Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 296410-2021

14/06/2021    S113

Slovensko-Bratislava: Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov

2021/S 113-296410

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 30845572
Poštová adresa: Kutuzovova 8
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 832 47
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ľudovít Augustín
E-mail: ludovit.augustin@mod.gov.sk
Telefón: +421 960317656
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.mosr.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.uvo.gov.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431920
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/431920
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Obrana

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Náhradné diely do nákladných vozidiel továrenskej značky Tatra

Referenčné číslo: ÚpIA-EL3/1-75/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
34300000 Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody/rámcových dohôd na zadávanie zákaziek na dodanie náhradných dielov do nákladných motorových vozidiel továrenskej značky Tatra (T-815, T-813, T-815-7, T-815/sklápacia, T-815 UDS-114, T-815 CAS-32) určené pre potreby vykonávania opráv vozidiel útvarov a organizačných zložiek verejného obstarávateľa.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 473 635.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí:

Počet častí predmetu zákazky, ktoré je možné zadať jednému uchádzačovi nie je obmedzený. Uchádzači môžu predložiť ponuku na ktorúkoľvek jednu časť predmetu zákazky alebo na obidve časti predmetu zákazky.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Náhradné diely do nákladných vozidiel továrenskej značky Tatra, typ T-815, T-813, T-815-7, T-815/sklápacia, T-815 UDS-114

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34310000 Motory a časti motorov
34320000 Mechanické náhradné súčiastky okrem motorov a ich častí
34321100 Nápravy
34322000 Brzdy a časti bŕzd
34325000 Tlmiče výfuku a výfukové rúry
34326100 Spojky a súvisiace časti
42913300 Olejové filtre
42913500 Nasávacie vzduchové filtre
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Vojenské útvary a zariadenia dislokované vo všetkých krajoch SR - celkom 42 miest dodania v 23 mestách a obciach uvedených v bode II.2.14) Doplňujúce informácie tohto oznámenia.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom 1. časti predmetu zákazky je uzavretie rámcovej dohody na zadávanie zákaziek na dodanie náhradných dielov do nákladných vozidiel továrenskej značky Tatra, typ T-815, T-813, T-815-7, T-815/sklápacia, T-815 UDS-114 určené pre potreby vykonávania opráv vozidiel útvarov a organizačných zložiek verejného obstarávateľa v rozsahu 836 rozličných druhov náhradných dielov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 287 240.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Vojenské útvary a zariadenia dislokované v obciach Bratislava, Kuchyňa, Nitra, Levice, Sereď, Trenčín, Nemšová, Hlohovec, Topoľčany, Zemianske Kostoľany, Nováky, Sliač, Zvolen, Banská Bystrica, Martin, Žilina, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Michalovce, Rožňava, Trebišov, Prešov a Poprad. Presné adresy miest dodania sú uvedené v súťažných podkladoch k verejnej súťaži.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Náhradné diely do nákladných vozidiel továrenskej značky Tatra, typ T-815 CAS 32

Časť č.: 2.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34320000 Mechanické náhradné súčiastky okrem motorov a ich častí
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Vojenské útvary a zariadenia dislokované vo všetkých krajoch SR - celkom 42 miest dodania v 23 mestách a obciach uvedených v bode II.2.14) Doplňujúce informácie tohto oznámenia.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom 2. časti predmetu zákazky je uzavretie rámcovej dohody na zadávanie zákaziek na dodanie náhradných dielov do nákladných vozidiel továrenskej značky Tatra, typ T-815 CAS 32 určené pre potreby vykonávania opráv vozidiel útvarov a organizačných zložiek verejného obstarávateľa v rozsahu 194 rozličných druhov náhradných dielov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 186 395.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Vojenské útvary a zariadenia dislokované v obciach Bratislava, Kuchyňa, Nitra, Levice, Sereď, Trenčín, Nemšová, Hlohovec, Topoľčany, Zemianske Kostoľany, Nováky, Sliač, Zvolen, Banská Bystrica, Martin, Žilina, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Michalovce, Rožňava, Trebišov, Prešov a Poprad. Presné adresy miest dodania sú uvedené v súťažných podkladoch k verejnej súťaži.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí splniť podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania len " zákon o verejnom obstarávaní").

Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, preto uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní jedným z nasledujúcich spôsobov:

— podľa § 32 ods.2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,

— zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,

— podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,

— iným rovnocenným dokladom.

2. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu v každej časti predmetu zákazky podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Bližšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo elektronickú aukciu nepoužiť, ak by sa elektronickej aukcie v príslušnej časti predmetu zákazky mal zúčastniť iba jeden uchádzač

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 20/07/2021
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/12/2021
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 21/07/2021
Miestny čas: 09:00
Miesto:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné t. j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Komunikácia vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne, prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO), ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie, s využitím všetkých jeho funkcionalít. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby záujemca/uchádzač dodržal požiadavky na softvérové a hardvérové vybavenie potrebné pre prácu v systéme IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému IS EVO sú zverejnené na nasledovnej adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html V IS EVO sa za okamih doručenia informácie (žiadostí, dokumentov, ponuky a iné) považuje odoslanie daného podania t. j. dátum odoslania = dátum doručenia.

Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie na adrese

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/431920. Časti súťažných podkladov oddiel B.1. Návrh rámcovej dohody, oddiel B.2 Opis predmetu zákazky a bod č.5 oddielu A.3 súťažných podkladov (Vzor cenovej ponuky) sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa v editovateľnej podobe vo formátoch word a excel. Verejný obstarávateľ bude aktuálne zverejňovať vo svojom profile aj ďalšie prípadné dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky (napr. poskytnutie vysvetlenia podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní).

2. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní určené podľa bodov č.III.1.1.), III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania môžu uchádzači predbežne nahradiť podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní aj Jednotným európskym dokumentom (ďalej len,,JED), spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. obsahujúcim aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že:

a)neexistuje dôvod na jeho vylúčenie.

b) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED. Ďalšie podrobnosti a informácie vzťahujúce sa k JED sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní v časti predmetu zákazky č. 1 "Náhradné diely do nákladných vozidiel továrenskej značky Tatra, typ T-815, T-813, T-815-7, T-815/sklápacia, T-815 UDS-114" vo výške 15 000,- EUR (slovom pätnásťtisíc EUR) a v časti predmetu zákazky č. 2. "Náhradné diely do nákladných vozidiel továrenskej značky Tatra, typ T-815 CAS 32" vo výške 1 000,- EUR (slovom jedentisíc EUR). Ďalšie podmienky zloženia zábezpeky a jej uvoľnenia alebo vrátenia sú uvedené v súťažných podkladoch.

4. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v slovenskom alebo českom jazyku.

5. Podľa § 66 ods. 7 prvej vety zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

6. Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní uplatňuje § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. vylúči uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

7.Doplňujúce informácie k bodu IV.1.3) "Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme" tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:

Ak niektorí z uchádzačov bude uchádzačom úspešným v obidvoch častiach predmetu zákazky, verejný obstarávateľ uzavrie jednu rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom v obidvoch častiach predmetu zákazky.

8. Toto verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
09/06/2021