Szolgáltatások - 297214-2017

29/07/2017    S144

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások

2017/S 144-297214

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK04825
Postai cím: Kacsa utca 15–23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Márkus Csaba
E-mail: markus.csaba@itthon.hu
Telefon: +36 14888700
Fax: +36 14888799
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.itthon.hu
A felhasználói oldal címe: http://itthon.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozzetetel.provitalzrt.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Andrássy út 17. II. emelet 9. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Hetzl Norbert
E-mail: hetzl.norbert@provitalzrt.hu
Telefon: +36 17961000
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.provitalzrt.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Andrássy út 17. II. emelet 9. ajtó
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Hetzl Norbert
Telefon: +36 17961000
E-mail: hetzl.norbert@provitalzrt.hu
Fax: +36 17961001
NUTS-kód: HU110 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.provitalzrt.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: turisztikai marketing

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés a Szárhegy és Várhegy közötti kötélhíd engedélyezési – és tendertervének elkészítésére.

II.1.2)Fő CPV-kód
71322300 Hídtervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés a Szárhegy és Várhegy közötti kötélhíd, és a hozzá kapcsolódó vízellátási – csatornázási; távközlési; elektromos tervezési; geodéziai; talajmechanikai; vízépítési; építészeti – továbbá út és parkoló tervezési engedélyezési – és tendertervének elkészítésére.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kapcsolódó szakági tervek elkészítése is.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71322300 Hídtervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71323100 Villamosenergia-rendszerekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71332000 Műszaki földtani tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezési szerződés a Szárhegy és Várhegy közötti kötélhíd, és a hozzá kapcsolódó vízellátási – csatornázási; távközlési; elektromos tervezési; geodéziai; talajmechanikai; vízépítési; építészeti – továbbá út és parkoló tervezési engedélyezési – és tendertervének elkészítésére.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kapcsolódó szakági tervek elkészítése is.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá minden érintett szakágra vonatkozóan az engedélyezési-, a tendertervek elkészítése, valamint engedélyeztetése.

Tervezési feladat főbb mennyisége:

Hídtervezés:

— a függőhíd tervezett hossza ~700 m,

— a függőhíd tervezett támaszköze ~700 m,

— a hídpálya szélessége ~1,20 m,

— a hídon ~4 helyen kétoldali 60-60 cm-es kiszélesedéssel kiálló helyeket kell tervezni. Ezeken a helyeken meg kell vizsgálni átlátszó járófelület kialakításának lehetőségét, amely az alatta elterülő táj látványát feltárja (üveg járófelülettel).

Út-tervezés:

— részben meglévő nyomvonalak megerősítéssel, részben új nyomvonal kerül kiépítésre

— – 3,50 m burkolat / 4,0 m koronaszélesség;

— – 11.5 t tengelyterhelés, 6,0 m kanyarodási sugár;

— összesen kb. 6 km hosszan.

A híd- és úttervezéshez kapcsolódó egyéb tervezési tevékenységek: építészeti munkák, vízépítés, talajmechanika, geodézia, elektromos tervek, távközlés, vízellátás-csatornázás.

Az elvégzendő tervezési feladatok Natura 2000 kiemelt jelentőségű természet megőrzési területen szükséges elvégezni.

A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatokat részletesen a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, különösen a műszaki leírás.

A részajánlattételi lehetőség kizárásának indoka, hogy a projekt mielőbbi megvalósítása szükségessé teszi a tervezési folyamatok, feladatok szoros egymásra épülését, olykor a párhuzamos, egymást időben átfedő tervezési munkát. Az elkészítendő tervek rendszerszintű összehangolása szükséges, melyek műszaki és gazdaságossági szempontok alapján nem szétválasztható feladatok. Az egységes dokumentáció szükségessége és a fentiek figyelembe vétele nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. értékelési részszempont: az M.2/1 pontban bevont „tervező” az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározotton felüli hídszerkezet tervezése területén szerzett szakmai gyakorlata (hónap) / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 3. értékelési részszempont: az M.2/2 pontban bevont „tervező” az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározotton felüli tervezőként megépült híd aerodinamikai vizsgálatában való részvétele (db) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 4
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A Kbt. 50. § (2) bekezdés i) pontja alapján ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az ellenszolgáltatás teljesítésére az alábbi jogszabályi feltételek vonatkoznak:

— 2015. évi CXLIII. törvény,

— 2013. évi V. törvény,

— 2011. évi CXCV. törvény,

— 2003. évi XCII. törvény,

— 2007. évi CXXVII. törvény.

A fizetési feltételeket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bek alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bek alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bek és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1) bek alapján az ajánlatban az EEKD-ot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bek-ben foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő csak a Kbt. 67. § (4) bek szerinti nyilatkozat benyújtására köteles.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-ot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 4-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bek alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására köteles igazolni a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-aiban foglaltaknak megfelelően.

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A Kbt. 74. § (1) bek b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a kizáró okok vonatkozásában tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi, mint a jelen felhívás feladásának napja.

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód:

SZ.1/ A Kbt. 65. § (1) bek c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Kr. 8. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

P.1/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (hídtervezés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta elért közbeszerzés tárgyából (hídtervezés) származó nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdésében foglaltakra.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1/ Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben közbeszerzés tárgyából (hídtervezés) származó nettó árbevétele a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében nem éri el a nettó 40 000 000 HUF-ot,

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján a gazdasági szereplő nem használhatja fel alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek (továbbiakban AT), illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67.§ (1) és a 321/2015. Korm. rendelet. (továbbiakban KR) 1.§ (1) alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A Kr. 2.§ (5) alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazd. szereplő egyszerű nyilatkozatát.

A Kr. 3.§ (3) alapján közös ajánlattétel esetén a közös ATk mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67.§ (3) alapján az ajánlatban az EEKD-ot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr. 3.§ (2)ben foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-ot a Kr. 5-7.§ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az AK Kbt. 69.§ (4)-(7) szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

M.1/ A Kbt. 65.§ (1) b) pontja és a Kr. 21.§ (3) a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított hat év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése a Kr. 22.§ (1) alapján.

A referenciaigazolásnak, vagy referencia nyil-nak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:

— a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,

— szolgáltatások nevesítését és mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),

— a szerződés teljesítésének (kezdésének és befejezésének) időpontját /év, hónap, nap/,

— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a referenciát az alkalmasságot igazoló szervezet közös ATként teljesítette, a Kr. 22.§ (5) szerint fogadható el a referencia.

M.2/ Kbt. 65.§ (1) b) pontja és a Kr. 21.§ (3) b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt képzettség az a képzettséget igazoló irat egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat és tapasztalat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Ahol a szakmai gyakorlat (továbbiakban SZGY) vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a SZGY idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a SZGY a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi projektek időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra. A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított SZGY igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett SZGY nem minősíthető többszörös SZGYi időként. Továbbá csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát. Amennyiben a megajánlott szakember(ek) a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívásban ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges SZGY igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges az igazolásban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1/ Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző hat év összességében a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített 1 db legalább 120 m támaszközű függőhíd engedélyezési és/vagy kiviteli terve elkészítése tárgyú referenciával.

Ajánlatkérő az igazolások vizsgálata során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bek. b) pontjában, illetve a 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el.

M.2/ Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik legalább:

M.2/1. 1 fő olyan „tervező” szakemberrel aki:

Képzettsége: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „HT” kategóriájú tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész E) pontjában meghatározott képzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „HT” kategóriájú tervező (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.

Szakmai gyakorlata: a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „HT” kategóriájú szakági tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész F) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „HT” kategóriájú tervező (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik, továbbá tervezőként részt vett legalább egy legalább 100 m támaszközű gyalogos, és/vagy kerékpáros híd tervezésében.

M.2/2. 1 fő olyan „tervező” szakemberrel aki:

Képzettsége: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „HT” kategóriájú tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész E) pontjában meghatározott képzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „HT” kategóriájú tervező (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.

Szakmai gyakorlata: a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „HT” kategóriájú szakági tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész F) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „HT” kategóriájú tervező (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik, továbbá részt vett legalább egy megépült híd légmozgás hatására bekövetkező lengéseinek (aerodinamikai) vizsgálatában.

1 szakember több pozícióra is jelölhető.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdéseiben foglaltakra.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Amely alkalmassági követelmények értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Teljesítési biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a.

Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított napi 0,5 %

A hibás teljesítési kötbér: 20 %, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja.

A meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20 %-a.

A kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5) (6) bek-iben foglaltak, valamint a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdései alkalmazandó a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-a, valamint a 2007. évi CXXVII. törvény.

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján.

Fizetési késedelem esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamat megfizetésére köteles.

A részletes fizetési feltételeket és a szerződést biztosító kötelezettségek részletszabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 31/08/2017
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 30/10/2017
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 31/08/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:

Provital Fejlesztési Tanácsadó (1061 Budapest, Andrássy út 17. II. emelet 9. ajtó).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben meghatározottak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bek. alapján nyilatkozatot kell benyújtania – nemleges tartalom esetén is. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatát – eredeti példányban-, továbbá a Kbt. 66.§ (4) bek. foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát.

2) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást alkalmazza.

3) A jelen felhívásban előírt alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

4) Az ajánlatot írásban zárt csomagolásban, 1 papír alapú példányban, illetve 1 elekt. adathordozón kell közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig a felhívás IV.2.7) pontja szerinti címre benyújtani a dokumentációban (továbbiakban: AD) meghatározott formai és egyéb követelményeknek megfelelően.

5) AK a közbeszerzési dokumentumokat a Kbt 39.§ (1) bek. alapján hozzáférhetővé teszi jelen felhívás I.3. pontja szerinti honlapon, melyek átvétele az érvényes ajánlattétel feltétele, melyről az igazolás megküldése közbeszerzési dok-ok elektronikus úton el való érésének bizonyítéka.

6) AK a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76 § (2) bek. c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli.

A 1-3. értékelési részszempontokat (a továbbiakban RSZ), illetve súlyszámait jelen felhívás II.2.5) pontja tartalmazza.

Adható pontszám alsó és felső határa 0-10.

Az értékelés módszere az 1. RSZ esetében fordított arányosítás; 2. RSZ esetén egyenes arányosítás, 3. RSZ esetén pontkiosztás. A módszer képletét az AD tartalmazza.

A 2. RSZ esetén a Kbt. 77. § (1) bek alapján 60 hónapnál kedvezőbb (magasabb) vállalás esetén is a ponthatár felső határával azonos pontszámot ad AK. 0 hónapos vállalás is tehető. A 0 hónapos vállalás esetén 0 pontot ad AK. A 3. RSZ esetén a Kbt. 77. § (1) bek alapján megajánlás legkedvezőbb szintje 3 db. (magasabb) vállalás esetén is a ponthatár felső határával azonos pontszámot ad AK. 0 db-os vállalás is tehető. A 0 db vállalás esetén 0 pontot ad AK.

7) Ajánlattevő szakmai ajánlat benyújtására köteles a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

8) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

9) A nyertes ajánlattevő köteles biztosítani, hogy az ajánlatában a jelen felhívás III.1.3) M.2/1 – M.2/2 pontjai tekintetében megajánlott szakemberek mindegyike rendelkezzen érvényes a 266/2013. KR szerinti HT jelölésű (vagy hatályos átsorolás előtti, vagy azzal egyenértékű) tervező jogosultsággal és kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés teljesítése során folyamatosan.

10) Ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni cégszerűen aláírt nyilatkozatát, melyben kifejezetten nyilatkozik, hogy az általa megajánlott szakemberek a jelen felhívás VI.3) 9) pontjában megjelölt jogosultság vonatkozásában a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak kamarai nyilvántartásba vétellel.

11) 322/2015. (X. 30.) Kr. 8. § (2) bek. alapján az AK előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek – vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

12) Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépésének időpontjára legalább 30 000 000 HUF/káresemény és legalább 100 000 000 HUF/év limitű tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy azt kiterjeszteni.

13) AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.

14) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pont szerinti eredménytelenségi okot.

15) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Hetzl Norbert (00038).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/07/2017