Supplies - 296326-2021

Submission deadline has been amended by:  356403-2021
14/06/2021    S113

Poland-Toruń: Surgical gloves

2021/S 113-296326

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
National registration number: 879-20-76-803
Postal address: ul. Batorego 17/19
Town: Toruń
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postal code: 87-100
Country: Poland
E-mail: dzp@med.torun.pl
Telephone: +48 566100319
Fax: +48 566100306/+48 566557530
Internet address(es):
Main address: www.med.torun.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://med.torun.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa jałowych rękawic diagnostycznych

Reference number: SSM.DZP.200.50.2021
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa jałowych rękawic diagnostycznych – 1 897 opak.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa jałowych rękawic diagnostycznych – 1 897 opak.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Przedmiot umowy w czasie trwania niniejszej umowy może ulec zmniejszeniu z zastrzeżeniem jednak, że zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 30 %. W przypadku niewykorzystania przez odbiorcę w całości przedmiotu umowy dostawcy nie przysługuje żadne roszczenie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Rozdział IX – dokumenty i oświadczenia jakich wymaga Zamawiający na etapie składania ofert pkt 8 przedmiotowe środki dowodowe – wykaz (obligatoryjne)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych warunków umowy i określił je w załączniku nr 2 do SWZ w paragrafach: 5 i 12.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/07/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/10/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/07/2021
Local time: 10:00
Place:

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w następującej wysokości: 2 900,00 PLN (dwa tysiące dziewięćset złotych).

2. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 90 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

3. Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (JEDZ) sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Oferty należny złożyć za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP https://Epuapa.gov.pl/wps/portal.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w

sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15

dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługuje również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

8. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/06/2021