A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 296662-2016

27/08/2016    S165

Magyarország-Budapest: Vízi létesítmények építése

2016/S 165-296662

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK08474
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Varga Enikő
E-mail: varga.eniko@ovf.hu
Telefon: +36 12254400
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ovf.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek/tivadari-hid-es-kornyezete/2
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Ész-Ker Kft.
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zelenay Krisztina, irodavezető
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Telefon: +36 17888931
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK08474
Postai cím: Márvány utca 1/C. I. emelet 114. szoba
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Varga Enikő
Telefon: +36 12254400
E-mail: varga.eniko@ovf.hu
Fax: +36 12120773
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ovf.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vízügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tivadari híd és környezete (KEHOP-1.4.0-15-2015-00005) projekt építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése.

II.1.2)Fő CPV-kód
45240000 Vízi létesítmények építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd és környezete” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00005 azonosító számú projekt építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek, és hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45240000 Vízi létesítmények építése
45248000 Hidromechanikai szerkezetek építése
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Tivadar, Kisar környezete.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A vállalkozó főbb feladatai:

A beruházás a Tisza Tivadar térségi jobb- és bal parti elsőrendű árvízvédelmi vonal komplex fejlesztését irányozza elő.

A beruházás műszaki tartalma:

Árvízvédelmi töltések fejlesztése.

Az árvízvédelmi töltések kiépítése töltéserősítéssel, ill. a töltés áthelyezésével, a töltéskorona szilárd burkolattal való ellátása a Tisza jp. töltés 52+000-54+292, ill. a Tisza bp. töltés 130+681-122+900 tkm szelvényei között. Kiépítési magasság MÁSZ+1,0 m, ahol a magassági biztonság része a koronaburkolat pályaszerkezete.

A belterületeken lévő árvízvédelmi falas szakaszokat az árvízvédelmi fal átépítésével, ill. mobil árvízvédelmi fal építésével lehet megoldani.

A fejlesztendő szakaszokat mindkét parton keresztezik az átépítendő Tivadari híd parti szakaszai, ahol a keresztezéseket a híd tervezett fejlesztéséhez illeszkedve kell kialakítani.

A Tisza bp. töltés 122+900-125+500 tkm szelvények között az árvizek jobb levezetése érdekében töltésáthelyezést kell végrehajtani.

A projekt feltételezi a tivadari híd átépítését, a töltésfejlesztési munkákkal párhuzamosan. Amennyiben erre nem kerül sor, az árvízvédelmi szakasz védelmi tervébe be kell építeni a híd környéki szakasz árvízvédekezésének speciális feladatait, melyeket már a MÁSZ alatti árvízi helyzetben alkalmazni szükséges.

Folyószabályozási létesítmények rekonstrukciója.

A térség védbiztonságának megteremtése szükségessé teszi a meglévő folyószabályozási művek rekonstrukciós munkáinak előirányzását. Az árvízvédelmi töltést veszélyesen megközelítő szakaszok stabilitásnak biztosítása érdekében a művek állapotának azonnali javítását igénylik. A fejlesztés során az alábbi kanyar, illetve partbiztosítás rekonstrukciós munkákra kerül sor:

— Tivadari partbiztosítás (705.8-707 fkm),

— Kisari partbiztosítás 705 fkm környezetében,

— Tivadari híd alatti partbiztosítás (703.8-704.85 fkm),

— Kisari középső partbiztosítás (702.4-703.8 fkm).

Feladat továbbá a rekonstrukciós tervek elkészítése, a munkák kivitelezése.

Magasépítési, rekonstrukciós munkák:

— Tivadari gátőrház korszerűsítése,

— Kisari gátőrháznál új árvízvédelmi raktár építése, gátőrház korszerűsítése.

Feladat a szükséges rekonstrukciós, kiviteli tervek elkészítése, az építési engedélyes tervek elkészítése, engedélyeztetések lefolytatása, a munkák kivitelezése, tervezői művezetés.

Az ajánlatkérő az Ajánlati dokumentáció mellé indikatív terveket biztosít, amelyek mennyiségi kimutatásaiban, árazatlan költségvetéseiben szereplő mennyiségi adatok csak tájékoztató jellegűnek minősülnek.

Tájékoztató a teljes mennyiségre vonatkozó adatokról:

Árvízvédelmi töltések fejlesztése:

I. rendű árvízvédelmi töltés építés és magasítás: 636 550 m³.

Töltés korona burkolat építése: 29 085 m².

Bozót és cserje irtás: 104 280 m².

Folyószabályozási létesítmények rekonstrukciója.

Partbiztosítás rekonstrukciója kőszórás beépítésével: 6 380 m³.

Partbiztosítás rekonstrukciója RENO matrac beépítésével: 6 000 m².

Árvízvédelmi vasbeton parapetfal építése: 658 fm.

Vízzáró folyamatos résfal betonozása: 592 m³.

Részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok III. és IV. kötete tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Jótállás időtartama a kötelező felett (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva teljes hónapokban megadva, ajánlati elem minimum értéke: 24 hónap, legkedvezőbb szintje: 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 27
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.4.0-15-2015-00005.
II.2.14)További információk

A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, aki a Kbt. 63. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi: első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani.

Ajánlattevők kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kr. 8. §, 10. §, 12–14. §, 15. § (1) bek., 16. § szerint történik.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kbt. 67. § (4) bek. és a Kr. 15. § (1) és 17. § (2) bek. szerint.

Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kbt. 67. § (4) bek. és a Kr. 15. § (2) és 17. § (2) bek. szerint.

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat nem lehet korábbi a felhívás feladásának napjánál.

Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (Kr. 13. §).

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nincs bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. (Kr. 26. § (1) bek. a) pontja).

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal (322/2015. (X.30.) Kr. 8. § (1) bek.).

Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Az előírt alkalmassági követelmény igazolásának módja a Kr. 26. § (2) bek.-ben meghatározottak szerint szükséges.

A Kr. 1. § (1)–(2) bek. alapján kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az alkalmasság igazolása során a Kr. 1. § (4)–(5) bekezdésére figyelemmel kell eljárni.

Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha egy felel meg.

Az alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó, eredeti vagy másolati igazolást, az alábbi tartalommal:

— pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése,

— pénzforgalmi számláján/számláin az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorbaállítás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P/2. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti, saját vagy jogelődje beszámolóját, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető (és erről ajánlattevő nyilatkozik), a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (2) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

P/3. Ajánlattevő csatolja 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzlet évre vonatkozó – áfa nélkül számított közbeszerzés tárgya (vízépítésből és/vagy vízgazdálkodási létesítmények építéséből és/vagy rekonstrukciójából) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése irányadó.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (6) bekezdése jelen eljárás keretében megfelelően alkalmazandó.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján jár el.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények teljesítése során megfelelően alkalmazandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézményi nyilatkozat alapján bármely élő számláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás fordult elő.

Ajánlatkérő a „sorbaállítás” fordulat alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha a mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év során egynél több üzleti évben negatív volt.

Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (beszámolóval) azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (vízépítésből és/vagy vízgazdálkodási létesítmények építéséből és/vagy rekonstrukciójából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a 3 200 000 000 HUF értéket (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése).

P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozóan az általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgya szerinti (vízépítésből és/vagy vízgazdálkodási létesítmények építéséből és/vagy rekonstrukciójából) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az elmúlt három üzleti évben összesen nem éri el a 3 200 000 000 HUF értéket.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek (P1.), amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. A P1. és P2. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel. A P3. pont szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján mutassa be az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, a közbeszerzés tárgya szerinti, legjelentősebb építési beruházások ismertetésére vonatkozó igazolását vagy nyilatkozatát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerinti módon.

Az igazolásnak vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, az építési beruházás mennyiségét- az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal -, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – legalább év, hónap és nap – megjelölésével, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját), a teljesítés helyét, valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a referencia munkát konzorciumi formában teljesítették, a referencia igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

A Kbt. 140. § (9) bekezdése irányadó.

M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (XI.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat,

— a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza,

— végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata,

— más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása,

— a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az 21. § (1)–(3) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (2) bekezdése jelen eljárás keretében megfelelően alkalmazandó.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján jár el ajánlatkérő.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek (M/1–M/2.) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények teljesítése során megfelelően alkalmazandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített:

a) vízgazdálkodási létesítmények kivitelezésére vonatkozó referenciával, mely tartalmaz legalább összesen 477 000 m³ I. rendű árvízvédelmi töltés építést és magasítást, ehhez kapcsolódóan legalább 21 000 m² töltéskorona burkolat készítését;

b) legalább 4 785 m³ kőszórás és továbbá legalább 4 500 m² RENO matrac vagy azzal egyenértékű szerkezet készítését tartalmazó vízépítési referenciával;

c) vízzáró résfal építésére, valamint minimum 493 fm árvízvédelmi vasbeton parapetfal, vonatkozó referenciával;

d) legalább 1 db, összesen minimum 10 km hosszú I. rendű árvízvédelmi védvonal építésének és magasításának kiviteli tervezésére vonatkozó referenciával.

RENO matrac kapcsán az egyenértékűség alatt az alábbiakat érti: dróthálóból készített, kővel töltött vékony, nagy alapterületű kosár jellegű szerkezet

Az M/1. a)–e) pontban foglalt alkalmassági feltételek legfeljebb pontonként 1-1 referenciaigazolással teljesíthetőek, valamint megfelelőség esetén egy referenciával több alkalmasság is igazolható, azaz a referenciák között átfedés megengedett.

A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapon belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

Az egyenértékűség szempontjából ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 23. § (1)–(2) bek. alapul véve jár el.

M/2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, aki nem rendelkezik az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:

a) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 3. rész 10. pontja szerinti (MV-VZ) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

b) 1 fő, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. fejezet 2. rész 16. pontja szerinti (VZ-TER) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

c) 1 fő természetvédelmi szakértővel, aki rendelkezik a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet szerinti SZTVE (Természetvédelem szakterület élővilág védelem részterülete) vagy azzal egyenértékű valamint SZTVF (Természetvédelem szakterület földtani természeti értékek részterülete) szakértői jogosultsággal, vagy ezen jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal és végzettséggel;

Egy szakember egy pozícióra jelölhető, az átfedés nem megengedett.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér (alapja a szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás (továbbiakban: Szerződéses ár), mértéke minden késedelmes nap után a szerződéses ár 0,5 %,de összesen legfeljebb 10 %); meghiúsulási kötbér (mértéke a Szerződéses ár 10 %-a); teljesítési biztosíték(mértéke a Szerződéses ár 5 %-a); előleg-visszafizetési biztosíték (mértéke: Szerződéses Ár elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, vagy a 272/2014. (XI.5.) Kr. 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazásának tudomásul vétele mellett nincsen biztosíték nyújtási kötelezettség) jótállás időszak: min 24 hónap max. 36 hónap- ajánlattevő megajánlása alapján, korrózióvédelem esetén kötelezően (mely nem értékelési szempont) 10 év); jótállási biztosíték (mértéke a Szerződéses ár 5 %-a általános jótállás időtartamára, utána 0,5 % a korrózióvédelemre hátra lévő időszakra).

Részletes leírás a KD. 7. pontjában.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 14/10/2016
Helyi idő: 15:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 13/12/2016
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14/10/2016
Helyi idő: 15:00
Hely:

Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1012 Budapest, Márvány utca 1/D. Földszinti nagytárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1)–(2), (4) (6) bekezdése szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.

2. Részajánlattétel: Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés részekre történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a megvalósítani kívánt beruházás részekre bontva a megfelelő színvonalon történő feladatellátást veszélyeztetné. A karakterkorlátozás okán a részletes leírás a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) 15.21. pontjában.

3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni.

4. Az ajánlattétel ajánlati biztosítékhoz kötött, melynek mértéke nettó 1 000 000 HUF. Részletes szabályokat a KD 8. pontban.

5. A biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. Részletes leírás a KD 7. pontjában.

6. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (1)–(6) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével továbbá a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés szerint, alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint, azzal, hogy a szállítói finanszírozás okán figyelembe kell venni a 272/2014. (XI.5.) Korm. rend. vonatkozó rendelkezéseit is. Ajánlatkérő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza. Részletes leírás a KD 6. pontjában.

7. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.

8. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba.

9. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el. Ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.

10. Ajánlatkérő a KD-at a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi oly módon, hogy azokat közzéteszi a honlapján.

Elérési útvonal: http://www.ovf.hu; ezen belül a http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek/tivadari-hid-es-kornyezete/2 elérhetőség alatt, a dokumentációkat az eljárás tárgyával azonosítva.

Az eljárásban való részvétel feltétele a KD-ok letöltésének visszaigazolása.

11. Értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték megjelenítő szempont. Az értékelés módszere az 1. részszempontnál a fordított, a 2. -nál az egyenes arányosítás, a 3.1, 3.4, 3.5, 3.6 alszempontnál arányosítás, a 3.2, 3.3, 3.7 esetében közvetlen pontkiosztás. Alsó és felső ponthatár: 1–100. Részletes leírás a KD 12. ponjában.

12. Az ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az alábbi mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra: minimum 500 000 000 HUF/év és legalább 100 000 000 HUF/káresemény összegű a közbeszerzés tárgyára vonatkozó építési-szerelési felelősségbiztosítással, mely határidőre való rendelkezésre állásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell.

13. Nyertes ajánlattevőnek indikatív pénzügyi ütemtervet és megvalósítási ütemtervet kell készíteni a KD-ban részletezettek szerint.

14. Nyertes ajánlattevőnek a KD. 15.21. pontjában meghatározott tanúsítványokkal kell rendelkeznie.

15. A Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, amennyiben a kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatos költségek a nettó 203 000 000 HUF összeget meghaladják.

16. Tartalékkeret összege: A 322/2014. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében foglaltak alapján legfeljebb 49 500 000 HUF.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)–(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/08/2016