitelezés) és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, így a versenysemlegesség követelménye, valamint a beruházás mérete, jellege és a támogatásból megvalósuló volta miatt a költséghatékonyság szempontja, továbbá a tervező és a kivitelező közötti esetleges jogviták elkerülése nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Folytatás és részletes kifejtés a KD-ban.

20. Többváltozatú ajánlat: Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.

21. A szerződés teljesítése során szükséges az MSZ EN ISO 14001:2015 rendszerszabvány szerinti környezetirányítási rendszer tanúsítvány alkalmazása vagy az Európai Unió más tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány, illetve az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékainak alkalmazása. A nyertes AT a szerződéskötés időpontjában köteles bemutatni a tárgyi tevékenységre vonatkozó hatályos tanúsítványát, illetve az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékait.AT csatolja ajánlatában nyilatkozatát, hogy a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog az előírt tanúsítvánnyal, illetve egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

22. A Kbt. 104. § (7) bekezdése alapján az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a beszerzését nem a keretmegállapodása alapján kívánja megvalósítani.

23. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás II.2.7. pontjában meghatározott teljesítési határidő alatt 900 naptári napot ért.

24. AK felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Kr. (a továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bek.- ben foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/06/2021