Árubeszerzések - 297552-2018

10/07/2018    S130

Magyarország-Budapest: Buszok és távolsági buszok

2018/S 130-297552

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: VOLÁN Buszpark Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72026553
Postai cím: Üllői út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bernula István Bertold
E-mail: titkarsag@volan-buszpark.hu
Telefon: +36 13088155
Fax: +36 13088156
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.volan-buszpark.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.volan-buszpark.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000291552018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000291552018/reszletek
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

120 db új autóbusz beszerzése lízingszerződéssel

Hivatkozási szám: EKR000291552018
II.1.2)Fő CPV-kód
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Azonos gyártmányú és típusú, elővárosi-helyközi kivitelű, alacsony belépésű szóló autóbuszok beszerzése zártvégű pénzügyi lízingkonstrukcióban. A beszerzés tárgya közösségi közlekedésre alkalmas 120 db új, alacsony belépésű, szóló (M3/II. o) autóbusz beszerzése pénzügyi lízingszerződés formájában, belföldi menetrend szerinti hasznosításra. Ajánlatkérő a beszerzett autóbuszokat in-house szerződéssel adja bérbe a közlekedési központoknak és a VOLÁNBUSZ-nak.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlattevő műszaki átadásra alkalmas telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Azonos gyártmányú és típusú, elővárosi-helyközi kivitelű, alacsony belépésű szóló autóbuszok beszerzése zártvégű pénzügyi lízingkonstrukcióban. Közösségi közlekedésre alkalmas 120 db új alacsonybelépésű, szóló (M3/II. o) autóbusz beszerzése pénzügyi lízingszerződés formájában.

Kizárólag új – azaz első alkalommal forgalomba helyezett – autóbusz megajánlására van lehetőség.

Az autóbuszok részletes leírását a Műszaki Dokumentációban található „Részletes Műszaki Követelmények" tartalmazza. Lízing konstrukció: zárt végű pénzügyi lízing, annuitásos törlesztési móddal, futamidő: szerződéskötés minimum 30. legfeljebb 180. napjától számított 120 hónap, mely az értékelési szempontot jelentő, minimum 30 napos, legfeljebb 180 napos szállítási határidőt követően kezdődik meg, finanszírozás devizaneme: HUF

Önrész: 10 %, mely a teljes nettó gépértékre vonatkozó általános forgalmi adó összegével egyidejűleg, a számla,- illetőleg a fizetési értesítő kézhezvételétől számított nyolc napon belül kerül megfizetésre.

Kamatozás: változó, 3 havi BUBOR alapkamaton számítva, az ügyleti kamat kamatfelár komponense nem változhat a futamidő alatt, az értékelési szempontot jelentő ügyleti kamat mértéke nem haladhatja meg a 3 havi BUBOR + 5 % értéket. Ajánlatkérő az autóbuszok ellenértékét forint alapú, zárt végű pénzügyi lízing keretében, havonta, lízingtárgyanként is és összesítetten is kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek-ben meghatározott feltételek szerint. Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben.

Ajánlatkérő az Ajánlattevő tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben, ha az bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett. A szerződéses kötelezettségvállalást megerősítő mellékkötelezettségek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő által vállalt biztosítékok: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél, valamint maga a lízingtárgy a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezéseit mind az Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: MK1 Lízing futamidő kezdőnapja (azaz a teljes mennyiségből utolsóként átadott autóbusz átadás-átvételének napja a szerződéskötés napjától számítva (minimum 30,- maximum 180 nap) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: MK2 A teljes élettartamra vetített energiafelhasználási és szennyezőanyag kibocsátási költség (EUR-ban megadva) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Lízing ügyleti kamat (ami nem lehet több mint a 3 havi BUBOR + 5 % kamatfelár, %-ban megadva) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 120
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő célja az üzemeltetés gazdaságossága, a vállalati arculat egységesítése és a karbantartási és javítási feladatok egyszerűsítése. E célok érdekében azonos gyártmányú és típusú autóbuszokat kíván beszerezni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy közigazgatási perben történt felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy közigazgatási perben történt felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni.

A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont)

Igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § rendelkezései szerint kell igazolni. Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandók. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nyilatkozatoknak a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésének kell megfelelnie.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)benyújtásával kell előzetesen igazolnia a pénzügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelését.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

P1) Ajánlattevő valamennyi – cégkivonatában szereplő – számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat az alábbi tartalommal:

– mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját,

– a vezetett bankszámlaszám(ok) megjelölése,

– az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapos időtartamban volt-e 30 napot meghaladó, 1 000 000 HUF-nál nagyobb összegű sorban állás valamelyik vezetett számláján.

P2) Ajánlattevő nyilatkozata az előző két mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen általános forgalmi adó nélkül számított, a közbeszerzés tárgyából (új és/vagy használt autóbusz értékesítése szállítási és/vagy adásvételi szerződéssel és/vagy autóbusz bérlete és/vagy pénzügyi lízingje) származó nettó árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a P2.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, – az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó legalább nettó 1 000 000 000 HUF (egymilliárd) árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. (NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)-H-EUTAF 6.2 2014-án kelt közös álláspontjának IX. pontja)

Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja az alábbi értékeket: 1 000 000 000 (egymilliárd) HUF.

Ha az ajánlattevő a P2.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amelyben az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amelyben az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, – és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdés)

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére ha:

P1) bármelyik, cégkivonatában szereplő pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatban foglaltak alapján, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapra vonatkozóan számláján 30 napot meghaladóan 1 000 000 HUF-nál nagyobb összegű sorban állás fordult elő. Ajánlatkérő sorban álláson a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.

P2) az előző két mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen, az általános forgalmi adó nélkül számított, a beszerzés tárgyából (új és/vagy használt autóbusz értékesítése szállítási és/vagy adásvételi szerződéssel és/vagy autóbusz bérlete és/vagy pénzügyi lízingje) származó nettó árbevétele nem éri el az 1 000 000 000 HUF (egymilliárd forint) értéket, illetve – az NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)-H-EUTAF 6.2 2014-án kelt közös álláspontjának IX. pontját figyelembe véve –, ha a vállalkozás 2 évnél rövidebb ideje jött létre és kezdte meg a tevékenységét, a működés ideje alatt nem rendelkezik legalább 1 000 000 000 HUF (egymilliárd forint), a közbeszerzés tárgyából(új és/vagy használt autóbusz értékesítése szállítási és/vagy adásvételi szerződéssel és/vagy autóbusz bérlete és/vagy pénzügyi lízingje) származó nettó árbevétellel.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembevételével, a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők közül a P2 pont vonatkozásában együttesen is megfelelhetnek, a P1 pont vonatkozásában elegendő, ha közülük egy megfelel.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint.

A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.)Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia a műszaki alkalmassági követelményeknek való megfelelését.

M1) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt.65.§(1)bek. b)pontja és a 321/2015.(X.30.)Korm. rend. 1.§, 5.§ (1) bek, 21.§(1)bek. a)alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított számított 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, egy vagy több szerződő féltől származó, új és/vagy használt autóbusz értékesítése szállítási és/vagy adásvételi szerződéssel és/vagy autóbusz bérlete és/vagy pénzügyi lízingje tárgyú ügyleteiről, a 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon.

Az elvárt igazolás vagy nyilatkozat minimális tartalma:

A teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap).

A szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely, képviselő neve, telefonszáma, fax-száma, elektronikus levélcíme).

A referencia tárgya, mennyisége.

Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Közös ajánlattevők az M1) pontban foglalt követelménynek együttesen is megfelelhetnek. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni.

M2) Az alkalmasság igazolható az Ajánlattevő által ajánlatához csatolt olyan – az 1/1990.(IX.29.) KHVM rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő, legalább 1 éve működő szervizzel aláírt – minimum aláírt együttműködési szándéknyilatkozattal, vagy együttműködési megállapodással, vagy erre irányuló érvényes, élő szerződéssel ő, amely a megajánlott autóbusz gyártmány jótállási, - illetőleg egyéb javítására felhatalmazott. Az igazoló dokumentumok mellett csatolni kell a felhatalmazást és a szerviz működésére vonatkozó, az illetékes szakhatóság által kiadott igazolást is. Az Ajánlattevőnek nyilatkozattal kell igazolnia a műhely pontos címét is.(321/2015. Korm.rend.21.§(1)bek. c. pont).

A csatolt dokumentumokat olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, hogy egyértelműen megállapítható legyen az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt.65.§(6)bek. figyelembe vételével, a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:

M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított számított 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, egy vagy több szerződő féltől származó, összesen legalább 70 darab új és/vagy használt autóbusz értékesítése szállítási és/vagy adásvételi szerződéssel és/vagy autóbusz bérletére és/vagy pénzügyi lízingjére, mint a beszerzés tárgyára vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő teljesítésről szóló igazolással, vagy nyilatkozattal alátámasztott referenciával. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a.) pont).

M2) A megajánlott járműtípus nem rendelkezik olyan ő az 1/1990. (IX.29.) KHVM rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő, legalább egy darab, 1 éve működő magyarországi szervizzel, amely a megajánlott autóbuszgyártmány javítására felhatalmazott. Az igazoló dokumentumok mellett csatolni kell a felhatalmazást és a szerviz működésére vonatkozó, az illetékes szakhatóság által kiadott igazolást is. Az Ajánlattevőnek nyilatkozattal kell igazolnia a műhely pontos címét is.

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

Az autóbuszoknak meg kell felelniük az 5/1990 (IV.12.) KöHÉM és a 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendeletben rögzített előírásoknak, valamint az üzemeltetés helyén és az üzembe helyezésekor hatályos jogszabályi előírásoknak, az érvényes műszaki szabványoknak, a vonatkozó európai közösségi irányelveknek, rendeleteknek, és egyéb előírásoknak. Valamennyi ő a 6/1990. KÖHÉM rendeletben rögzített/hivatkozott ő jóváhagyási kötelezettség alá tartozó járműalkatrész, tartozékok és tulajdonság rendelkezzen ENSZ-EGB előírás szerinti jóváhagyással. További joganyag:

— 77/2009 (XII.15.) KHEM-ÍRM-KHVM együttes rendelet a közúti járművek

Környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól.

— 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről,

— 2012. évi XLI törvény a személyszállítási szolgáltatásokról,

— 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

— 48/2011. (III.30.) Kormányrendelet, a környezetkímélő és energia hatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: a késedelem minden napjára számítva a késedelmesen átadott autóbuszonként 150 000 HUF/nap, kötbérmaximum 90 napi tétel.

Meghiúsulási kötbér: a nettó gépérték 20 %-a.

Jótállás: minimum 12 hónap.

A mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő által vállalt biztosítékok: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél, valamint maga a lízingtárgy a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az autóbuszok ellenértékét HUF alapú, zárt végű pénzügyi lízing keretében, havonta, lízingtárgyanként is és összesítetten is kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek szerint.

Lízingkonstrukció:

— zárt végű pénzügyi lízing, annuitásos törlesztési móddal, – futamidő: szerződéskötés min. első, de legfeljebb 6. hónapjától számított 120 hónap, mely a lízingtárgy leszállítását követően kezdődik meg,

— finanszírozás devizaneme: HUF,

— kamatozás: változó, 3 havi BUBOR-n számítva, az ügyleti kamat – ajánlat szerinti – kamatfelár komponense nem változhat a futamidő alatt, az ügyleti kamat mértéke nem haladhatja meg a 3 havi BUBOR + 5 %-t

— Lízingbevevő az adott lízingtárgyra vonatkozó teljes ÁFA összegét a lízingszerződés aláírását követően a Lízingbeadó által átadott számla kézhezvételétől számított 8 napon belül utalja át.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az autóbuszoknak meg kell felelniük az 5/1990 (IV.12.) KöHÉM és a 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendeletben rögzített előírásoknak, valamint az üzemeltetés helyén és az üzembe helyezésekor hatályos jogszabályi előírásoknak, az érvényes műszaki szabványoknak, a vonatkozó európai közösségi irányelveknek, rendeleteknek, és egyéb előírásoknak. Valamennyi – a 6/1990. KÖHÉM rendeletben rögzített/hivatkozott – jóváhagyási kötelezettség alá tartozó járműalkatrész, tartozékok és tulajdonság rendelkezzen ENSZ-EGB előírás szerinti jóváhagyással. További joganyag

— 77/2009 (XII.15.) KHEM-ÍRM-KHVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól,

— 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről,

— 2012. évi XLI törvény a személyszállítási szolgáltatásokról,

— 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

— 48/2011. (III.30.) Kormányrendelet, a környezetkímélő és energia hatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 07/08/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 06/09/2018
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/08/2018
Helyi idő: 12:00
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontás szabályait a 424/2017.(XII.19.) 15-18.§ tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő (AK) jelen eljárást a Kbt. 7.§ (1) bekezdés alapján közszolgáltatói tevékenységének biztosítása céljából folytatja le.

2. Mivel AK köteles a VOLÁNBUSZ Zrt. és a Közlekedési Központok autóbuszigényének biztosítására, ezért fenntartja a jogot a bérelt autóbuszoknak a felsorolt társaságok részére történő albérletbe adására, vagy részükre való átadásra egyéb jogcímen történő hasznosítás végett.

3. AK a részvételt 10 000 000 HUF ajánlati biztosíték adásához köti, mely a Kbt. 54. § (2) bek. szerint teljesíthető. Átutalás esetén az ajánlati biztosíték teljesítésének helye AK MKB Zrt.10300002-10661637-49020016. számú bankszámlája.

4. Ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint a: Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat eredetiben, vagy hiteles másolatban.

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bek szerint.

Felolvasólap, a Kbt. 68. § (4) bek szerint.

Ajánlattevőnek meg kell adnia a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti adatokat.

Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében – ha aláírási címpéldány nem ismert – közjegyző által hitelesített aláírási minta.

Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

Közös ajánlattevők megállapodását a Kbt.35.§ szerint.

Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő) szükség esetén a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) által kitöltött EEKD-t.

5. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentumot legalább egy ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse, és érdeklődését az EKR felületén jelezze.

6. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

7. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat, illetve a közös ajánlattevők megállapodása)], továbbá a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat. E nyilatkozatok EKR-n való benyújtásának elektronikus formájáról a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend. 10.§ rendelkezik.

8. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (4) bekezdésre hivatkozva közli, hogy a III.1.2) és III.1.3) pontban az alkalmassági követelményeket a 28. § (3) bekezdés alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg.

9. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.

10. A részszempontok során adható pontszám 1-100, ahol az 1. pont a legrosszabb, a 100 pont a legjobb érték. Az értékelés módszere a nettó gépérték (ÁR), valamint a MK1, MK2. MK3. értékelési szempont esetében fordított arányosítás a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.

11. Az ajánlatban szereplő – leszámítva az EUR-ben megadandó MK2. értékelési szempont szerinti adatot –, valamennyi adatot forintban kell megadni. Az átszámítás kapcsán lásd a közbeszerzési dokumentum szabályozását.

12. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az ajánlattevő viseli.

13. Ajánlati felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.

Terjedelmi okokból folytatás a VI.4.3.) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

VI.3.) pont folytatása:

14. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

15. FAKSZ: Dr. Miklós Katalin (00442).

16. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e.) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/07/2018