Supplies - 296410-2021

14/06/2021    S113

Slovakia-Bratislava: Parts and accessories for vehicles and their engines

2021/S 113-296410

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
National registration number: 30845572
Postal address: Kutuzovova 8
Town: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 832 47
Country: Slovakia
Contact person: Ľudovít Augustín
E-mail: ludovit.augustin@mod.gov.sk
Telephone: +421 960317656
Internet address(es):
Main address: www.mosr.sk
Address of the buyer profile: www.uvo.gov.sk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431920
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/431920
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Náhradné diely do nákladných vozidiel továrenskej značky Tatra

Reference number: ÚpIA-EL3/1-75/2021
II.1.2)Main CPV code
34300000 Parts and accessories for vehicles and their engines
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody/rámcových dohôd na zadávanie zákaziek na dodanie náhradných dielov do nákladných motorových vozidiel továrenskej značky Tatra (T-815, T-813, T-815-7, T-815/sklápacia, T-815 UDS-114, T-815 CAS-32) určené pre potreby vykonávania opráv vozidiel útvarov a organizačných zložiek verejného obstarávateľa.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 473 635.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Počet častí predmetu zákazky, ktoré je možné zadať jednému uchádzačovi nie je obmedzený. Uchádzači môžu predložiť ponuku na ktorúkoľvek jednu časť predmetu zákazky alebo na obidve časti predmetu zákazky.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Náhradné diely do nákladných vozidiel továrenskej značky Tatra, typ T-815, T-813, T-815-7, T-815/sklápacia, T-815 UDS-114

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
34310000 Engines and engine parts
34320000 Mechanical spare parts except engines and engine parts
34321100 Axles
34322000 Brakes and brake parts
34325000 Silencers and exhaust pipes
34326100 Clutches and associated parts
42913300 Oil filters
42913500 Air-intake filters
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK0 Slovensko
Main site or place of performance:

Vojenské útvary a zariadenia dislokované vo všetkých krajoch SR - celkom 42 miest dodania v 23 mestách a obciach uvedených v bode II.2.14) Doplňujúce informácie tohto oznámenia.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom 1. časti predmetu zákazky je uzavretie rámcovej dohody na zadávanie zákaziek na dodanie náhradných dielov do nákladných vozidiel továrenskej značky Tatra, typ T-815, T-813, T-815-7, T-815/sklápacia, T-815 UDS-114 určené pre potreby vykonávania opráv vozidiel útvarov a organizačných zložiek verejného obstarávateľa v rozsahu 836 rozličných druhov náhradných dielov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 287 240.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Vojenské útvary a zariadenia dislokované v obciach Bratislava, Kuchyňa, Nitra, Levice, Sereď, Trenčín, Nemšová, Hlohovec, Topoľčany, Zemianske Kostoľany, Nováky, Sliač, Zvolen, Banská Bystrica, Martin, Žilina, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Michalovce, Rožňava, Trebišov, Prešov a Poprad. Presné adresy miest dodania sú uvedené v súťažných podkladoch k verejnej súťaži.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Náhradné diely do nákladných vozidiel továrenskej značky Tatra, typ T-815 CAS 32

Lot No: 2.
II.2.2)Additional CPV code(s)
34320000 Mechanical spare parts except engines and engine parts
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK0 Slovensko
Main site or place of performance:

Vojenské útvary a zariadenia dislokované vo všetkých krajoch SR - celkom 42 miest dodania v 23 mestách a obciach uvedených v bode II.2.14) Doplňujúce informácie tohto oznámenia.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom 2. časti predmetu zákazky je uzavretie rámcovej dohody na zadávanie zákaziek na dodanie náhradných dielov do nákladných vozidiel továrenskej značky Tatra, typ T-815 CAS 32 určené pre potreby vykonávania opráv vozidiel útvarov a organizačných zložiek verejného obstarávateľa v rozsahu 194 rozličných druhov náhradných dielov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 186 395.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Vojenské útvary a zariadenia dislokované v obciach Bratislava, Kuchyňa, Nitra, Levice, Sereď, Trenčín, Nemšová, Hlohovec, Topoľčany, Zemianske Kostoľany, Nováky, Sliač, Zvolen, Banská Bystrica, Martin, Žilina, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Michalovce, Rožňava, Trebišov, Prešov a Poprad. Presné adresy miest dodania sú uvedené v súťažných podkladoch k verejnej súťaži.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí splniť podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania len " zákon o verejnom obstarávaní").

Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, preto uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní jedným z nasledujúcich spôsobov:

— podľa § 32 ods.2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,

— zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,

— podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,

— iným rovnocenným dokladom.

2. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu v každej časti predmetu zákazky podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Bližšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo elektronickú aukciu nepoužiť, ak by sa elektronickej aukcie v príslušnej časti predmetu zákazky mal zúčastniť iba jeden uchádzač

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/07/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/07/2021
Local time: 09:00
Place:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné t. j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Komunikácia vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne, prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO), ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie, s využitím všetkých jeho funkcionalít. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby záujemca/uchádzač dodržal požiadavky na softvérové a hardvérové vybavenie potrebné pre prácu v systéme IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému IS EVO sú zverejnené na nasledovnej adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html V IS EVO sa za okamih doručenia informácie (žiadostí, dokumentov, ponuky a iné) považuje odoslanie daného podania t. j. dátum odoslania = dátum doručenia.

Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie na adrese

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/431920. Časti súťažných podkladov oddiel B.1. Návrh rámcovej dohody, oddiel B.2 Opis predmetu zákazky a bod č.5 oddielu A.3 súťažných podkladov (Vzor cenovej ponuky) sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa v editovateľnej podobe vo formátoch word a excel. Verejný obstarávateľ bude aktuálne zverejňovať vo svojom profile aj ďalšie prípadné dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky (napr. poskytnutie vysvetlenia podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní).

2. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní určené podľa bodov č.III.1.1.), III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania môžu uchádzači predbežne nahradiť podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní aj Jednotným európskym dokumentom (ďalej len,,JED), spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. obsahujúcim aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že:

a)neexistuje dôvod na jeho vylúčenie.

b) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED. Ďalšie podrobnosti a informácie vzťahujúce sa k JED sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní v časti predmetu zákazky č. 1 "Náhradné diely do nákladných vozidiel továrenskej značky Tatra, typ T-815, T-813, T-815-7, T-815/sklápacia, T-815 UDS-114" vo výške 15 000,- EUR (slovom pätnásťtisíc EUR) a v časti predmetu zákazky č. 2. "Náhradné diely do nákladných vozidiel továrenskej značky Tatra, typ T-815 CAS 32" vo výške 1 000,- EUR (slovom jedentisíc EUR). Ďalšie podmienky zloženia zábezpeky a jej uvoľnenia alebo vrátenia sú uvedené v súťažných podkladoch.

4. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v slovenskom alebo českom jazyku.

5. Podľa § 66 ods. 7 prvej vety zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

6. Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní uplatňuje § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. vylúči uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

7.Doplňujúce informácie k bodu IV.1.3) "Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme" tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:

Ak niektorí z uchádzačov bude uchádzačom úspešným v obidvoch častiach predmetu zákazky, verejný obstarávateľ uzavrie jednu rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom v obidvoch častiach predmetu zákazky.

8. Toto verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/06/2021