Supplies - 296334-2021

Submission deadline has been amended by:  356401-2021
14/06/2021    S113

Poland-Toruń: Disposable gloves

2021/S 113-296334

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
National registration number: 879-20-76-803
Postal address: ul. Batorego 17/19
Town: Toruń
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postal code: 87-100
Country: Poland
E-mail: dzp@med.torun.pl
Telephone: +48 566100319
Fax: +48 566100306/+48 566557530
Internet address(es):
Main address: www.med.torun.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://med.torun.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic diagnostycznych

Reference number: SSM.DZP.200.49.2021
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa rękawic diagnostycznych w rozbiciu na zadania:

— zadanie 1 – Zadanie I,

— zadanie 2 – Zadanie II,

— zadanie 3 – Zadanie III.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 961 942.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice nitrylowe diagnostyczne bezpudrowe

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice nitrylowe diagnostyczne bezpudrowe

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 771 005.65 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Przedmiot umowy w czasie trwania niniejszej umowy może ulec zmniejszeniu z zastrzeżeniem jednak, że zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 30 %. W przypadku niewykorzystania przez odbiorcę w całości przedmiotu umowy dostawcy nie przysługuje żadne roszczenie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Rozdział IX

Dokumenty i oświadczenia, jakich wymaga Zamawiający etap składania oferty:

8) Przedmiotowe środki dowodowe – wykaz.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe o przedłużonym mankiecie

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe o przedłużonym mankiecie

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 161 530.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Przedmiot umowy w czasie trwania niniejszej umowy może ulec zmniejszeniu z zastrzeżeniem jednak, że zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 30 %. W przypadku niewykorzystania przez odbiorcę w całości przedmiotu umowy dostawcy nie przysługuje żadne roszczenie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Rozdział IX

Dokumenty i oświadczenia, jakich wymaga Zamawiający etap składania oferty:

8) Przedmiotowe środki dowodowe – wykaz.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice winylowe diagnostyczne bezpudrowe

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice winylowe diagnostyczne bezpudrowe

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 29 406.35 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Przedmiot umowy w czasie trwania niniejszej umowy może ulec zmniejszeniu z zastrzeżeniem jednak, że zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 30 %. W przypadku niewykorzystania przez odbiorcę w całości przedmiotu umowy dostawcy nie przysługuje żadne roszczenie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Rozdział IX

Dokumenty i oświadczenia, jakich wymaga Zamawiający etap składania oferty:

8) Przedmiotowe środki dowodowe – wykaz.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych warunków umowy i określił je w załączniku nr 2 do SWZ w paragrafie 5 i paragrafie 12.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/07/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/10/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/07/2021
Local time: 09:30
Place:

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w następującej wysokości:

— zadanie nr 1 – 41 560 PLN (słownie: czterdzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy),

— zadanie nr 2 – 2 400,00 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100 groszy),

— zadanie nr 3 – 440,00 PLN (słownie: czterysta czterdzieści złotych 00/100 groszy).

2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą i być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium w formie dokumentu elektronicznego musi być przekazane do Zamawiającego tak aby skutecznie wpłynęło do terminu składania ofert oraz musi być sporządzone w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 90 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

5. Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (JEDZ) sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Oferty należny złożyć za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługuje również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

8. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/06/2021