Árubeszerzések - 296332-2017

Normál nézet megjelenítése

29/07/2017    S144    Európai Bizottság - Árubeszerzések - Részvételi szándéknyilatkozat - Nincs megjelölve 

Belgium-Geel: Újból felhasználható és újrahasznosítható termékek adományozása nonprofit szervezetek számára humanitárius, szociális, jótékonysági és környezetvédelmi célokból

2017/S 144-296332

Felhívás szándéknyilatkozat benyújtására:

AMI hivatkozási szám – JRC/GEE/2017/R.5/0102/AMI

 1.Ajánlatkérő:

Európai Bizottság, Joint Research Centre, Resource Management Geel, Retieseweg 111, 2440 Geel, BELGIUM. E-mail: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
 2.A jelentkezési eljárás:

A jelen szándéknyilatkozati felhívás célja előre kiválasztott jelentkezők listájának létrehozása újból felhasználható és újrahasznosítható termékek nonprofit szervezetek számára humanitárius, szociális, jótékonysági és környezetvédelmi célokból történő adományozására.
A szándéknyilatkozatokat az Európai Unió valamelyik hivatalos nyelvén kell elkészíteni és elektronikus úton kell benyújtani a következő címre: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
Kérjük, az e-mail tárgyában tüntesse fel a jelen felhívás címét – „JRC/GEE/2017/R.5/0102/AMI — donation of reusable and recyclable goods”.
A listára kerülés nem jelent szerződéskötési kötelezettséget az ajánlatkérő számára.
 3.A benyújtandó dokumentumok és információk:

Az érdekelt feleknek szándéknyilatkozatukban be kell nyújtaniuk valamennyi kapcsolati adatukat, és fel kell sorolniuk az őket érdeklő, a 7. pontban feltüntetett konkrét területeket.
A jelentkezőknek becsületbeli nyilatkozatot kell tenniük, amely a következő címen található:
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2761
amelyben kijelentik, hogy nincsenek a 10. pontban felsorolt kizárási helyzetek egyikében sem. A nyilatkozatot valamelyik felhatalmazott képviselőnek megfelelő módon alá kell írnia és dátummal kell ellátnia. Amennyiben kétség merül fel, a jelentkezőktől a kizárási kritériumok tekintetében igazoló dokumentumok is kérhetők.
 4.Az eljárás általános ismertetése:

Az érdekelt felek szándéknyilatkozatot nyújtanak be az e felhívásban foglalt szabályokkal összhangban.
Az ajánlatkérő összeállítja azoknak az előválogatott jelentkezőknek a listáját, akik megfelelnek a 11. pontban szereplő kritériumoknak.
Amennyiben a 7. pontban ismertetett területtel kapcsolatos konkrét szerződésre kerül sor, az ajánlatkérő a listán szereplő valamennyi jelentkezőt felkéri ajánlat benyújtására. Az ajánlatkérő ezeknek a jelentkezőknek megküldi a szóban forgó szerződéssel kapcsolatos pályázati dokumentációt.
 5.A személyes adatok védelme:

Amennyiben a szándéknyilatkozat feldolgozása személyi adatok rögzítését és feldolgozását is magában foglalja (pl. a jelentkező neve, címe és önéletrajza), ezen adatok feldolgozása a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 18.12.2000 keltezésű, 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történik. Eltérő rendelkezés hiányában a hirdetményre adott választ és a kért személyes adatokat a fenti, 4. pontban feltüntetett célokra kérik, azokat kizárólag e célok érdekében az 1. pontban feltüntetett ajánlatkérő dolgozza fel, aki adatkezelőnek is minősül. A személyes adatok feldolgozására vonatkozó részletes információk a következő oldalon elérhető adatvédelmi nyilatkozatban tekinthetők meg:
http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf
A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője személyes adatait rögzítheti csak a korai előrejelző rendszerben (EWS) vagy mind a korai előrejelző rendszerben (EWS), mind a közbeszerzési eljárásban való részvételből kizárt pályázók központi adatbázisában (CED), amennyiben az alábbi jogszabályokban említett helyzetek bármelyikében van:
— a Bizottság engedélyezésre jogosult tisztviselői és a végrehajtó ügynökségek által használandó korai előrejelző rendszerről szóló, 16.12.2008 keltezésű 2008/969/EK, Euratom bizottsági határozat (bővebb információért lásd az adatvédelmi nyilatkozatot a következő címen: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm), vagy
— a közbeszerzési eljárásban való részvételből kizárt pályázók központi adatbázisáról szóló, 17.12.2008 keltezésű 1302/2008/EK, Euratom bizottsági rendelet (a további információkat lásd az adatvédelmi nyilatkozatban a http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE címen).
 6.A felhívás alapján összeállított lista felhasználása:

A hirdetményt követően összeállított listát kizárólag a következő jellegű szerződésekhez használják fel:
— adományozási szerződés.
 7.A szándéknyilatkozati felhívásban foglalt területek teljes leírása:

1. terület: irodabútorok, székeket, íróasztalokat, szekrényeket stb. tartalmazóan.
A becsült összeg: a következő évek során a várható növekmény éves szinten 1–200 tételig terjed.
2. terület: IKT-berendezések, számítógépeket, notebookokat, nyomtatókat stb. tartalmazóan.
A becsült összeg:
— hozzávetőlegesen 125 számítógép/notebook éves szinten; amelyek minimum 4 évesek,
— kb. 10–20 nyomtató/év; amelyek hozzávetőlegesen 6 évesek,
— egyéb.
3. terület: műszaki és elektromos berendezések (tudományos berendezéseket kivéve), eszközök, berendezések és gépek széles skáláját tartalmazóan.
A becsült összeg: a következő évek során a várható növekmény éves szinten 1–50 tételig terjed.
A legtöbb berendezés nagyrészt a készletpótlási programba kerül és működőképes, azonban néhányuk esetleg tönkrement. Fontos megjegyezni, hogy támogatás nincs. Valamennyi számítógépes merevlemezt biztonsági okokból töröltek, illetve eltávolítottak.
 8.A szállítás helye és feltételei:

A cikkeket a JRC geeli épületeiből kell begyűjteni, melyek címe az 1. pontban szerepel.
A termékek adományozása a következő feltételek szerint történik:
1. a jelöltek saját erőforrásaik felhasználásával, személyzetük közreműködésével, saját felelősségükre gyűjtik be a cikkeket a JRC geeli telephelyéről;
2. a termékeket a jelenlegi állapotukban kell begyűjteni, azaz azok újból felhasználhatók vagy újrahasznosíthatók. A termékek nincsenek becsomagolva;
3. a jelentkezők vállalják, hogy a cikkeket kizárólag szociális, humanitárius, jótékonysági vagy környezetbarát jellegű projektekhez használják fel;
4. a jelentkezők kötelezik magukat, hogy szigorúan betartják az összes alkalmazandó környezetvédelmi szabályozás előírásait, ideértve a cikkek egyes részeinek esetleg szükségessé váló szétszerelésével kapcsolatos szabályokat is, és viselik az ehhez kapcsolódó költségeket.
 9.A szándéknyilatkozati felhívás alapján összeállított lista érvényessége:

A felhívás alapján összeállított lista a felhívás feladásától számított 3 évig érvényes. A lista érvényességi idejének utolsó 3 hónapját megelőzően az érdeklődő felek bármikor benyújthatják jelentkezésüket.
 10.Kizárási kritériumok:

A jelentkezők kizárásra kerülnek a részvételből, amennyiben:
(a) csődbe mentek, felszámolási eljárás alatt állnak, működésüket bíróság felügyeli, egyezséget kötöttek a hitelezőkkel, felfüggesztették üzleti tevékenységüket vagy ilyen ügyekkel kapcsolatos eljárás alanyai, vagy a tagállami jogszabályok szerinti hasonló eljárás következtében bármely ezekhez hasonló helyzetben vannak;
(b) őket vagy a felettük képviseleti, döntéshozatali vagy kontroll jogkörrel rendelkező személyeket res iudicata hatályú ítélettel olyan jogalapon ítélte el a tagállamok valamely illetékes hatósága, amely a szakmai hitelüket megkérdőjelezi;
(c) súlyos szakmai kötelezettségszegést követtek el, amelyet az ajánlatkérő bármely, általa igazolhatónak tekintett módon megállapíthat, ideértve az Európai Beruházási Bank és a nemzetközi szervezetek határozatait is;
(d) nem teljesítették a társadalombiztosítási hozzájárulási vagy adófizetési kötelezettségüket azon ország jogi rendelkezéseivel összhangban, ahol székhellyel rendelkeznek, vagy az ajánlatkérő országában, illetve abban az országban, ahol a szerződést teljesíteni kell;
(e) csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel, pénzmosás vagy bármely más, az Unió pénzügyi érdekeit sértő jogellenes tevékenység miatt res iudicata hatályú ítélet született velük vagy a felettük képviseleti, döntéshozatali vagy kontroll jogkörrel rendelkező személyekkel szemben;
(f) közigazgatási szankció hatálya alatt állnak, mert téves adatokat szolgáltattak az ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárásban történő részvétel feltételeként előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során, vagy elmulasztották az adatszolgáltatás teljesítését, illetve a költségvetésből finanszírozott szerződés teljesítése során szerződéses kötelezettségeik teljesítésének elmulasztásával súlyos szerződésszegést követtek el;
(g) összeférhetetlenségi helyzetben vannak a szerződés vonatkozásában; összeférhetetlenségi helyzet állhat elő különösen a következő okokból: gazdasági, politikai vagy nemzeti érdekekből, családi vagy érzelmi kötődésekből, illetve bármely más kapcsolatból vagy közös érdekből kifolyólag.
 11.Kiválasztási kritériumok:

a) A pénzügyi és gazdasági alkalmasságra vonatkozó kritériumok:
nem alkalmazható.
b) Műszaki és szakmai felkészültséggel kapcsolatos kritériumok:
— a szervezet ismertetése:
• a társulás jogi típusa (magán vagy állami szerv igazolása stb.),
• tevékenységi területük, különösen szociális, humanitárius, jótékonysági vagy környezetvédelmi célkitűzésük,
— annak ismertetése, hogy miként fogják használni a JRC geeli telephelyéről begyűjtött cikkeket, illetve hogy azok miként szolgálhatják a jelölt tevékenységeinek célját.
 12.„Ex post” átláthatóság:

Mivel a jelen szándéknyilatkozat adományokra vonatkozik, ez a követelmény nem alkalmazható.
 13.A hirdetmény feladásának dátuma:

17.7.2017.
 14.A hirdetménynek az Európai Unió Kiadóhivatalába történő beérkezésének dátuma:

17.7.2017.